(12.00 hodin)

(pokračuje Palas)

Tento návrh odůvodňuji tím, že zpravodaj k tomuto sněmovnímu tisku je v současné době v zahraničí a pan ministr Fencl zdůvodňuje zákony v Senátu v tuto chvíli. Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Dám hlasovat o tomto návrhu. Nevím, jestli všichni vnímáte hlasování. Dávám návrh na přesun bodu 51 na pondělí 10. 6.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Vzhledem k nepřítomnosti navrhovatele i zpravodaje, kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 151 poslanců 113 pro, 5 proti, návrh byl přijat.

 

Teď dávám slovo panu poslanci Pešánovi.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám předložit dílčí novelu rybářského zákona, sněmovní tisk č. 601.

Mnohým z vás se zajisté bude zdát, proč zrovna rybářský zákon, jsou přece důležitější věci k řešení, nicméně chtěl bych vás upozornit, že tato novela není ani o kaprech, ani o štikách, a když tak až následně.

Tato novela je o rybářském právu. Klade si za cíl řešit stav, kdy zde na jedné straně máme situaci, která se začala vytvářet v roce 1989 a kterou lze velice zjednodušeně nazvat jako radikální změnu, mj. vlastnických vztahů, a na straně druhé zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, který, ač novelizován v roce 1990, vznikal v době zcela zásadně odlišného právního a společenského klimatu, tudíž absolutně nereflektuje nově vzniklou situaci, neuznává vlastnická práva, omezeným okruhem možných uživatelů rybářského práva neumožňuje rovný přístup k rybářskému právu všem subjektům a fakticky vylučuje vlastníky.

Nadřazování rybníkářství jiným metodám hospodaření potom přímo znemožňuje vlastníkovi rybníka hospodařit dle jeho potřeb. Tyto skutečnosti vyvolávají v praxi veliké problémy jak mezi zainteresovanými skupinami, tzn. profesionálními rybářskými organizacemi, majiteli rybníků, meliorační správou apod., tak na straně druhé komplikují i rozhodování orgánům státní správy.

Toto vše jsou důvody, které vedly předkladatele k vypracování novely, kterou máte před sebou. Podrobněji potom jsou uvedeny v důvodové zprávě. Chci zdůraznit, že ambicí předkladatelů není řešit touto novelou celou složitou problematiku vod a z toho vyplývajících zákonitostí zasahujících do rybářské problematiky. To je samozřejmě nad síly poslanecké iniciativy.

Jsme si vědomi, že komplexní řešení problematiky je možné pouze přes nový vodní zákon a následně potom zcela nový rybářský zákon.

Víme, že je vláda připravuje. Nicméně není vinou předkladatelů, že tyto důležité právní normy stále ještě nejsou hotovy a neleží tzv. na stole, zatímco problém vyplývající z této absence se hromadí. Proto tato novela a s tím spojené přesvědčení, že doba nabytí platnosti nového zákona, což osobně odhaduji tak na rok 2004, bude zcela dostatečnou úpravou odstraňující zmíněné nedostatky.

Nedomnívám se, že by zásadní řešení v této novele, tedy nadřazenost rybníkářství a dále rozšíření možných uživatelů rybářského práva, nějakým významným způsobem mohlo souviset se zákonem o vodách. Naopak se domnívám, že urychlené vyřešení ochrany vlastnických práv odstraní samoúčelné administrativní zátěže pro okresní úřady i Ministerstvo zemědělství a také odstranění obcházení stávajícího zákona přidělováním rybářského práva majitelům přes rybářský svaz je i v zájmu Ministerstva zemědělství.

Při této příležitosti chci upozornit, že znění předložené novely bylo konzultováno a odsouhlaseno s představiteli Rybářského sdružení České republiky, tedy představitelem nejvýznamnější části rybářské veřejnosti, a na její žádost se práce na této novele uskutečnily.

Nyní mi dovolte pár slov ke stanovisku vlády.

Vláda vyjádřila ve svém stanovisku z 10. května 2000 nesouhlas s předkládanou novelou z důvodů nedůsledného rozsahu změn zákona, dále z obav před tím, aby nová právní úprava skutečně odstranila všemi uznávané dnešní vady zákona, a jako v případech poslaneckých návrhů vždy z důvodů počínající přípravy vlastní verze této zákonné normy.

Z připomínek legislativní rady vlády vyplynuly cenné legislativně technické opravy stávajícího textu, které budou bezezbytku respektovány ve druhém a především ve třetím čtení novely, pokud tato bude vůbec odsouhlasena. Všechny jsou ve spolupráci s parlamentní legislativou připraveny.

Za všechny uvedu příklad úpravy textu § 9 odst., 3, že vypuštěním slov "příslušný podle místa jejich trvalého bydliště" a slov "České republiky" bude vyhověno komunitárnímu právu tak, aby ani občané jiných států nebyli vyloučeni z možnosti zastávat funkci rybářského hospodáře nebo jeho zástupce. Námitka vlády, že jsou do zákona nově zaváděny nestandardní metody, není na místě, protože jde o tradičně a běžně používané metody, s výjimkou elektřiny, pro jejíž použití platí režim podle § 10 odst. 1. Navíc použití vyjmenovaných metod podléhá nové ohlašovací povinnosti. Samy technické pojmy mají v odborné terminologii přesný a známý obsah.

Poznámka legislativní rady vlády ohledně vedení evidence lze konstatovat, že v novele je pouze upřesněno ustanovení ze stávající vyhlášky 103/1963 Sb.

Nová definice rybníka byla přivítána i ve stanovisku vlády. Té se nadále bude používat pro účely celého zákona o rybářství. Dříve se podle rybářských kritérií označovaly takové rybníky jako způsobilé.

Z hlediska rybářského obhospodařování bude nyní rybník ve stejném režimu jako tekoucí vody, avšak do vlastního pojmu a definice tekoucích vodu nikde nezasahujeme. Vláda namítá, že zavedení nového odst. 3 v § 8 nepřímo novelizuje kompetenční zákon 2 z roku 1969 Sb. Předkladatelé tedy nadále netrvají na zařazení inkriminovaného odstavce do novely zákona.

Celá novela vznikala a vznikla v úzké spolupráci s odborným útvarem Ministerstva zemědělství odpovídajícím za rybářství. Je mou povinností upřímně poděkovat pracovníkům Ministerstva zemědělství za nepostradatelnou spolupráci, bez které by tato novela těžko vznikla.

Vážené kolegyně a kolegové, tolik mé úvodní slovo. Dovolte mi, abych vás požádal o podporu a schválení této novely tak, aby mohla postoupit do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Josef Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, současně platný zákon o rybářství byl přijat v době odlišného právního a společenského prostředí. Již delší dobu neodpovídá skutečnému stavu rybářství a není v souladu s novými vlastnickými vztahy a je v mnoha oblastech v praxi obcházen.

Přijetí nového zákona o rybářství tak, aby odpovídal provedeným změnám ve společnosti a novým vlastnickým vztahům, je podmíněno přijetím jiných právních norem. Především je to nový zákon o vodách, jehož znění bude mít klíčový význam pro rybářství a rybníkářství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP