(11.50 hodin)

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, dlouhou dobu pracuji s kolegyní Hanačíkovou v podvýboru pro vězeňství a očekával jsem trochu jiný návrh, který se delší dobu v podvýboru projednával, a to je otázka propouštění cizinců z českých věznic a umožnění snazšího zmenšení počtu vězňů, kteří nejsou českými státními občany a mohli bychom je podle mezinárodních smluv vydat do jejich mateřského státu.

Tento návrh společně se zpravodajem, protože bych si část jeho argumentace mohl vypůjčit, považuji za populistický. Není správný, spíše nahrává té části veřejnosti, dovolím si říci takové té krvelačné, a části médií, protože to je samozřejmě hrozně populární, říkat, že tyto lidi není možné pouštět a je třeba je držet ve věznici. Myslím, že v případě rekodifikace trestního zákona v oblasti výkonu trestu, to znamená, jakým způsobem lze zmírnit trest v průběhu trestu anebo zpřísnit trest v průběhu trestu, by nám pomohla úvaha dvoustranná, to znamená, za jakých podmínek je možné trest zmenšit, jak cizince poslat dříve z České republiky, z českých věznic pryč. A za jakých podmínek tomu tak nemůže být.

Hlavní výhradu, kterou k tomu mám, je to, že za situace, kdy neexistuje trest smrti a chybí tedy negativní odstrašující motivace k řádnému chování během výkonu trestu, je šance na propuštění jedinou pozitivní motivací, aby vrahové například z kratochvíle třikrát denně po jídle někomu neublížili či přímo nezavraždili jiného vězně. (Ve sněmovně panuje volná zábava.) Myslím, že tuto motivaci nelze odebrat a že je třeba posilovat spíše výchovné prvky trestu než prvky, které jsou v represivní části výkonu trestu. Nemyslím si, že by návrh, tak jak je předložen, byl opravitelný, protože myšlenka, kterou jsem vyslovil předtím, je myšlenka vícesměrná. Nesleduje jenom zpřísnění podmínek výkonu trestu, respektive zpřísnění propouštění z výkonu trestu u osob potrestaných za závažné trestné činy, a tedy vůbec nesleduje a vůbec nerozebírá situaci, která by vedla například k většímu výchovnému působení.

Nemohu tedy jinak, než prohlásit, že se při hlasování připojím - nechci dávat takový návrh, nakonec už padl, na zamítnutí - ale připojím se k němu. Pokud by padl návrh na vrácení, rád bych se k němu připojil s tím, že to nebývá zvykem v této sněmovně, že se vrací poslancům k přepracování, ale můžeme samozřejmě pracovat na novele, která by vedla onen smysl trestu oběma směry.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili pane poslanče, vy nenavrhujete navrácení? (Ne.) Vy jen filozofujete. Děkuji.

Prosím pana profesora Jičínského.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, připojuji se k návrhu na zamítnutí této předlohy. Přestože myslím, že nepatřím k těm, o kterých kolega Filip prohlásil, že je to ta krvelačná část naší populace, celkově si myslím, že v rámci rekodifikace našeho trestního zákonodárství bude na místě zvýšit trestní represi v určitých závažných skupinách násilné trestné činnosti.

Srovnáme-li výši trestu, kterou dávají naše soudy za závažné trestné činy, a srovnáme-li takové rozsudky v západoevropských zemích, potom je to značný nepoměr. Ale přesto si nemyslím, že by bylo dobré přijmout tento návrh, a to zejména z důvodů systémových. Jsem zásadně proti tomu, aby se trestní zákoník měnil per partes, aby se na jednotlivých schůzích Poslanecké sněmovny měnily jednotlivé paragrafy nebo jednotlivé skutkové podstaty trestných činů. Prostě trestní zákoník je určitý komplex, který je základem trestní politiky státu, jeho orgánů, a jeho jednotlivé změny musí být posuzovány jako součást tohoto komplexu. Jestliže takovýmto způsobem z tohoto systému vytrhujeme jednotlivé jevy, potom se nemůžeme divit, že se ztrácí systém koncepce trestního zákona a v tomto směru i koncepce trestní politiky. (Volná zábava ve sněmovně pokračuje.) Vnášejí se do ní rozkladné prvky.

Pokud chceme určité věci v trestním zákonodárství měnit ještě dříve, než vláda předloží celkovou rekodifikaci trestního zákona, potom bychom se měli na vládu obracet s určitými požadavky, aby vláda v rámci dílčích návrhů takové požadavky respektovala a zhodnotila.

Byla myslím chyba, že v rámci diskuse o návrhu trestního řízení, jeho reformy, zůstala stranou značná část návrhu, která se týká dosti rozsáhlé rekodifikace trestního zákoníku. V jeho rámci bylo možno posuzovat i tyto věci, ale zůstala tato problematika do značné míry zcela mimo pozornost sněmovny.

Opakuji, že podporuji návrh na zamítnutí této předlohy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Doufám, že moje předčasné oznamování konce rozpravy je už teď relevantní. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím.

Táži se navrhovatelky, zda chce říci pár slov. Nechce. Táži se pana poslance Bendy.

 

Poslanec Marek Benda: Dovolím si snad jen jednu jedinou větu k proběhlé rozpravě. Novela trestního řádu, kterou tady zmiňoval pan profesor Jičínský, rozhodně v sobě neobsahovala žádný, ani dílčí pokus o rekodifikaci trestního zákona. Myslím, že toto nám vláda dluží. Těžko předpokládat, že těch několik paragrafů změny trestního zákona navrhované v trestním řádu by bylo možné pokládat za zásadní změnu.

Jinak padl jediný návrh, a to návrh podporovaný všemi řečníky, kteří vystoupili, a to návrh na zamítnutí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, děkuji. Odhlásím vás a prosím, abyste se znovu přihlásili svými registračními kartami. Dám hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 z přítomných 148 poslanců 92 hlasovalo pro, 44 proti. Návrh byl přijat. Tento návrh zákona byl zamítnut.

 

Děkuji navrhovatelce i zpravodajovi.

 

Dostáváme se k bodu 50, kterým je

 

50.
Návrh poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 601/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády je sněmovní tisk 601/1. Prosím pana poslance Pešána. (Nepřichází.) Je zde pan poslanec Pešán?

Prosím, mezitím pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, omlouvám se, hlásil jsem se, nebyl jsem však viděn.

Chtěl jsem požádat sněmovnu o změnu programu, a to ve vztahu k bodu 51, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995, o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. …/ 2000, sněmovní tisk 621, prvé čtení. Chtěl bych požádat sněmovnu o přesunutí tohoto bodu na 10. července, což je pondělí, a to tak, aby byl projednáván bezprostředně po bodu, který se projednává - vládní návrh zákona o povodních.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP