(11.40 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájím hlasování o návrhu na vrácení předloženého návrhu k dopracování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 176 poslanců 91 hlasovalo pro, 77 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme návrh vrátili navrhovateli k dopracování. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi. Děkuji panu zpravodajovi.

 

Dostáváme se k tomu č. 49, kterým je

 

49.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Ivany Hanačíkové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 630/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 630/1. Prosím pana poslance Cyrila Svobodu - nebo slyším, že místo pana poslance vystoupí paní poslankyně Hanačíková. Prosím paní poslankyni o uvedení předloženého návrhu.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, předkládaný návrh novely zákona se snaží řešit problematiku výjimečných trestů u nejzávažnější násilné kriminality, tedy loupeží, znásilnění, ublížení na zdraví s následkem smrti a vražd.

Fenomén lidského života a zdraví je základní hodnotou, od níž se odvíjejí všechny ostatní společenské, duchovní i materiální hodnoty. Trestní postih některých zvlášť závažných trestných činů se jeví na základě stávající trestně právní úpravy jako nedostatečně účinný.

Prudce narostl v posledních třech letech počet loupeží páchaných za použití hrubého násilí, ublížení na zdraví se závažnými následky na zdraví, jakož i počet vražd. Ačkoliv nelze přeceňovat represivní složku trestu, třeba si přiznat, že jeho výchovná funkce u pachatelů nejzávažnějších trestných činů ustupuje do pozadí a často zcela selhává.

Na rozdíl od jiných forem kriminality závažná násilná trestná činnost je charakterizována naprostou neúčinností prevence, neboť motivy a pohnutky násilného jednání se pohybují většinou v rovině osobnosti pachatele, vycházejí z jeho psychických defektů a sklonů k násilnému chování. Selhává-li schopnost společnosti preventivně ovlivňovat četnost páchání této trestné činnosti, je nutno zajistit účinnou ochranu občanů jinými prostředky. Takovými mechanismy je kromě jiného i účinný systém trestů, které mohou být pachatelům nejzávažnější trestné činnosti ukládány, a rovněž promyšlený a dostatečně účinný systém upravující návrat těchto osob do občanského života po odpykání trestu. Systém vytváří maximální pojistky, jimiž do občanské společnosti se nevrací deviant, jinak vzorně plnící v průběhu trestu vězeňské povinnosti, nýbrž člověk, u kterého po komplexním přezkoumání věci, jeho osobnosti, lze vyslovit, že odpadly subjektivní příčiny páchání závažné násilné trestné činnosti.

Navrhovaná novela umožňuje účinný postih pachatelů nejzávažnější trestné činnosti. U výjimečného trestu odnětí svobody na doživotí určí dosud kumulované podmínky, za nichž je možno tento trest uložit alternativně. Rozšiřuje dále okruh odsouzených osob, které mohou být podmíněně propuštěny na svobodu až po odpykání dvou třetin uloženého trestu odnětí svobody, a osoby odsouzené za trestný čin ublížení na zdraví dle § 222 odst. 3 trestního zákona. Konečně pak specifikuje podmínky pro podmíněné propuštění osob odsouzených k výjimečnému trestu odnětí svobody a výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí tak, aby byla maximálně zajištěna ochrana občanů před opakováním závažné násilné trestné činnosti propuštěnými osobami.

Závěrem je nutno konstatovat, že předkládaný návrh není v rozporu se současnou tendencí zakotvit v trestně právním zákonodárství systém alternativních trestů.

Dámy a pánové, prosím vás o propuštění do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Prosím zpravodaje pro prvé čtení poslance Marka Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, tisk 630, návrh poslanců Cyrila Svobody, Ivany Hanačíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon, máme všichni k dispozici. Máme také k dispozici stanovisko vlády pod tiskem 630/1, ve kterém vláda navrhla vyjádřit nesouhlas s tímto návrhem zákona nebo doporučila Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas.

Vláda uvádí podrobně důvody, které ji k tomu vedou. Myslím, že se s většinou z nich ztotožňuji. Obecně se domnívám, že návrh, tak jak je nám předkládán, je trochu populistickou snahou tvářit se, že chceme zpřísnit trestní politiku v jisté oblasti, a to podle mého názoru snahou nepříliš účinnou. Již řadu let se v této sněmovně mluví o potřebě rekodifikace trestního zákona, o potřebě přípravy zcela nového kodexu a do něj promítnutých změn trestní politiky České republiky a vůbec pojetí trestných činů. Já se skoro domnívám, že v takové situaci tyto dílčí novelky, které fakticky neřeší žádné závažné problémy a které jenom se snaží říci, že chceme být přísnější, ubírají jistou rozhodovací pravomoc soudům a soudcům, kteří ji doposud mají, a jejich faktický dopad bude velmi nízký. Já si nemyslím, že by bylo šťastné je přijímat. Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tisk 630. Jedná se zde o zpřísnění podmínek propuštění odsouzených z vězení. U odsouzených k výjimečnému trestu mohou být propuštěni až po odpykání si nejméně dvou třetin trestu. Osoby odsouzené na doživotí by podle návrhu mohly být propuštěny až po 25 letech. Osoby opakovaně odsouzené pak nemohou být dříve propuštěny vůbec. Jde o návrh poslanců, aby se nedostaly odsouzené osoby na svobodu, nazval bych to ve stylu třikrát a dost.

Podle mého názoru to není dobrý návrh. Věznice jsou přeplněné. Návrh neumožňuje např. propustit těžce nemocné osoby odsouzené na doživotí na dožití domů, protože by nemohly mít odpykáno nejméně 25 let z doživotního trestu. V trestním právu navíc dnes platí zásada individualizace trestu, to znamená, že každý trest, způsob jeho výkonu, případné propuštění závisí na osobě pachatele, jeho chování, charakteru i nápravě pachatele atd. To vše by podle tohoto návrhu nebylo možné posuzovat.

Proto podporuji zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Filip, pan poslanec Jičínský.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP