(12.10 hodin)

(pokračuje Mandík)

Podmínky stanovené tímto zákonem rozhodujícím způsobem ovlivní ekonomiku chovu ryb, sportovní rybářství a v neposlední řadě i aktivity směřující k záchraně ryb v našich vodách. Je jen politováníhodné, že doposud žádná vláda nebyla schopna nebo ochotna předložit do Parlamentu návrh nového zákona o vodách, a tím je odkládáno přijetí nového zákona o rybářství.

Z těchto důvodů si myslím, že předložený návrh tzv. malé novely, který navrhuje upravit ty nejožehavější současné nedostatky zákona, je třeba přijmout. Navržená novela sleduje rozšíření potenciálních uživatelů rybářského práva především o vlastníky, sleduje zlepšení úrovně hospodaření v rybníkářských revírech a zjednodušení administrativy, definuje například, co je to rybník, a pojednává o vlastnických a uživatelských právech.

Návrh novely vykazuje některé nepřesnosti a nedostatky, které lze lehce při projednávání ve výborech odstranit. Například definice vlastník, která je velmi široká a nepřesná, definice rybník bude taktéž vyžadovat upřesnění. Na některé nedostatky je upozorněno i ve stanovisku vlády, pan předkladatel se již k nim vyjádřil.

Doporučuji návrh novely zákona, sněmovní tisk 601, propustit k dalšímu projednávání a přidělit ho zemědělskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemných přihlášek, a proto se táži, kdo se hlásí z místa. Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu.

Zeptám se předkladatele pana poslance Pešána, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Nechce. Pan zpravodaj také nechce. Nebyly podány návrhy na vrácení ani na zamítnutí, pouze doporučení pana poslance Mandíka k propuštění do druhého čtení.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Táži se, zda je ještě jiný návrh na přikázání. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Já vás všechny odhlásím, protože sněmovna je poloprázdná, abychom měli spravedlivé kvorum. Žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 128 poslanců pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Děkuji navrhovateli i zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 50.

 

Bod 51 jsme před malou chvílí přesunuli na 10. července, budeme se tedy zabývat bodem č. 52, kterým je

 

52.
Návrh poslanců Václava Krásy, Stanislava Voláka, Jana Kasala a Josefa Janečka
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. …/2000,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
/sněmovní tisk 624/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 624/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Václav Krása. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vám předložil návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, dále se mění tímto návrhem zákona nedávno přijatý zákon o rozpočtových pravidlech.

Smyslem poměrně jednoduchého návrhu zákona je, aby část prostředků z privatizace byla deponována a možnost jejich použití byla až v době, kdy bude nutné použít tyto prostředky jako finanční polštář v rámci reformy penzijního systému.

V návrhu zákona předkladatelé navrhují, aby takto bylo deponována 200 miliard Kč, ale zároveň si uvědomují, že výše této částky může být předmětem diskuse. Co by asi nemělo být zpochybňováno, je fakt, že je nutné uchovat část prostředků z privatizace na zásadní systémovou změnu penzijního systému.

To, že k této změně musí dojít, je asi všem zřejmé, pokud mají smysl pro realitu. Současný penzijní systém se propadá do stále hlubšího deficitu a jen přímé zapojení občanů do celého systému jej může stabilizovat. Předkladatelé návrhu zákona jsou toho názoru, že toto zapojení občanů je možno realizovat vytvořením povinného kapitálového pojištění jako druhého pilíře penzijního systému.

Dámy a pánové, vláda předkládaný návrh projednala a vyslovila s návrhem nesouhlas. Musím říci, že argumenty vlády, které použila k podpoře svého nesouhlasného stanoviska, jsou pro mě trochu primitivní a možná i nepochopitelné. Vláda opírá svůj nesouhlas o fakt, že dosud nebylo rozhodnuto o koncepci reformy důchodového systému a ani o časovém horizontu této reformy. Tento argument není vůbec relevantní pro to, zda máme uchovat a deponovat část prostředků z privatizace, či nikoli. Dokonce si myslím, že právě to, že není scénář reformy, je důvod, abychom nespotřebovali všechny prostředky z privatizace již nyní, protože reforma penzijního systému určitě bude něco stát. Je to, jako když si chci postavit dům, tak také začnu napřed spořit např. ve stavebním spoření, i když ještě nevím, kdy začnu stavět, jaký dům a kolik mě to bude stát. Vím ale, že stavět chci a že to určitě nebude zadarmo.

Vláda uvádí, že v současné době je na účtu Fondu národního majetku pouze 5,5 miliardy Kč disponibilních zdrojů a předkládaný návrh je tudíž nereálný. Ano, to je pravda, že současné disponibilní prostředky Fondu národního majetku jsou v té výši, jak vláda uvádí ve svém stanovisku. Když si ale prolistujete materiál pro jednání prezidia FNM ČR ze dne 16. května letošního roku, tak za prvé zjistíte, že vláda a ministr financí ČR mohou bez kontroly Parlamentu disponovat obrovskými prostředky v řádu desítek a stovek miliard Kč, a bylo by asi žádoucí zabývat se vůbec tímto problémem, zda má vláda mít takovéto možnosti. Za druhé zjistíte, že v letošním roce a příštích letech budou příjmy z privatizace ve výši zhruba 250 miliard Kč, ale výdaje jsou odhadovány Fondem národního majetku ještě vyšší, a to na úrovni zhruba 265 miliard Kč. A to proto, že vláda navrhuje použití části prostředků na krytí rozpočtových potřeb České republiky.

Dovolím si uvést některé položky, které jsou navrhovány, aby je prezidium schválilo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP