(17.20 hodin)

(pokračuje L. Ježek)

6. V § 17 odst. 5 se slovo "schválený" nahrazuje slovem "zpracování". Za slovo "zůstatků" se vkládají slova "nebo zpracování zprávy o rozdělení výtěžku z prodeje majetku věřitele".

7. V § 17 odst. 7 doplnit na konci druhou větu, která zní: "V průběhu konkursu účetní jednotky neuzavírají účetní knihy k poslednímu dni účetního období."

8. V § 17 odst. 7 za slovo "společností" vložit slova "nebo družstev".

9. V § 17 odst. 7 text "Po uzavření účetních knih a sestavení účetní závěrky nesmí účetní jednotka kdykoliv později do těchto uzavřených knih přidávat další účetní zápisy s výjimkou případů přeměn společností uvedených v odst. 3." nahradit textem: "Po schválení účetní závěrky nesmí účetní jednotka přidávat další účetní zápisy kdykoliv později do uzavřených knih s výjimkou případů přeměn společností uvedených v odst. 3. Do okamžiku schválení účetní závěrky, nejpozději do konce následujícího účetního období, může účetní jednotka již uzavřené účetní knihy opět otevřít a provést případnou opravu účetních zápisů a sestavit novou účetní závěrku, která se tímto stává účetní závěrkou podle tohoto zákona."

10. V § 18 odst. 4 za slovo "hospodaření" vložit text: "v účetní závěrce a obsahové vymezení položek této závěrky a rozsah sestavování účetní závěrky podle odst. 3 pro jednotlivé skupiny účetních jednotek".

11. V § 19 odst. 8 nahradit slovo "vykonávají" slovem "provozují".

12. V § 20 písm. b) bod 1 nahradit částku 40 milionů částkou 80 milionů.

13. Navrhované znění § 20 označit jako odst. 1 a doplnit odst. 2 a 3 v tomto znění:

"Odst. 2 Účetní jednotka je povinna dopravit a poskytnout auditorovi veškeré účetní záznamy a další účetní informace k ověřování podle odst. 1.

Odst. 3 Náklady spojené s auditorskou činností hradí účetní jednotka, jejíž účetní závěrka a výroční zpráva se ověřuje."

14. V § 23 odst. 6 slova "která podle zvláštního předpisu předkládá výroční zprávu pro Komisi pro cenné papíry" vypustit.

15. V § 25 odst. 4 písm. a) se za slovo "související" doplňují slova "v souladu s účetními metodami".

16. V § 27 odst. 1 písm. c) se slova "vykonávají" nahrazují slovem "provozují" a slovo "a" nahradit slovem "nebo".

17. V § 27 odst. 1 písm. d) za slovo "společností" vložit slova "nebo družstev".

18. V § 28 odst. 1 v první větě doplnit "nebo s majetkem územně samosprávných celků". A to za text "účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaří s majetkem státu".

19. V § 28 odst. 1 ve druhé větě vypustit text "Smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci".

20. § 34 zní: "34 - Přenos účetního záznamu. Přenos účetního záznamu může být uskutečněn pouze prostřednictvím informačního systému nebo jiným způsobem, který splňuje požadavky průkaznosti a dále požadavky ochrany a bezpečnosti odpovídající charakteru přenášených informací podle zvláštních předpisů."

21. Do § 36 doplnit

a) do odst. 1 za stávající text následující text: "Pravidla pro tvorbu a vydávání standardů může stanovit ministerstvo vyhláškou. Vydání standardu se oznamuje ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo vede registr vydaných standardů."

b) Zařadit nový odst. 2: "Ministerstvo může vytvářením standardu pověřit právnickou osobu. O pověření rozhoduje ve správním řízení. Pověření se uděluje na dobu neurčitou s tím, že pověření nelze udělit současně více než jedné právnické osobě na tvorbu jednoho standardu."

Odst. 2 se přečísluje na odst. 3.

22. a) V § 37 odst. 1 písm. a) nahradit číslovku 4 % číslovkou 3 %,

b) v § 37 odst. 1 písm. b) nahradit číslovku 7 číslovkou 6.

Nyní legislativně technické pozměňující návrhy.

1. V části první čl. I bod 42 § 36 odst. 2 se zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

2. Za bod 42 se vkládá nový bod 43, který zní: "43. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní: § 37a Ministerstvo k provedení ustanovení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 15 odst. 4, § 18 odst. 4, § 22 odst. 3, § 22 odst. 2 až 6 vydá vyhlášky, a to nejpozději do 31. prosince roku 2001."

3. V čl. II se bod 4 zrušuje, dosavadní body 4 až 5 se označují jako body 4 až 8.

4. V části čtvrté v dosavadním článku pět se z bodu jedna slova § 22c nahrazují slovy čárka, § 22c.

5. V části první by měl název zákona znít takto: Změna zákona o účetnictví.

6. V části druhé by měl název zákona znít takto: Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

7. V části třetí by měl název zákona znít takto: Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

8. V části čtvrté by měl název zákona znít takto: Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

9. Nadpis část pátá se přesune nad článek sedm - Účinnost, a nadpis Závěrečná ustanovení se zruší. Zároveň se dosavadní označení článek šest - Zmocnění přesune za článek římská dvě s novým označením článek římská tři.

Dále se v návrhu zákona přeznačí dosavadní články, a to v druhé části na článek římská čtyři, v třetí části na článek římská pět a v části čtvrté na článek římská šest.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Jako další se přihlásil pan poslanec Šafařík.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jeden drobný pozměňovací návrh týkající se § 28. Navrhuji, aby v § 28 odst. 1 ve druhé větě byl vypuštěn tento text: "smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci". Tolik můj pozměňovací návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Šafaříkovi. Táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto vládnímu návrhu zákona. Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím.

Závěrečná slova předpokládám, že asi nejsou potřebná. Tím tedy končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přecházíme k bodu původně deset

 

11.
Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
/sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

 

Na 25. schůzi dne 17. května jsme tento zákon po obecné rozpravě vrátili výborům k novému projednání. Některé výbory se tím nezabývaly, projednal to pouze rozpočtový výbor. Jeho usnesení máme.

Táži se pana ministra Mertlíka, zda chce v úvodu druhého čtení vystoupit.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, pane předsedo. Velmi krátce, protože před minulým druhým čtením jsem k návrhu zákona řekl celou řadu věcí, které se týkaly zejména vztahu k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a k jednání, která byla mezi Nejvyšším kontrolním úřadem, zástupci předkladatele a zejména členy rozpočtového výboru. Zde bych se omezil na nejnovější vývoj.

V rámci rozpravy, která byla vedena v rozpočtovém výboru, vznikla celá řada dalších pozměňovacích návrhů, přičemž je třeba říci, že tyto pozměňovací návrhy, jakož i pozměňovací návrhy, které vyplývají z připomínek v rámci druhého čtení a jsou obsaženy v usnesení rozpočtového výboru, považují předkladatelé za přínosné ke zkvalitnění obsahu vládního návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP