(17.10 hodin)

(pokračuje Vlček)

Vaším prostřednictvím bych o tom nechal hlasovat nyní, protože tato skutečnost pominula a mohli bychom o přerušení hlasovat teď po návrhu zpravodaje Ježka.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ale já jsem se vás znovu ptal, myslíte přerušit na jakou dobu? Jestli to chcete na 24 hodin nebo do zítřka do rána. Nemusí se uvádět dokdy? Nemusí. Přerušení do neznáma. Jakou metodou znovu odpřerušíme? Pak dáte návrh na odpřerušení, pane poslanče. Dobře. Já tomu rozumím. Zdá se mi to poněkud podezřelé, ale podle našeho jednacího řádu je možné i toto. Opravdu to tak je.

Dám hlasovat nejdříve o přerušení a pak o zamítnutí, i když mně to smysl nedává. Žádáte mě o odhlášení, prosím, abyste se znovu přihlásili v této chvíli. Pro ty pány poslance a paní poslankyně, kteří teď přišli do sálu, rekapituluji, že zde máme návrh na přerušení projednávání vládního návrhu zákona o účetnictví, o kterém dám hlasovat jako o prvním, a pak zde máme návrh na zamítnutí vládního návrhu zákona o účetnictví. Doufám, že všichni víte, co toto hlasování znamená.

 

Zahájil jsem hlasování v tuto chvíli. Kdo je pro přerušení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Soustřeďte se, prosím, všichni. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 166 poslanců 11 hlasovalo pro, 138 proti. Návrh na přerušení jsme nepřijali.

 

Zůstává návrh na zamítnutí.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto zákona, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 170 poslanců, 80 hlasovalo pro, 89 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Tím byla uzavřena obecná rozprava. Nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první opět přihlásil poslanec Máče.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, v § 6 odst. 3 bych navrhl následující znění. Navrhl bych doplnit § 6 o odstavec 3 následovně:

"Účetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek a závazky podle § 29 a 30, přičemž stav zjištěný inventurou má přednost před účetním stavem."

V § 18 navrhuji nahradit název "Výkaz zisků a ztrát" názvem "Výsledovka".

V § 4 odst. 4 navrhuji začít odstavec následovně:

"Přechod ze soustavy jednoduchého účetnictví do soustavy podvojného účetnictví je povinný v následujícím účetním období poté, přestane-li…" a pak už dále tak, jak je uvedeno.

Za § 11 odstavec 1 písm. f) bych navrhl pokračovat s následujícím textem: "Pokud jsou účetní záznamy zapisovány do účetních knih vedených v počítači, musí k nim být připojen takový podpisový záznam, který umožní identifikaci osoby, která tento záznam uskutečnila."

V § 12 odst. 2 větu "K účetnímu zápisu musí být připojen… atd." nahradit větou "K účetnímu zápisu v účetnictví vedeném prostřednictvím výpočetní techniky musí být připojen i podpisový záznam osoby odpovědné za jeho provedení."

V § 21 odst. 1 písm. a) bych navrhl následovně: "o vývoji činnosti účetní jednotky prostřednictvím číselných informací a zdůvodnění jejich podstatných změn dle jednotlivých položek za nejméně dvě předcházející období".

V § 21a bych navrhl změny v odstavci 3. Slovo "výrok" slovy "výrok včetně jeho odůvodnění".

V § 25 odst. 2 navrhuji doplnit větou: "Zisky nedosažené mohou být zahrnuty pouze tehdy, pokud je to v souladu s vyhlášenými účetními metodami."

V § 29 odst. 1 navrhuji změnit text následovně: "Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav majetku sledovaného v účetních knihách a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá účetnímu stavu majetku a závazků a zda…" atd.

Za § 35 doplňuji odstavec 7 následujícího znění: "Jednou uskutečněný účetní zápis nelze dodatečně měnit či jinak upravovat nebo rušit. Takovéto změny lze provádět pouze novým účetním zápisem, který musí obsahovat důvod a označení měněného účetního zápisu. Ke změněnému účetnímu záznamu musí být dodatečně připojeno též odvolání na zápis, kterým byl změněn."

Tím jsem vyčerpal všechny náměty. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Máčemu. Táži se, kdo se dále hlásí. Pan poslanec Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mé pozměňovací návrhy jsou následující.

1. V § 3 odstavec 2 za pátou větu vložit novou větu, která zní: "V případech přeměn společností nebo družstev s výjimkou změny právní formy účetní období začíná rozhodným dnem podle zvláštního právního předpisu a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl proveden zápis uvedených skutečností do obchodního rejstříku."

2. V § 7 odst. 6 se doplňuje druhá věta, která zní: "Porušením vzájemného zúčtování nejsou případy upravené účetními metodami."

3. Bod a) § 9 odstavec 3 zní: "Fyzické osoby podle § 1 odst. 2 písm. d)."

B 1) V § 9 odstavec 3 číslovku 10 nahradit číslovkou 25.

B 2) V čl. 2 - přechodná ustanovení - zařadit nový bod 10, který zní: "Přechod ze soustavy jednoduchého účetnictví do soustavy podvojného účetnictví, který vyplývá z § 9 odst. 3, provedou účetní jednotky, kterých se týká, nejpozději do 1. ledna 2003."

4. V § 12 odstavec 2 první větu nahradit větou: "Účetní jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu takovým způsobem, který neohrozí splnění požadavků a rovněž jiných právních předpisů."

5. V § 17 odst. 3 za slova "v případech přeměn společností" vložit slova "nebo družstev s výjimkou změny právní formy".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP