(10.10 hodin)

(pokračuje Palas)

A hovořit o nečistých zájmech fyzických osob, to se mi zdá jako vrchol.

Dámy a pánové, já si myslím, že když scházejí odborné argumenty, neměli bychom sklouzávat k osočování, tak jak tomu bývá v poslední době zvykem ze strany pana poslance Kučery.

Já si myslím, že norma prošla odbornou debatou, my jsme uskutečnili celou řadu odborných seminářů se zemědělskou veřejností a celou řadu připomínek jsme do této normy zapracovali. Myslím si, že to bude norma dobrá a že můžeme bez nějakých problémů a skrupulí pro tuto normu zvednout ruku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Dále se do rozpravy hlásí pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřil několika poznámkami k předkládanému zákonu o zemědělském intervenčním fondu. Zároveň se omlouvám, že některé protiargumenty budu opakovat, budou shodné s těmi, které jsem říkal při prvním čtení, ale protože se nezměnila předkládaná norma, nemohu logicky uvést ani jiné protiargumenty. Zároveň avizuji, že se pokusím vyslyšet kolegu Palase a držet se věcných argumentů.

Hned bych začal tím, že podle mého názoru si návrh klade nerealistický cíl, cituji: "stabilizaci trhu se zemědělskými výrobky a potravinami, s cílem minimalizace výkyvů cen na domácím trhu". To znamená, že v plně propojené, myslím, a značně liberalizované české ekonomice - to znamená dotování neodstranitelných výkyvů světového agrárního trhu.

K tomu, aby toto bylo možno provádět, jsou zde - nebo mají být - uzákoněny do této doby nevídané nástroje. Jednak předběžné vyhlašování intervenčních cen na jakoukoli zemědělskou komoditu. Intervence exportu libovolných komodit, podpory na skladování libovolných komodit včetně potravinářských výrobků, zřizování vlastních zpracovatelských podniků fondem, případně zajišťování zpracování na objednávku u cizích podniků. Vlastní propagace fondem vybraných komodit a potravin, jejich marketing a prodej, a na trhu, včetně, cituji: "organizace trhu zemědělských výrobků a potravin". Dále je to i podpora prodeje pro humanitární účely a potravinovou pomoc, která byla dosud v kompetenci Ministerstva zahraničí.

Celý návrh je motivován plánováním rozměru českého zemědělství s přímým cílem nadvýroby některých komodit, podle uvážení fondů pokaždé jiných, tak aby myslím si ve jménu této rezervy pro vstup do Evropské unie mohly být udrženy ekonomicky ztrátové zemědělské podniky.

Tvrzení z předkládací zprávy k zákonu, že je nezbytný tento zákon k našemu vstupu do EU, považuji za nepravdivé. Nelze najít jediný dokument Evropské unie, který by nám přikazoval nebo doporučoval přijmout takovýto zákon.

Zaměňuje se zde argumentace s povinností zřídit platební agenturu ke zodpovědnému nakládání a vykazování prostředků Evropské unie, PHARE, Sapardu a ISPI, tzn. z přestrukturálních fondů. A jen pro zajímavost - myslím, že takovou platební agenturu už na Ministerstvu zemědělství máme.

Jen malá připomínka, že návrh nebyl konzultován s parlamentním výborem pro integraci, ačkoli se k tomu vláda zavázala.

Návrh dále předpokládá, že fond bude stanovovat intervenční ceny, ačkoli cenotvorným orgánem pro zmenšující se zbytek usměrňovaných cen je Ministerstvo financí. Tomu návrh zákona ponechává výsadu jen ceny pasivně vyhlásit.

Návrh je i v rozporu s platnou legislativou upravující podmínky veřejné obchodní soutěže, protože navrhuje tuto celou rozsáhlou a citlivou oblast vyjmout z její působnosti, a tím založit další rozsáhlé korupční prostředí. Oproti původnímu návrhu vynechal i odkaz na příslušný zákon a zásady si chce fond stanovovat sám.

Fond přímo směřuje k vyhlašování produkčních kvót, a tím chce zásadně omezovat podnikatelskou svobodu a znejistit všechny dlouhodobé podnikatelské záměry, jak se již dnes "zkušebně" stalo u cukerných kvót.

Fond se podle návrhu zásadně vymyká parlamentní kontrole prostřednictvím státního rozpočtu, protože uzákoňuje fakticky mandatorní nároky uzavíráním dlouhodobých závazků k osmi druhům podpor, aniž by byly kryty rozpočtovými prostředky. Zároveň tak obchází znění zemědělského zákona č. 252/1997 Sb., kde je pevně kompetence Poslanecké sněmovny a vlády vymezena.

Na závěr už jen další malou poznámku, že fond do svého prezidia zahrnuje vysoce minoritní množství představitelů nevládních organizací, ovšem navržených ještě navíc ministrem, a tím předstírá veřejnoprávní prvek v orgánu, který svým charakterem je čistě orgánem státní správy.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Pokud nepadne návrh na zamítnutí, tak si ho dovolím předložit já. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pešánovi. Slovo má pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, dovolte mi k problému poznamenat, že jestliže máme - a všimněte si, že to je takový stav již hodně dlouho - byť sebevěcnější normu, kterou však provází větší množství peněžních toků, vždycky se tímto sborem prodírá velmi obtížně a vždycky v tomto sboru se řekněme zpolitizuje více, než je nutné a žádoucí.

Chci říci, že si vážím práce, kterou na komplexním pozměňovacím návrhu odvedl pan kolega Kučera, a to bez jakékoli ironie, skutečně si té práce vážím.

Pan kolega Kučera vychází z doporučení Světové banky, doporučení Evropské unie, doporučení různých jiných, méně však již možná ze skutečných potřeb a skutečného stavu našeho zemědělství teď, v této době, v tomto roce, v příštím, možná přespříštím.

Doporučení oněch institucí totiž nemusí vždy být pro nás tím, co by nás vedlo k úspěchu, kterým, jak se zdá zejména poslední dobou, může být třeba již prosté samo přežití českého zemědělství v jakési podobě či rozměru, který vůbec by byl významný v rámci našeho budoucího působení nebo naší budoucí existence v Evropské unii. Už proto, že politika Světové banky, politika Evropské unie pravděpodobně nemusí vždy primárně zohledňovat zrovna české zájmy nebo zájmy českého zemědělství nebo zájmy České republiky, ale zpravidla zohledňuje zájmy nebo může zohledňovat jiné zájmy, zájmy globálnější, a ty nemusí být zrovna v souladu se zájmy českého zemědělství, resp. České republiky, a na podobě a stavu českého zemědělství.

Alternativní návrh předložený panem kolegou Kučerou je však velmi dobrým návrhem. Já osobně jsem přesvědčen o tom, a také jsem to řekl v rozpravě na zemědělském výboru, že je to návrh, který je rovnocenný návrhu, který předkládá vláda. Je to návrh, který však skutečně přichází dříve, než je třeba, dříve, než je vhodné, dříve, než jsme připraveni tyto věci akceptovat.

S přihlédnutím k současným potřebám, k současnému stavu, k současnému možná i vývoji, řekněme, našeho strategického pohledu, a teď myslím strategického pohledu České republiky na to, jak by její zemědělství mělo vypadat, si však myslím, ba co dím, jsem o tom přímo přesvědčen, že vládní návrh je vhodnější, více sedí pro tuto dobu, více sedí i proto, že v této nelehké době je třeba, aby vláda měla přece jen v rukou pevnější nástroj, měla pevněji v rukou nástroje tvorby a ovlivňování zemědělské politiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP