(10.20 hodin)

(pokračuje Kováčik)

Některé připomínky, které zazněly jak od kolegy Kučery, tak od kolegy Pešána, však vidím jako připomínky, které jsou na místě už teď, ale avizované pozměňovací návrhy - se domnívám - že jsou schopny stav upravit na míru, která je rozumná, která je nutná a která je dobrá.

V okamžiku, kdy budeme jako Česká republika takříkajíc ante portas čili těsně před vstupem, před branami Evropské unie, z tohoto místa slibuji, prohlašuji, že budu první, který - pokud nepřijde ještě lepší návrh - budu podporovat a prosazovat návrh pana kolegy Kučery, protože tento návrh, který je návrhem, který je velmi dobrý v okamžiku, kdy budeme již členy EU, nikoliv v okamžiku, kdy putujeme po křivolaké a hrbolaté cestě kamsi. Nevíme dobře, jak cesta bude vypadat, jaký je náš cíl. Vždyť to, že koncepce zemědělské politiky tohoto státu v podstatě existuje, pouze jakási vládní podoba, neexistuje shoda Poslanecké sněmovny, neexistuje shoda politické reprezentace celého spektra nebo podstatné části spektra na tom, jak by zemědělská politika této republiky měla vypadat. Potom je skutečně lepší, když vezmeme vládní návrh v úvahu, a já tímto prohlašuji, že jej budu podporovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Miloslav Kučera ml. se hlásí do obecné rozpravy. Má slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Paní předsedající, dámy a pánové, k novému vystoupení jsem byl de facto vyzván několika příspěvky mých předřečníků. Chtěl bych se zde vrátit jenom krátce k zdůvodnění, že jde skutečně o politickou normu. Rozhodli jste o tom i sami svým hlasováním, když jsem vás žádal na začátku této schůze o odložení projednávání tohoto bodu na příští týden, protože mám přislíbený významný dokument přímo z vrcholného orgánu Evropské unie. Vy jste mi svým hlasováním tento prostor nedali. Tak jste jasně sami celé republice dokázali, že jde o politickou normu.

Pan předseda zemědělského výboru Palas mě nazval trubcem. Já si myslím, že tím nazval veškerou zemědělskou veřejnost, která stála za mým komplexním pozměňovacím návrhem, že tím nazval všechny zpracovatele, kteří se mu snažili říci otevřeně, že moje norma našemu zemědělství vyhovuje podstatně lépe. A to, že zpochybňuje závěry nezávislé právní agentury z Bruselu jen kvůli tomu, že byla zaplacena penězi zpracovatelského průmyslu naší republiky, to si myslím, že je směšné.

Dámy a pánové, předkládám tím návrh na vrácení k dopracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? S faktickou poznámkou pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Dámy a pánové, dovolte mi, abych fakticky reagoval na slova kolegy Kučery. Já bych si v žádném případě nedovolil nazvat kohokoliv trubcem. Pouze jsem řekl, že mi snažení pana poslance Kučery připomíná snažení trubce produkovat med atd. atd. V žádném případě jsem ho nenazval trubcem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

V rozpravě padl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání a na zamítnutí zákona. Já jsem obdržela žádost poslaneckého klubu KDU-ČSL o 15minutovou přestávku před tímto hlasováním, a ptám se tedy pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě nyní před přestávkou, anebo po ní. Takže pan ministr si přeje vystoupit ještě nyní. Udílím mu slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní předsedající, ctěná sněmovno, pokusím se pouze o věcný pohled na debatu, která se zde odehrála. Přiznávám, že je to pro mne velmi obtížné, nicméně pokusím se jen věcně reagovat. Tedy chci sněmovně sdělit, že existují dva základní důvody, proč má být zřízena v České republice intervenční instituce s možností operovat v plném rozsahu podle návrhu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, tedy v rozsahu označeném experty Evropské unie jako slučitelném s evropskými modely do té míry, do jaké je to - a to zdůrazňuji - před vstupem do EU možné.

Předně je opravdu nejvyšší čas pro vybudování této instituce, která musí být připravena na administrativně a organizačně velmi náročné úkoly společné zemědělské politiky EU. Na tom totiž bude záležet, zda bude Česká republika schopna využívat v plné výši prostředky z fondu EU. Je nutné si uvědomit, že nesprávně provedené platby hradí v EU členský stát a že tyto částky mohou být obrovské. Proces vytvoření plně funkční intervenční agentury podle legislativy Evropského společenství si vyžádá několik let. Proto je nutné, byť s omezenými prostředky České republiky a v omezeném rozsahu, začít s provozováním tohoto systému co nejdříve, a to není názor náš, to je názor expertů EU.

Ten druhý důvod vyplývá z potřeby připravit zemědělství České republiky na budoucí konkurenci v EU. Společná zemědělská politika EU je dlouhodobě, velmi dlouhodobě vyvíjeným systémem, který prokazatelně účelně organizuje trhy se zemědělskými komoditami EU i vně Evropské unie. Převzetí tohoto systému může i při omezených prostředcích přispět k optimálnímu vývoji zemědělství v České republice, a tím i k minimalizaci případných nepříznivých dopadů vstupu České republiky do Evropské unie v tomto sektoru.

Bez zavedení opatření - např. uvádění půdy do klidu, produkčních kvót, kompenzačních podpor a celé řady podpor pro skladování, zpracování, zvýšení odbytu a spotřeby a dalších opatření - není prostě možné provádění tržních pořádků blízkých skutečným organizacím trhu EU a komplexně tak působit při organizaci trhu.

Dovolte mi sdělit vám, že je možné konstatovat, že při absenci členství v Evropském společenství musí být do rozhodování samozřejmě zapojeny i jiné orgány, než je tomu v případě členských států. Okamžikem vstupu budou navrhované struktury náležitě upraveny či zrušeny. Je pro mne téměř nepochopitelné, že lze uvažovat o tom, že je možnost zvýšit kompatibilitu přípravy tohoto zákona se stávající legislativou Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP