(10.00 hodin)

(pokračuje M. Kučera ml.)

Veškeré konání by pak bylo mimo kontrolu Parlamentu, mimo kontrolu veřejnosti, reprezentovanou např. přes Nejvyšší kontrolní úřad.

Proč tedy je tato norma v této sněmovně a v tomto čase? Chtěl bych to zhodnotit právě z toho pohledu, jestli jde, či nejde o nečisté zájmy několika fyzických osob. Z toho, co jsem vám zde předložil, je jasné, že je to norma velice zrůdná, která vytváří jakýsi mocenský stát v tomto státě, protože fond bude tvořit a spravovat všechny nástroje zemědělské politiky, bude moci selektovat prvovýrobce i zpracovatele a bude samozřejmě zdrojem obrovských možností korupce a osobního obohacování.

Rozumím tomu, proč tuto normu prosazuje pan Fencl a skupina lidí, kteří dnes ovládají Státní fond tržní regulace, ale nerozumím, proč se pod takovou normu dokáže podepsat např. místopředseda vlády pro legislativu, ministr spravedlnosti, ministr financí nebo dokonce předseda vlády. Nerozumím a nedokážu si vysvětlit, proč tuto normu podporují poslanci KDU-ČSL.

Státní zemědělský intervenční fond ovlivní skutečně naše zemědělství na několik let. Vypracoval jsem komplexní pozměňovací návrh, který vycházel z těch doporučení, která za peníze PHARE zpracovala Evropská unie pro přidružené země. De facto jsem se snažil vůbec nic nevymýšlet a jen opsat doporučení Evropské unie. Tristní závěr zemědělského výboru zněl, že je to předloha sice pěkná, ale že předběhla svoji dobu pravděpodobně o dva roky. Já si nemyslím, že toto může být důvod k tomu, abychom pustili normu, jejíž účinky a důsledky jsem vám tady popsal.

Zemědělská veřejnost chce jasná, čitelná a dlouhodobá pravidla pro své podnikání. Pokud si mohla vybrat a mohla se seznámit s oběma normami, vybírala si jasně komplexní pozměňovací návrh, který jsem zpracoval podle požadavků Evropské unie. Bohužel se zdá, že tento návrh bude nepřijatelný ze dvou důvodů. Ten první důvod je, že můj komplexní pozměňovací návrh se zakládá na tvorbě nástrojů zemědělské politiky na základě široké diskuse a širokého konsensu, tak jak je to běžné v Evropské unii. Druhý, neméně významný důvod, proč pravděpodobně nemůže být touto sněmovnou přijat, je, že by stál především na veřejné kontrole a neumožňoval by obohacování skupiny osob, které budou dány pravomoci.

Přestože v zemědělském výboru tento komplexní pozměňovací návrh neprošel, jsem připraven jej předložit i zde ve sněmovně. Pokud nebude přijat, pokusím se předložit ještě několik dílčích pozměňovacích návrhů, které řeší ty nejpalčivější problémy, které vládní návrh zákona přináší.

Dámy a pánové, jestli půjdeme cestou ministra Fencla, to znamená cestou nereálných slibů o velkých dotacích, o dotacích z Evropské unie, a cestou zachraňování nejslabších podniků systémem kvót, minimálních cen a státní garance za odbyt, je to cesta směrem od Evropské unie, cesta k plošné likvidaci našich zemědělců po našem vstupu do Evropského společenství.

Je tristní, když ministr zemědělství postupuje proti požadavkům Evropské unie, proti doporučením Světové banky i proti požadavkům a zájmům našich zemědělců a zpracovatelů.

Žádám vás, abyste se nad danou problematikou ještě jednou zamysleli a poctivě zvážili své hlasování o tom, jakou budoucnost bude mít naše zemědělství. Budete rozhodovat o velice důležitých a v případě kvót dokonce nevratných změnách, které zákon může našemu zemědělství přinést. Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kučerovi mladšímu. Do rozpravy se dále přihlásil pan poslanec Jaroslav Palas, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, bylo zde již řečeno, že účelem navrhované právní úpravy je zřízení instituce, která by se zabývala výhradně organizací trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky formou zásahů do agrárního trhu za účelem jeho stabilizace, za účelem udržování výrobního potenciálu zemědělství v České republice, to je vytvoření situace, po které celá zemědělská veřejnost volá.

Navrhované zásahy do agrárního trhu budou mít především formu intervenčních nákupů, intervenčních podpor, zavádění produkčních kvót pro zvláště citlivé komodity a uvádění půdy do klidu. V souvislosti se zaváděním produkčních kvót se v prvé řadě předpokládá zavedení mléčných kvót, obdobně jako je tomu v zemích Evropské unie. Já chci říci, že zřízení instituce intervenčního fondu vyplývá mimo jiné z hodnotící zprávy Evropské komise.

Proto tedy vláda České republiky přistoupila ke zpracování této tolik potřebné normy. Vychází to mimo jiné také z toho, že starý fond tržní regulace, který ještě stále je v činnosti, se přežil, a je potřeba nové dynamické instituce. Připomínka, že bude potřebné novelizovat tento zákon již v roce 2001, vyplývá z toho, že jsme v současné době, dá se říci, v jakési schizofrenní situaci. My vytváříme normu, která je důležitá a která má být kompatibilní s právním pořádkem Evropské unie, ale naše zemědělství se v této chvíli ještě stále nachází v podmínkách ekonomiky České republiky, nikoliv v podmínkách evropského volného trhu.

Já chci říci, že tato norma vznikala po obsáhlé diskusi v zemědělském výboru. Ona se utvářela, návrh byl rozšiřován, obohacován a měněn. Mohu říci, že jsme velmi pozitivně ocenili některé pozměňovací návrhy pana poslance Horta, pana poslance Němce, pana poslance Peška - mám avizováno, že chce podat pozměňovací návrh k rozpočtu - a také pana poslance Grůzy.

Jestliže zde bylo hovořeno o tristním závěru zemědělského výboru v tom smyslu, že jsme nepřijali komplexní pozměňovací návrh pana poslance Kučery - my jsme velice kulantně řekli, že tento návrh předběhl dobu, ale chcete-li slyšet otevřený názor, tento návrh mi připomínal snažení trubce, který chtěl produkovat med a neuvědomil si, že trubec med neprodukuje.

Jestliže zde bylo řečeno, že se jedná o normu politickou, pak musím říci, že každá norma se dá zpolitizovat. Tato norma je výrazně technická a přispívá ke stabilizaci trhu se zemědělskými komoditami.

Dovolte mi, abych komentoval diskusi k hodnotící zprávě jisté kanceláře z Bruselu. Dovolte mi, abych citoval ze záhlaví této zprávy. Tato zpráva vychází z jednání, které se uskutečnilo mezi panem A. Malikem z Coca-Coly a panem Conradem Gaspari z jistého evropského byra v Bruselu. Povyšovat tuto zprávu na názor Evropské unie se mi zdá dost neseriózní. Je samozřejmé, že jsem si tuto zprávu s velkým zaujetím přečetl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP