(15.20 hodin)

(pokračuje Štrait)

My jsme nebyli tak plodní ve svých návrzích, omezili jsme se na minimum, ovšem s tím, že na některých návrzích budeme trvat. Z těch všech připomínám tři. Dost nám záleží na právu na práci, aby to bylo v souladu s evropskými poměry, pak na zaměstnávání absolventů škol a také nám dost záleží na minimální mzdě ve vztahu k nákladům na reprodukci pracovní síly.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy ke třetímu čtení? Pan poslanec Vávra, potom pan poslanec Krása.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ve shodě s § 95 odst. 2 jednacího řádu vám předkládám upřesnění mých pozměňovacích návrhů, které vám byly doručeny 24 hodin před tímto jednáním. Je to zvlášť pod písmenem H. Dále bych stáhl jeden svůj pozměňovací návrh, a to H109.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vávrovi. Slovo má pan poslanec Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si stáhnout svůj pozměňující návrh, který je uveden pod písmenem S13, a prosím, aby sněmovna o tomto stažení rozhodla při hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy ke třetímu čtení? Pan poslanec Koudelka a pak pan poslanec Němec.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, já chci jen upřesnit, že jsem podal pod písm. E pozměňovací návrhy, přičemž ten poslední není výslovně označen jako třetí, takže můj pozměňovací návrh k článku 26 není součástí pozměňovacího návrhu pod písmenem E2, ale jde o samostatný pozměňovací návrh pod písmenem E3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Než dám slovo panu poslanci Němcovi, musím vyřešit jeden problém. Prosím pana poslance Vávru a pana zpravodaje Škromacha, aby mi věnovali pozornost. Dostal se mi do ruky materiál "Upřesnění pozměňovacích návrhů" pana poslance Vávry, který není sněmovním tiskem, a jak jsem byla upozorněna, nebyla panem poslancem Vávrou přednesena všechna upřesnění na mikrofon. Proto se nyní ptám zpravodaje, zda je pro něj dostatečné takovéto zpřesnění pozměňovacích návrhů, či zda vyžaduje, aby poslanec Vávra přednesl veškerá upřesnění na mikrofon. Myslím, že v této věci je natolik nejednoznačný výklad, že by bylo dobré si tuto věc upřesnit ještě před uzavřením rozpravy ke třetímu čtení.

Než se pan poslanec Vávra s panem zpravodajem dohodnou, uděluji slovo panu poslanci Němcovi, který se přihlásil.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl legislativně technické zpřesnění k pozměňovacímu návrhu uvedenému pod písm. S bod 5, kde bylo omylem vysloveno slovo "pracovní". Správně má věta znít "ve smlouvě lze písemně dohodnout". Jedná se tedy o bod 5 písm. S v tisku s pozměňujícími návrhy.

Druhé legislativně technické zpřesnění by se týkalo bodu 17 téhož písm. S, kde by v písm. b) bylo znění "v § 134 E odst. 1 se písm. a) zrušuje" a v písm. c) "v § 134 E odst. 1 se písm. b) zrušuje", tak aby bylo možné o obou písmenech, která mají věcně zcela odlišný obsah, hlasovat odděleně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Škromach jako zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pokud se týče upřesňujících legislativně technických návrhů pana poslance Vávry, je to možné takto vnímat, ovšem vzhledem k tomu, že je to poměrně rozsáhlý materiál, těžko lze zkontrolovat, zda ve všech případech jde o legislativně technické upřesnění. Já budu navrhovat v proceduře, aby tento návrh byl brán jako komplexní návrh, protože vytváří naprosto novou dimenzi pracovněprávních vztahů, takže si myslím, že by bylo dobré, pokud by měl být tento návrh hlasován, aby byl hlasován jako komplexní návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nicméně jak vidím, tak pan poslanec Vávra pravděpodobně nehodlá souhlasit s takovýmto postupem. Pane zpravodaji, vzhledem k tomu, že tady pravděpodobně nedojde k dohodě, řekněte stanovisko, zda je nutno, aby pan poslanec Vávra přednášel veškeré legislativně technické úpravy na mikrofon, či zda to nutné není.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že návrhy předložil písemně, není nutné, aby je přednášel na mikrofon.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Paní poslankyně Páralová se hlásí do rozpravy ke třetímu čtení.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, vzhledem k nepřesnostem, k nimž zřejmě došlo díky šumu ať už u mne, či ve stenozáznamu nebo při přepisu do tohoto materiálu a které bohužel asi nepůjdou upravit legislativně technickou opravou - jedná se o vynechání slov apod., dávám návrh, ač nerada, na stažení bodu C2, C7a), C7c) a C17.

Dále prosím, aby v bodě C, pokud neprojde varianta první, bylo při hlasování o variantě druhé hlasováno o obou částech varianty 2 odděleně a aby o bodech C12 a C13 bylo hlasováno dohromady, neboť patří k sobě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Páralové. Hlásí se dále někdo do rozpravy ke třetímu čtení? Není tomu tak. Rozpravu ke třetímu čtení končím.

Nyní se ptám pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje Škromacha, aby přednesl případné závěrečné slovo a poté oznámil postup při hlasování. (V sále je velký hluk.) Prosím o klid!

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Závěrečné slovo přednášet nebudu. Měli bychom zřejmě hlasovat o návrzích na stažení jednotlivých bodů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Uveďte, o které body se jedná, a bezprostředně poté o nich rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Jde o body C2, C7a), C7c) a C17.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To jsou návrhy paní poslankyně Páralové.

 

O tomto návrhu na stažení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 445, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 445 byl tento návrh přijat, když ze 182 přítomných hlasovalo 138 pro, nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále jsem zaznamenal návrh poslance Krásy na stažení bodu S13.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu na stažení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 446, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 446 byl tento návrh přijat, když ze 182 přítomných hlasovalo 148 pro, jeden byl proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bych si dovolil navrhnout proceduru, která by mohla alespoň částečně zjednodušit naše projednávání tohoto zákona, a to v tom smyslu, že by bylo možné společné hlasování o bodech A1, A3, B1 až B6, B12 až B17, E1 a E3, bod I je totožný s bodem W, a body U1 až U4, které mají legislativně technický charakter nebo spíše technický charakter a zřejmě by neměl být problém při jejich hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP