(15.10 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Přicházíme k návrhům pana poslance Škromacha pod bodem G. Bod G1. Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 441 z přítomných 183 poslanců 150 pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní G2.

 

Poslankyně Alena Páralová: Návrh G2. Pan ministr doporučuje, zpravodaj také doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 442 z přítomných 183 poslanců pro 163, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní jsme u bodu H.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní jsme u bodu H. Pan poslanec Maštálka. Pan ministr má stanovisko záporné, zpravodaj nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 443 z přítomných 183 poslanců pro 26, proti 152. Návrh nebyl přijat.

 

Rozumím tomu, paní zpravodajko, tak, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona…" - teď bych opakoval všechny věty, které jsem řekl, když jsme zahajovali - "…podle sněmovního tisku 475, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 444 z přítomných 182 poslanců 123 hlasovalo pro, 58 hlasovalo proti. Návrh byl přijat. S návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Přecházíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

80.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 484/ - třetí čtení

 

Za prvé prosím o klid.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády Vladimír Špidla a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslanec Zdeněk Škromach. Pane poslanče, vy jste přeslechl, že jsem vás uvedl ke stolku zpravodajů?

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 484/3. Dále vám byl ještě rozdán dodatek a písemné upřesnění pozměňovacích návrhů přednesených poslancem Eduardem Vávrou.

Při projednávání zákona ve druhém čtení byl ústavně právní výbor požádán o zaujetí obecného stanoviska k těmto pozměňovacím návrhům. Prosím, aby se slova ujal poslanec Zdeněk Jičínský a informoval nás o jednání výboru.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, ústavně právní výbor se sešel a hlasoval o návrhu, aby projednal připomínky vznesené ve druhém čtení na 24. schůzi Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Ze 14 přítomných poslanců sedm hlasovalo pro, takže ústavně právní výbor v této věci usnesení nepřijal.

Ústavně právní výbor dále hlasoval o návrhu, aby výbor požádal Poslaneckou sněmovnu o přeřazení projednávání třetího čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na květnovou schůzi Poslanecké sněmovny. Ze 14 přítomných poslanců opět pro návrh hlasovalo sedm, takže v této věci usnesení přijato nebylo. Byl jsem pověřen, abych s těmito závěry ústavně právního výboru seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem učinil. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Otevírám rozpravu. Jako první se o slovo přihlásil poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedající, chtěl bych jenom k tisku 484/3, což jsou pozměňovací návrhy, uvést opravy mých pozměňovacích návrhů, ke kterým došlo patrně při přepisování, a je to na straně 28 v bodu 4 pod písm. e nahradit slovo "nevyhovujícími" slovem "nevyhnutelnými". V bodě F slovo "současně" slovem "soustavně". V bodu 5, což je § 134 a), v odstavci 2 na konci věty vypustit "těmito". Do odstavce a) doplnit na konci věty slovo "jejich", takže konec věty bude znít: "…vztahovaly v době jejich uvedení do provozu".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Slovo má pan poslanec Jaroslav Štrait. (Neustále zvoní mobily.)

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem ještě využít možnosti promluvit kratičce ve třetím čtení a poznamenat svůj osobní názor na některé návrhy. Zhruba padesátka je zcela nepřijatelných. Někteří navrhovatelé se předhánějí v pravicovosti a je to až neuvěřitelné, co se tady v pozměňovacích návrzích ocitá.

Například jsou zde návrhy, že se likvidují povinnosti zaměstnavatele při hromadném propouštění, jsou zde nebývalé útoky proti radám zaměstnanců a zástupcům BOZP, likvidují se pracovněprávní ochrany a jisté vymoženosti členů zaměstnaneckých rad, snížení odpovědnosti zaměstnavatele při náhradě škody, likvidují se skromná odborová práva např. při propouštění funkcionářů odborů, informace při propouštění, likviduje se uzavírání pracovního poměru na dobu neurčitou, rozvržení pracovní pohotovosti, rozšiřuje se nebývale práce přes čas ze 16 na 48 hodin, je rušena povinnost vytvářet kmenová pracovní místa pro zaměstnance - s tím jsme se tady setkali už předminulý týden - , je dávána zaměstnancům nebývalá povinnost různých posudků z předchozích míst atd.

Náš klub tyto návrhy pečlivě zvažoval a nejméně tato část, o které jsem hovořil, je pro nás nepřijatelná. Za určitých okolností budeme zvažovat třeba i celkové hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP