(14.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Přeje si navrhovatel a zpravodajka závěrečné slovo? Pan ministr ano.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Velmi krátce k rozhodujícím pozměňovacím návrhům.

S návrhy, které jsou v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 102, je to celkem 15 návrhů, předkladatel souhlasí s výjimkou bodu A1, A5, A7, A9. K bodu A1 musím prohlásit, že podle legislativně technického rozboru je tento bod nehlasovatelný, protože jeho přijetí by současně předpokládalo změnu platného znění v § 18 zákona o mzdě a tato změna nebyla navržena. Dále z důvodů principiálních i věcných nemohu souhlasit ani s bodem A7, který vlastně vyjímá ze systému, resp. zabraňuje, aby do systému zákona 143 byly zařazeny zdravotní pojišťovny, ačkoliv jsou zcela jasně financovány z veřejných prostředků. Tento pozměňovací návrh považuji za velmi nesystémový.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se zpravodajky, zda si přeje závěrečné slovo. Nikoliv. Přikročíme nyní k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Navrhuji následující postup hlasování k předloženým pozměňovacím návrhům.

Za prvé navrhuji, abychom hlasovali o schválení legislativně technických oprav, které jsem přednesla já a pan poslanec Škromach.

Za druhé navrhuji, abychom hlasovali o následujících pozměňovacích návrzích výboru pro sociální politiku a zdravotnictví najednou, pokud nebude mít pan předkladatel výhrady. Byly by to body A2, A3, A10, A11, A12, A13 a A14.

Za třetí bychom hlasovali o návrzích takto: bod A1, A4, B15 varianta 2, A5, A6, A7, A9, A8, dále o návrhu pana poslance Plevy pod písmenem E, který je protinávrhem A15. Dále bychom hlasovali odděleně o návrzích pod písmenem B, tak jak jdou za sebou, se třemi výjimkami, před návrhy B10 a B11 budeme hlasovat o návrhu D11, před návrhem B13 budeme hlasovat nejprve o návrhu D13, před návrhem B28 budeme hlasovat o návrhu D42. Dále budeme odděleně hlasovat o návrzích pod písmeny C, D, F a G.

Čtvrtým krokem by pak bylo hlasování o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní zpravodajce. Táži se, jestli má někdo námitku proti tomuto procedurálnímu postupu. Pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, pokud se týká návrhu pod písmeny A, domnívám se, že je nutné hlasovat návrh po návrhu, i když by bylo možné předloženým návrhem postup urychlit, ale vzhledem k tomu, že zřejmě budou různá stanoviska k návrhům, tak jak byly navrženy zpravodajkou, navrhuji, aby bylo hlasováno po jednotlivých bodech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nerozumím, ještě jednou.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Aby o části A bylo hlasováno po jednotlivých bodech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano.

 

Poslankyně Alena Páralová: Dobře, ale poprosila bych o to, aby se o návrhu A13 a A14 hlasovalo najednou, protože spolu bezprostředně souvisejí, pokud by pan poslanec souhlasil. (Poslanec Škromach z místa vyslovuje souhlas.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. S touto změnou - má někdo námitku proti této proceduře, takto upravené? Poslanec Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já podporuji také to stanovisko, aby se hlasovalo u bodu A po jednotlivých návrzích.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Já jsem se ptal, jestli má někdo námitky proti tomuto návrhu. Ne-li, dám hlasovat o této proceduře.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 380 z přítomných 182 poslanců 174 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní přikročíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznamovala přesně, o čem budeme v které chvíli hlasovat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o návrhu A1, o kterém pan ministr řekl, že je nehlasovatelný, nicméně je to návrh výboru. Já se domnívám, že bychom hlasovat měli. V případě, že bude přijat, je nehlasovatelný návrh B1 a B2b.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Názor pana navrhovatele je nesouhlasný. Zpravodajky?

 

Poslankyně Alena Páralová: Pan ministr nesouhlasí, zpravodajka také nesouhlasí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 381 z přítomných 183 poslanců 2 pro, 159 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Budeme hlasovat o návrhu A2. Pan ministr?

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Souhlas.

 

Poslankyně Alena Páralová: Pan ministr souhlasí, zpravodajka doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 382 z přítomných 183 poslanců 179 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Pane předsedo, já se omlouvám, teď mi pan poslanec Vymětal připomenul, že jsme schválili proceduru, kde jsme nejprve měli hlasovat o legislativně technických opravách. Omlouvám se.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili legislativně technické opravy. Souhlasy pana ministra i paní zpravodajky.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 383 z přítomných 183 poslanců 179 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní A3.

 

Poslankyně Alena Páralová: Přikročíme k A3.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanovisko?

 

Poslankyně Alena Páralová: V případě jeho přijetí je nehlasovatelný návrh D9. Pan ministr ano, zpravodajka doporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 384 z přítomných 183 poslanců 180 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

A5. Místopředseda vlády? (Námitky.)

 

Poslankyně Alena Páralová: A4.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pardon, ano, A4.

 

Poslankyně Alena Páralová: Pan ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 385 z přítomných 183 poslanců 89 pro, 90 proti. Návrh nebyl přijat.

 

A5.

 

Poslankyně Alena Páralová: Návrh A5. Zde bych doporučovala, abychom nejprve hlasovali o návrhu B15 varianta 2, jak jsem původně navrhovala.

 

Předseda PSP Václav Klaus: B15 varianta 2. Stanovisko pana ministra?

 

Poslankyně Alena Páralová: Pan ministr doporučuje. Zpravodaj také doporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP