(16.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

Žádám zpravodaje poslance Bohuslava Sobotku, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám, a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Je tomu tak. Do rozpravy se hlásí pan ministr Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona, tak jak byl podán, je návrh, jehož realizace by znamenala dopad pro státní rozpočet negativní, a to zhruba ve výši 800 milionů Kč. Bylo zde bohužel ne zcela správně citováno moje stanovisko z části mého dopisu, který jsem zaslal, resp. který zaslal můj náměstek v době mé nepřítomnosti, ale to není podstatné, obsah toho dopisu byl správný, ČESMADu, že tento návrh ministerstvo podporuje. Ministerstvo ve svém dopise říkalo, že rozumí principu a podporuje jej, ale netýkalo se to těch částek. To, co podporuje a doporučuje ministerstvo, je rozumný kompromis, a ten byl vyjádřen pozměňovacím návrhem pana poslance Sobotky. V tomto druhém případě jde o dopad do rozpočtu, který je zhruba poloviční, tedy na úrovni kolem 400 milionů v jednom roce. To je autentické stanovisko mé a Ministerstva financí a doporučuji vám postupovat tímto způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále se hlásí do rozpravy pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, já mám legislativně technickou úpravu ve svém pozměňovacím návrhu pod písmenem C v § 6 odst. 6, která zní: za slovem EURO 2 se dále pokračuje: stanovené předpisy EHK OSN 49-02 B (Směrnice 91/542 B/EHS, Směrnice 96/1 ES), Evropské hospodářské komise OSN 83-03 B, C (Směrnice 94/12/ES) a Evropské hospodářské komise OSN 83-04 B, C (Směrnice 96/44 EHS, Směrnice 96/69/ES). Dále se pokračuje v původním znění.

Tato legislativně technická změna byla zaviněna nesprávným údajem v původním poslaneckém návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, resp. vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych si dovolil reagovat na slova pana ministra financí a místopředsedy vlády, bohužel pan ministr odešel. Chtěl bych říci, že citace, kterou jsem učinil v minulém čtení návrhu zákona, byla přesná. Teď již nemohu citovat přesně, protože ten dopis nemám u sebe, nicméně v tomto dopise se praví, že Ministerstvo financí podporuje poslanecký návrh zákona. To za prvé. Za druhé se hovoří o tom, že podporuje plošné snížení daně u nákladních vozidel o 10 až 15 %, a to z toho důvodu, že jsme výrazně nad silniční daní zemí Evropské unie. Za třetí, že podporuje i ten druhý princip, tzn. úlevu od silniční daně u ekologických vozidel. Na tom, že tento dopis byl napsán na hlavičkovém papíru ministra pana Mertlíka, místopředsedy vlády, nic nemění to, že byl podepsán v zastoupení panem náměstkem Mládkem.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu ve třetím čtení končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás nyní seznámil s postupem při hlasování. Navrhuji, abychom postupovali následujícím způsobem: za prvé navrhuji, abychom hlasovali o pozměňujícím návrhu pana poslance Gongola, který je uveden pod písm. C. Dále navrhuji, abychom hlasovali o hlasovatelné části pozměňujícího návrhu pana poslance Němce uvedeného pod písm. B. Dále navrhuji, abychom hlasovali o hlasovatelné části usnesení rozpočtového výboru, které je v tisku uvedeno pod písm. A. Dále navrhuji, abychom hlasovali o pozměňujícím návrhu, který je uveden pod písm. D.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sobotkovi za přednesený návrh procedury.

 

O této proceduře rozhodneme v hlasování pořadové číslo 321, které zahajuji a ptám se: Kdo souhlasí s tímto návrhem procedury? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 321 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 154 pro něj vyslovilo 119 a nikdo nebyl proti.

 

Budeme tedy postupovat podle této schválené procedury.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: V tuto chvíli navrhuji, abychom hlasovali o pozměňujícím návrhu pana poslance Gongola uvedeném pod písm. C, který je pozměňujícím návrhem k části pozměňujícího návrhu pana poslance Němce. Čili navrhuji, abychom hlasovali o návrhu uvedeném pod písm. C. Stanovisko je doporučující, stanovisko předkladatele je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 322 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 322 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 156 vyslovilo 74 a 55 bylo proti.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní navrhuji, abychom hlasovali o pozměňujícím návrhu pana poslance Němce uvedeném pod písm. B.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Stanovisko zpravodaje je doporučující, stanovisko předkladatele je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 323 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 323 byl přijat, když se pro něj z přítomných 158 pro vyslovilo 120 a 7 bylo proti.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní konstatuji, že v pozměňujícím návrhu obsaženém v usnesení rozpočtového výboru jsou body 6, 7, 8 a 9 nehlasovatelné, a navrhuji, abychom hlasovali o zbylých částech usnesení rozpočtového výboru. Je to návrh obsažený pod písm. A. Stanovisko zpravodaje je doporučující, stanovisko předkladatele je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 324 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 324 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 159 pro vyslovilo 71 a 53 bylo proti.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní nám zbývá k hlasování poslední pozměňující návrh, který je uveden pod písm. D. Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko předkladatele rovněž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 325 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 325 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 158 vyslovilo 142 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP