(15.50 hodin)

Poslanec Vladimír Doležal: Omlouvám se, ale navrhoval bych toto hlasování prohlásit jako zmatečné, protože nezazněla stanoviska navrhovatele a zpravodaje, o kterých jsem se domníval, že by nemusela zaznít, ale pokud sněmovna usoudí, že to je potřeba…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je pravda, že k hlasování o návrhu zákona jako o celku stanoviska obvykle nezaznívají. Ptám se, zda tato stanoviska byla tak zásadního charakteru, že mohou ovlivnit toto hlasování. (Hlasy: Ne.) Já si také myslím.

 

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 315 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 135 a 4 byli proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

111.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/tisk 388/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Libor Ježek. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 388/2. Žádám zpravodaje poslance Libora Ježka, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám.

O slovo se přihlásil pan poslanec Václav Krása, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi jednu legislativně technickou připomínku. Při písemném předložení mého pozměňovacího návrhu mi v bodě 4 v textu v čl. I., body 9 - 21 včetně, vypadlo slůvko "se vypouštějí". Považuji to za legislativně technickou připomínku, protože body 9 - 21 se týkají výhradně daně ze staveb, kterou svým pozměňovacím návrhem vypouštím. Tím pozbývá smysl i  poznámka legislativního odboru o nepřesnosti pozměňovacího návrhu a o tom, že můj pozměňovací návrh je v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím.

Táži se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Slovo má pan ministr Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, k návrhu tohoto zákona bylo několik návrhů legislativně technického charakteru a jeden zásadní pozměňovací návrh pana poslance Krásy. Jakkoliv jsem si vědom určitých ne vždy rozumných tvrdostí, které existují ve stávající podobě zákona o dani z nemovitostí a měly by být postupně legislativní prací odstraněny, jsem přesvědčen, že daň z nemovitostí je daní, která má místo v našem právním řádu, a domnívám se, že tento komplexní pozměňovací návrh jako celek by neměl být sněmovnou schválen mimo jiné také proto, že odhlédnu-li od podstaty věci, kde si myslím, že návrh je zásadně vadný, tak je také velmi problematicky zpracován legislativně technicky.

Výjimkou z tohoto je část návrhu, která panem poslancem Krásou byla přednesena pod číslem 6, kde jde o dobu účinnosti. Ta se zde navrhuje, aby byla od začátku roku 2001. Zdá se, že toto je schůdnější řešení než to, které navrhl pan poslanec Ježek a je v návrhu pod písmenem C, kde šlo o polovinu roku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji tuto proceduru při hlasování: Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru, které máte uvedeny pod bodem A, abychom hlasovali v celku. Pokud by byl pan poslanec Krása tak laskavý a souhlasil s tím, abychom jeho návrh uvedený pod bodem B hlasovali v celku, body 1 až 5, a zvlášť poté bod 6.

 

Poslanec Václav Krása: Ano, souhlasím.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. A pokud bude přijat pozměňovací návrh pana poslance Krásy pod písmenem B bod 6, je v tom případě pozměňovací návrh pod písmenem C nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

V tuto chvíli rozhodneme o tomto návrhu procedury a to v hlasování pořadové číslo 316, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 316 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 160 pro něj vyslovilo 139 a jeden byl proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. V tuto chvíli navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem A. Pan ministr - kladné stanovisko, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 317 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 pro vyslovilo 142 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem B, body 1 až 5. Pan ministr - záporné, zpravodaj v tuto chvíli a v této podobě nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 318 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 318 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 160 pro něj vyslovilo 30 a 112 bylo proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat o bodu B6. Pan ministr doporučuje, zpravodaj též doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 319 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 319 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 150, nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Libor Ježek: Pozměňovací návrh pod písmenem C je v tuto chvíli nehlasovatelný a můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 388, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 320 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 320 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 149 a 2 byli proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

122.
Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 333/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Pavel Němec a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Bohuslav Sobotka.

Pozměňovací návrh k předloženému návrhu obsahuje tisk 333/3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP