(14.25 hodin)

Poslanec Cyril Svoboda: Konečně jsou to návrhy kolegy Exnera, které jsou pod písmeny G1, 2, 3, 4, 5, 6. Hlasujeme o nich jako o celku. Navrhovatel souhlasí. Zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 265 rozhodne o těchto pozměňovacích návrzích. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 167 pro 159, proti jeden.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pokud se nemýlím, prošli jsme všechny pozměňovací návrhy, které byly předneseny, takže nyní můžete dát hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dospívám ke stejnému závěru, že o všem bylo hlasováno. Není-li námitek ve sněmovně, přednesu závěrečný návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 374, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanovisko pana ministra? Kladné.

Zahajuji hlasování číslo 266. Kdo souhlasí, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, z přítomných 169 pro 164, jeden proti.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji jak zpravodaji, tak předkladateli a končím tím projednávání bodu 108.

 

Nyní budeme projednávat bod číslo

 

102.
Vládní návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách)
/sněmovní tisk 377/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal jak ministr průmyslu a obchodu ČR pan Miroslav Grégr, tak zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Zdeněk Kořistka. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje tisk 377/2. Žádám pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pan poslanec Jalůvka má slovo.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Poslanecké sněmovně předložit návrh na stažení svého pozměňovacího návrhu k § 1 odst. 2 písm. b) obsaženého ve sněmovním tisku 377/2 pod písm. E. Cílem předložení tohoto pozměňovacího návrhu bylo umožnit obcím - těm aktivním obcím, které připravují podmínky pro technické vybavení území, na němž má být umístěna výroba - účast státu na výkupu dotčených pozemků. Tato otázka může být totiž zvlášť při značném podílu vlastních finančních prostředků, a to i při použití úvěrových zdrojů, pro mnohé obce limitující. S tímto záměrem se následně ztotožnil předkladatel a doplnil finanční příspěvek na výkup dotčených pozemků do systému podpory rozvoje průmyslových zón, kde toto ustanovení považuje za vhodnější. Došlo tedy ke shodě a naplnění záměru. Proto navrhuji stažení svého pozměňovacího návrh.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jalůvkovi. Slovo má pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rád bych vás požádal též o stažení svého pozměňovacího návrhu pod písm. C. Důvodem bylo projednání a vyjasnění si stanovisek k tomuto bodu. Proto vás žádám o podporu stažení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan zpravodaj Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji. Vážená paní předsedající, dovolil bych si také navrhnout stažení některých svých pozměňovacích návrhů. Jedná se o návrh B2 na straně 5 a B3 taktéž na straně 5. B3 z důvodu, že účinnost zákona lépe řeší návrh poslance kolegy Vymětala. B2 je řešen usnesením hospodářského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kořistkovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy ke třetímu čtení? Není tomu tak. Přece jen ještě pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Ještě bych řekl v této rozpravě jednu věc. Chtěl bych požádat sněmovnu o připuštění legislativně technické úpravy k bodu A10 v usnesení hospodářského výboru. Jde pouze o dokonalejší slovosledné vyjádření a navrhovatel kolega poslanec Vymětal s touto úpravou souhlasí. Já bych tady přečetl celý text, jehož minimální část bude změněna:

V § 7 odst. 4 (dříve 3) zní:

Výkon kontroly přísluší

  1. ministerstvu u investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. b) a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a b),
  2. Ministerstvu životního prostředí u všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. d),
  3. Ministerstvu práce a sociálních věcí u investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. c) a d),
  4. Ministerstvu financí nebo jím pověřenému orgánu u investičních pobídek uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. c), e) a f).

Znovu zdůrazňuji, že jde v podstatě o legislativně technickou úpravu. Dále ještě předtím, než navrhnu proceduru po obecné rozpravě, chtěl bych požádat sněmovnu o několik technických úprav v textu 377/2.

V bodě A1 na str. 2 se doplní slovo "jakož i" před "převod pozemků ve vlastnictví ČR podle zvláštních předpisů" atd. To znamená, že se zde doplňuje slovo "jakož i".

V bodě A3 na str. 2 bohužel při přepisu došlo k chybnému napsání číslovky, má tam být 175 milionů, to znamená, že vypadly tři nuly. Místo 175 tisíc tedy bude 175 milionů Kč, částka 145 tisíc se nahradí částkou 145 milionů - opět vypadly tři nuly při přepisu. O tuto opravu bych vás chtěl požádat.

V bodě A6 na str. 2 si prosím opravte chybně napsané označení odstavce před textem "odst. 3 zní", v závorce je uvedena dvojka, to znamená, že tam bude (3). Ve druhé větě tohoto textu se místo slova "bodu" napíše slovo "písmeno".

Poslední úprava textu, o kterou bych chtěl požádat sněmovnu, je v bodě A7 na str. 3. Na třetí řádce se slovo "doporučení" mění na slovo "doručení". Zde došlo k chybě při přepisu.

To jsou veškeré opravy, s kterými bych chtěl sněmovnu seznámit a zároveň požádat o podporu. Věřím, že nebudou připomínky k této proceduře.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kořistkovi. Dále se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, já bych chtěl jenom potvrdit to, co zde navrhl pan zpravodaj. Pokud jde o legislativně technickou úpravu v bodu A10, jde skutečně pouze o doplnění, vůbec nic to nemění na smyslu a věcné náplni tohoto bodu. Jde skutečně jenom o upřesnění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP