(18.40 hodin)

(pokračuje Benda)

Proto navrhuji tento § 27B celý vypustit, protože při soupisu to lze řešit jinou cestou, ať už vyhlášeným držby, nebo jinak, a takto myslím, že je to jen zneužitelné ustanovení, které v reálném hospodářském životě nebude využito a může vést jen k trikům v konkursním řízení.

Toto jsou dva návrhy, které bych byl rád, abyste podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Bendovi. Prosím pana poslance Křečka.

 

Poslanec Stanislav Křeček:Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil čtyři pozměňovací návrhy k přijatému základu našeho jednání, tj. k usnesení ústavně právního výboru.

Především bych předložil pozměňovací návrh k bodu 5, tzn. k § 5, to jsou ty nešťastné platby, řekněme zálohy, na konkurs, jak o tom hovořil jak pan poslanec Filip, tak pan poslanec Výborný. Dosavadní návrh zákona předpokládá, že částka, kterou má navrhovatel složit, je od nuly do 50 000. To už tady pan kolega Výborný řekl. Ale to přece znamená, že soud v každém případě musí stanovit poplatek, protože tam není v dosavadním znění žádné osvobození od poplatku. Představa, že soud bude řešit osvobození od poplatku tím, že vydá usnesení, že poplatek je ve výši nula, je samozřejmě nesprávná, ne-li naivní. Jestliže je něco od nula až do, tak soudní praxe není nikdy taková, že by se i ta nula nebo ta nízká čísla započítávala. Uvedu příklad možná nevhodný. Jestliže máme trest odnětí svobody až 6 měsíců, neznamená to, že někdo může dostat dva dny, přestože to zákon teoreticky připouští. Praxe se tam shodne na nějaké minimální částce, takže soudní praxe se shodne, že minimální záloha bude 5 000 Kč.

Domnívám se zejména s ohledem na to, že by návrhy měli podávat i věřitelé, tj. věřitelé, kteří nedostávají třeba mzdu apod., že bychom měli do § 5 vložit ustanovení, které výslovně umožní soudu nestanovit žádný poplatek, aby to tam bylo. Navrhuji proto, aby dnešní § 5 se rozdělil tak, že jeho první věta v dosavadním znění bude první odstavec a bude znít:

"Navrhovatel je povinen zaplatit zálohu na náklady konkursu až do částky 50 000, a to i opakovaně, učiní-li tak na výzvu soudu v určené lhůtě a výši. Účastní-li se řízení více navrhovatelů, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně."

Druhý odstavec by měl znít: "Odůvodní-li to poměry navrhovatele, soud může i bez návrhu povinnost zaplatit stanovenou zálohu zčásti nebo zcela přenést na osoby uvedené v § 3 odst. 1."

Druhý pozměňovací návrh je k bodu 10, tj. § 9A. Tady se domníváme, že je třeba umožnit zákon o insolvenci. Samozřejmě je také třeba upřesnit, ke kterému úřadu práce bude návrh podáván. Je třeba stanovit místní příslušnost úřadu práce, protože v návrhu je řečeno buď podle bydliště, nebo podle místa, což může vést ke sporům. Proto navrhuji, aby § 9A odst. 1 nově zněl: "Nasvědčují-li okolnosti, že je dlužník v úpadku, a je-li to potřebné pro zjištění nebo zajištění dlužníkova majetku, soud po zahájení konkursního řízení ustanoví předběžného správce. Návrh na ustanovení předběžného správce může podat též úřad práce příslušný podle sídla dlužníka."

Vypouštíme tam jednak to bydliště, podle mého názoru tam nemá co dělat, a za druhé se domáháme tímto návrhem, aby soud byl povinen nebo aby měl možnost ustanovit předběžného správce, pokud tomu nasvědčují okolnosti. Nemělo by to být na libovůli.

Čtvrtý návrh je k § 68. Tady se odvolávám na Úmluvu Mezinárodní organizace práce o ochraně mzdy, jíž je republika signatářem a která říká, že mzda je přednostní pohledávkou, bude vyplacena celá dříve, než se běžní věřitelé mohou domáhat podílu z aktiv. To je znění úmluvy Mezinárodní organizace práce.

Navrhuji proto, aby v § 31 se doplnil 4. odstavec, který zní: "Pracovními nároky podle odst. 3 písm. a) a b) jsou nároky, které vznikly za poslední tři roky před prohlášením konkursu, jakož i po prohlášení konkursu; pracovními nároky podle odst. 3 c) - ch) jsou nároky, které vznikly po prohlášení konkursu nebo v měsíci, v němž byl konkurs prohlášen."

Z hlediska mzdových nároků pracovníků totiž není možné rozdělovat jejich mzdové nároky na ty, které vznikly před vyhlášením konkursu, a nároky, které vznikly po vyhlášení konkursu. Bylo by to patrně v rozporu s citovanou úmluvou MOP.

Konečně mám návrh čtvrtý k bodu 70 návrhu, aby za bod 70 se vložil nový bod 71, který by zněl tak, že v § 32 odst. 2 písm. a) se za slova "před prohlášením konkursu" vkládají slova "pokud nešlo o pohledávky podle § 31 odst. 3". Domnívám se, že to lze odvodit i z dosavadního znění, ale bylo by asi lepší, aby k odstranění pochybností o tom, které nároky z pracovněprávních vztahů jsou pohledávky přednostní, to bylo v zákoně výslovně stanoveno.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další se přihlásil pan poslanec Pilip. Než přijde, chtěl bych říci, že mám další jednu jedinou přihlášku pana poslance Plachého. Rozumím tomu tak, že bychom mohli dokončit projednávání tohoto bodu do 19 hodin. Prosím, abychom to zkusili.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedo, vážení členové vlády, mé pozměňovací návrhy, nebo v rámci podrobné rozpravy bych rád podal ještě několik pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu, které zčásti mají sloužit ke zpřesnění pravidel v případě konkursu, otázky rozhodování mezi konkursními věřiteli ve věřitelském výboru a případně otázky týkající se lhůt pro rozhodování soudu a pro posílení kontrolní pozice věřitelského výboru vůči správci.

Druhá část mých změn se týká vyrovnání, kde je obsažena snaha více zpřehlednit tento proces, který je také popsán v tomto zákoně a který se zatím využívá zcela okrajově a který by podle mého názoru v případě jeho zpřesnění mohl vést k většímu používání, a tím i často vlastně k realizaci větších hodnot věřitelů v případě nějakých problémů podniku, než tomu někdy bývá, pokud jde o konkurs.

Takže tolik velmi obecně. Těch bodů je celkem 13, počínaje bodem 8 se týkají vyrovnání, ty první se týkají konkursu.

Začnu bodem 1 svého číslování. V § 5 odst. 1 se mezi první a druhou větu vkládá věta: "Pokud pohledávka navrhovatele vyplývá ze mzdových nároků, je navrhovatel od zaplacení zálohy osvobozen s výjimkou pracovníků uvedených v § 67B."

2. V § 9D odst. 5 se za slova "zahraničních bank" vkládají slova "stavební spořitelny, obchodníci s cennými papíry".

3. V § 10 odst. 1 se za větu první doplňuje věta: "První schůzi věřitelů je soud povinen svolat nejpozději do 30 dnů od prohlášení konkursu."

4. V § 10 odst. 2 se na konci věty první doplňuje znění: "a prostá většina hlasů na schůzi přítomných nebo řádně zastoupených konkursních věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP