(18.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne-li, obecnou rozpravu končím. Žádné návrhy zde nebyly, proto přejdeme k rozpravě podrobné. Jako první se do ní přihlásil pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, předkládám dva pozměňovací návrhy.

První. Paragraf 31 odstavec 3 nový bod d), který zní: "nároky úpadcových zaměstnanců z titulu převedení mzdových nároků úpadcových zaměstnanců úpadci na smluvním základě." Dále se potom body původní d) až ch) označí jako body e) až i).

Druhý návrh. Paragraf 70. Dosavadní text označit 1) a doplnit o nový text s označením 2). Znění: "Ustanovení § 31 odstavec 3 bod d) se uplatní i na konkursní řízení zahájená před účinností tohoto zákona, ve kterých ke dni účinnosti nenabylo právní moci usnesení soudu o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů správce podle ustanovení § 30 odstavec 1 zákona nejdéle půl roku po uvedení ve Sbírce zákonů."

Stručné odůvodnění: Za prvé v paragrafu 31 odstavec 3 bod d) jde o již vyhlášené konkursy, kde úpadcovi zaměstnanci nemohli získat svoji mzdu, kterou na základě smluv převedli na tzv. podnikovou banku. Tyto mzdové nároky nikdy nebyly fyzicky uspokojeny, vyplaceny a byly deponovány na podrozvahových účtech. Za druhé pak tím bude zamezeno výše uvedeným praktikám i u nově vyhlášených konkursů. Za třetí z těchto důvodů proto také navrhuji, aby účinnost nového bodu d) paragrafu 31 odstavec 3 byla půl roku po uvedení novely zákona ve Sbírce zákonů, a to u konkursů zahájených před účinností této novely zákona.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vysvětlil, proč jsem chtěl vystoupit přednostně s využitím práva zpravodaje v souladu s jednacím řádem vystoupit kdykoliv, tedy přednostně i před písemně přihlášenými, a to z toho důvodu, že jsem už v úvodním slově avizoval, že přednesu návrh, aby za základ projednávání bylo vzato usnesení ústavně právního výboru, tedy aby případné pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě byly vznášeny již k tomuto případně odhlasovanému základu jednání. Snažil jsem se postupovat čistě logicky, nikoliv proto, že bych pro prezentaci svých názorů chtěl zneužít přednostního vystoupení zpravodaje.

Navrhuji tedy, aby Poslanecká sněmovna svým usnesením určila za základ projednávání pro případné pozměňovací návrhy, podávané v podrobné rozpravě, sněmovní tisk číslo 219/4, tedy znění, které vyplývá z usnesení ústavně právního výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, rád to udělám, pouze konstatuji, že jste mně toto neřekl. Obecně jste řekl, že se hlásíte také do rozpravy. Měl jsem už tady dva přihlášené, tak jsem myslel, že vás normálně zařadím v pořadí, jak jste se přihlásil.

Vážení kolegové, odhlásím vás. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami, a budeme hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí s tím, vzít za základ projednávání verzi ústavně právního výboru. Dám šanci všem, aby se ještě zúčastnili.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 133 poslanců 128 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Němec ještě do rozpravy? Pane poslanče, ptám se, jestli jste dokončil své vystoupení v podrobné rozpravě, či nikoliv.

 

Poslanec Pavel Němec: Své vystoupení v podrobné rozpravě jsem dokončil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím, posaďte se. (Smích v sále.) Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, v poněkud komické atmosféře se pokusím přednést dva pozměňovací návrhy, a to v souladu s naším teď přijatým usnesením, pozměňovací návrhy k textu usnesení ústavně právního výboru, to znamená ke sněmovnímu tisku 219/4.

První návrh se týká bodu 25, § 12a) odstavce 1, kde v první větě před středníkem je řečeno: "Soud konkurs prohlásí do 10 pracovních dnů od podání návrhu."

Je zcela zřejmé, že ne všechny návrhy na vyhlášení konkursu budou zcela dokonalé, že budou obsahovat všechny přílohy, všechny důkazy, které tento návrh předpokládá, že musí být současně s návrhem na konkurs podány. Proto může dojít k situaci, a bude k ní nepochybně docházet, že soud vrátí návrh k doplnění těch či oněch faktů, těch či oněch smluv nebo podobně, a pak by zřejmě podle mého názoru bylo sporné, zda i poté musí soud dodržet tuto desetidenní lhůtu, když návrh nebude dokonalý. Protože se domnívám, že chceme urychlit konkursní řízení a zejména chceme, aby bylo urychleně o vyhlášení konkursu rozhodnuto, ať už negativně, nebo pozitivně, ale aby bylo rozhodnuto, zda podnik je nebo není v konkursu, navrhuji, aby tento závěr věty byl změněn: "Soud konkurs prohlásí do 10 pracovních dnů ode dne doručení úplného návrhu na prohlášení konkursu." Aby bylo zcela zřetelné, že se jedná o doručení úplného návrhu, tedy i v těch případech, kdy návrh bude muset být doplňován, že tato desetidenní lhůta se na soud vztahuje.

Druhý návrh se týká bodu 69 usnesení ústavně právního výboru, kde bod 69 navrhuje zařadit nový § 27 b), převod fakticky celé podstaty, to znamená stručně řečeno převod podniku. Je to návrh, který tam přešel z vládního návrhu zákona na hlasování ústavně právního výboru, a já si myslím, že není příliš šťastný. Pokud někdo chce prodávat podnik i s dluhy a závazky, je smysluplné, aby tak učinil ještě před prohlášením konkursu, aby tak učinil v době, kdy na něj věřitelé tlačí. Pak můžeme předpokládat, že druhá strana může stát o to, aby podnik koupila.

V situaci, která je upravena v § 27 b), podnik je získáván se všemi dluhy i závazky, ale zároveň bez inventarizace těchto dluhů a závazků, což je naprosto nebývalé v jiném převodu podniku a myslím si, že to nemůže být prováděno v průběhu konkursu, i když je tam souhlas soudu a věřitelského výboru. Tam přesně může docházet k nešťastným trikům s bílými koni, kteří by převzali takový podnik, a podnik bude nadále předlužen. Podnik bude nadále ve stejných problémech, protože dluhy a závazky zůstávají stejné. Nedokáži si představit racionálního investora, který by přebíral kompletní podstatu bez toho, aby věděl, jaké jsou pohledávky a jaká jsou práva oddělených věřitelů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP