(18.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím vážené kolegy, aby šli konverzovat mimo tento sál. Prosím, nechte mluvit paní poslankyni.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji, pane předsedo.

O tom, že by to mělo zůstat zachováno, hovořím záměrně vzhledem k ustanovení ve znění, ve kterém schválil změny a doplňky ústavně právní výbor. Doufám, že na návrh zpravodaje bude toto znění vzato za základ dalšího projednávání a  k němu budou podávány pozměňovací návrhy. Ve znění ústavně právního výboru je zachována možnost soudce rozhodnout o tom, zda tento předběžný správce bude nebo nebude ustanoven. Zároveň je dávána možnost pracovnímu úřadu, aby sám ustanovení předběžného správce navrhl. Alternativním řešením bylo řešení uvedené ve vládnímu návrhu, které předpokládalo, že v některých případech bude mít soudce povinnost takového předběžného správce ustanovit. Toto řešení já nepovažuji za správné.

K zjištění a zajištění majetku úpadce by měla dopomoci i povinnost třetích osob, která rovněž nebyla konfliktním řešením. Tady od počátku panovala shoda mezi poslaneckým návrhem a návrhem vládním. V podstatě existovaly pouze drobné rozdílnosti v pohledu na jednotlivá ustanovení a rozsah součinnosti těchto osob.

Jsem přesvědčena, že všechna nová oprávnění, která se tímto návrhem svěřují správci, jsou vyvážená více než dostatečně možností ukládání pokuty správci a posílení jeho trestně právní odpovědnosti.

Se zněním, tak jak je schválil ústavně právní výbor, vyjadřuji jako předkladatelka návrhu v zásadě souhlas. Částečně cítím problém pouze u upraveného znění § 19 odst. 3, podle kterého do uplynutí lhůty k podání žaloby a po dobu do pravomocného skončení řízení o žalobě nesmí správce věc nebo jinou hodnotu zpeněžit ani s ní jinak nakládat, ledaže tím odvrací hrozící škodu na majetku, který je předmětem žaloby. Obávám se, že toto ustanovení, které tam bylo vloženo z vládního návrhu, může způsobit zásadní prodloužení konkursního řízení o dobu, po kterou budou řešeny incidenční spory. Nicméně jsem zároveň přesvědčena, že pravděpodobně bude záležet na snaze soudu a na maximálním zajištění podmínek pro to, aby tyto spory proběhly v co nejkratší možné době, což je jistě žádoucí. Budeme-li tímto návrhem k tomu soudce nutit, je to zřejmě krok správným směrem.

Zásadně nesouhlasím se zněním § 27 B, který z vládního návrhu předkládá sněmovně ke schválení a  k úvaze možnost namísto zpeněžení podstaty převést tuto podstatu jedinému nabyvateli, pokud ji převezme i s dluhy úpadce. To je možnost, která znamená, že aniž by došlo k soupisu majetkové podstaty a ke zjištění pohledávek, jejich obsahu, rozsahu a dalších skutečností, má být celý majetek úpadce, celá podstata převáděna na jinou osobu. Zdá se mi to z ekonomického hlediska naprosto nepředstavitelné a nezbývá mi než doufat, že k žádné takové situaci nedojde, že se žádný takový nabyvatel, který by převzal nesepsaný a nezjištěný majetek i s jeho dluhy, nenajde. Také doufám, že soud a věřitelský výbor, který k takovému aktu musí dát zásadní souhlas, bude pečlivě zvažovat potřebnost a naléhavost takového kroku.

Tím považuji svoji úvodní řeč jako předkladatelky za vyčerpanou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní navrhovatelce. Předložený návrh jsme přikázali v prvním čtení k projednání ústavně právnímu výboru a návrhem zákona se zabýval také hospodářský výbor. Usnesení výborů máte jako sněmovní tisky 219/3 a 219/4. Prosím nyní zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Pavla Němce, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem projednávání novely zákona o konkursu a vyrovnání, sněmovní tisk 219, v ústavně právním výboru, kterému byl tento sněmovní tisk přikázán k projednání.

Ústavně právní výbor na své schůzi doporučil, aby Poslanecká sněmovna přijala návrh novely zákona o konkursu a vyrovnání ve znění pozměňovacích návrhů, ve znění, které je sepsáno a předloženo poslancům ve sněmovním tisku 219/4.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolím si upozornit na jednu formální nepřesnost, která se vyskytla při zpracování sněmovního tisku 219/4, která však nemá žádný dopad na věcnou správnost tohoto tisku. Jde o to, že body 81, 82 a další jsou chybně očíslovány. Za bodem 80 v tomto sněmovním tisku následuje bod 79, ač samozřejmě z logiky číslování má následovat bod 81, dále 82 atd. Já se za toto nedopatření jako zpravodaj omlouvám a doufám, že si toto nedopatření ve svých tiscích dokážete opravit sami a že tento formální nedostatek nebude na závadu projednávání tohoto sněmovního tisku.

Avizuji ve svém úvodním vystoupení, že navrhnu Poslanecké sněmovně, aby vzala za základ dalšího projednávání tisk 219/4, tedy sněmovní tisk, který vzešel z usnesení ústavně právního výboru. Tímto se, vážený pane předsedo, hlásím do následně otevřené rozpravy, abych tento návrh mohl vznést i v rozpravě.

Co se týče vlastního věcného projednávání, do návrhu novely zákona o konkursu a vyrovnání, který byl předložen paní poslankyní Dundáčkovou, ústavně právní výbor zapracoval některé z návrhů vlády, která byla při projednávání v ústavně právním výboru zastoupena ministrem spravedlnosti a jeho náměstkem, to znamená, že i  Ministerstvo spravedlnosti mělo možnost - a této možnosti využívalo - uplatňovat své připomínky k předloženému návrhu zákona.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, zda chce vystoupit zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Josef Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, návrh tohoto zákona se probírá už od června loňského roku a hospodářský výbor se jím zabýval už mnohokrát, ale na posledním zasedání, které probíhalo dnes ráno, hospodářský výbor dospěl k následujícímu rozhodnutí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP