(17.50 hodin)

(pokračuje Doktor)

Na tuto členskou schůzi a její svolání se nevztahují lhůty pro doručení příslušných písemných podkladů členům. Tato členská schůze je oprávněna volit a odvolávat členy kontrolní komise.

Odst. 3 O věcech v působnosti členské schůze rozhoduje správce. Rozhodnutí o věcech v působnosti členské schůze činí s předchozím souhlasem úřadu. O nápravě nedostatků, které byly důvodem pro zavedení nucené správy, včetně případné úhrady ztráty, formou uhrazovací povinnosti členů, o změně a doplnění stanov, o volbě členů volených orgánů družstevní záložny a o zrušení družstevní záložny není oprávněn rozhodovat správce v působnosti členské schůze. O těchto věcech rozhoduje členská schůze, kterou svolává správce. Návrhy této členské schůzi mohou předkládat členové, kontrolní komise nebo správce."

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označí jako odstavce č. 4 a 5.

§ 28d se doplňuje odstavcem č. 6, který zní:

"Správce je povinen vynaložit veškerou odbornou péči k dosažení cíle nucené správy, zejména je povinen postupovat tak, aby odvrátil další majetkovou újmu a družstevní záložna vymáhala své pohledávky. Správce je oprávněn zcizovat majetek a jiná práva družstevní záložny, jen je-li to nezbytné k dosažení cíle nucené správy."

Dosavadní text § 28 písm. f) se označí jako odst. č. 1 a odst. 2 zní:

"Jestliže členská schůze rozhodla o nápravě nedostatků, které byly důvodem pro zavedení nucené správy, rozhodne úřad do deseti dnů ode dne jejího konání

  1. o skončení nucené správy, dojde-li k závěru, že rozhodnutí členské schůze jsou účinným krokem k nápravě těchto nedostatků; nerozhodne-li úřad v uvedené lhůtě, končí nucená správa jejím uplynutím,
  2. o dalším trvání, popř. prodloužení nucené správy, dojde-li k závěru, že rozhodnutí členské schůze není účinným krokem k nápravě těchto nedostatků."

Článek 4 se doplňuje odstavcem - bodem 6, který zní:

"Nucená správa, která byla uvalena na družstevní záložnu před účinností tohoto zákona, se vykonává podle tohoto zákona. Ustanovení § 28d odst. 2 se v tomto případě nepoužije."

Za bod 65 se vkládá nový bod 66, který zní:

Za § 28 písm. i) se vkládá nový § 28 písm. j), který zní:

"Jestliže bylo rozhodnuto o odvolání podle § 28 odst. 8, lze se domáhat u soudu zrušení nebo pozastavení rozhodnutí úřadu nebo části tohoto rozhodnutí, a to do 7 dnů od doručení rozhodnutí o odvolání na návrh toho, kdo je napadeným rozhodnutím dotčen nebo proti němuž směřuje, podáním návrhu, který nemá odkladný účinek, nejde-li o rozhodnutí o odnětí povolení."

K tomuto pozměňovacímu návrhu si dovoluji předložit toto odůvodnění: Naše správní právo neumožňuje domáhat se u soudu rozhodnutí ve věci obsahu správního rozhodnutí, pokud tak nestanoví zákon. Standardem a samozřejmým právem je právo fyzických i právnických osob obrátit se na soud, zejména pokud jde o opravný prostředek proti rozhodnutí výkonné moci. Vzhledem k povaze opatření, která může úřad ukládat, je zřejmé, že podání návrhu soudu zde nemůže mít odkladného účinku, protože by to nemohlo vést ke zhoršování situace v záložně a prakticky by to paralyzovalo výkon dohledu. Zcela jiná situace je právě u jediného rozhodnutí úřadu, a to o odnětí povolení. To má totiž za následek nevratné zrušení záložny, a i kdyby zde došlo k neúmyslnému pochybení, náprava by nebyla možná. Právě proto se navrhuje v tomto jediném případě, aby podaný návrh soudu odkladný účinek měl.

Dovolte poslední pozměňovací návrh k bodu č. 4. Odstavce označit jako body a za dosavadní odstavec bod č. 2 se vkládá nový odstavec, který zní:

"Družstevní záložny uvedou své poměry v soulad s ustanoveními tohoto zákona do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona, popřípadě do 3 měsíců od účinnosti právních předpisů podle § 28i, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li v příslušném právním předpisu stanovena delší lhůta."

Děkuji za pozornost a strpení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci, doufám, že nás všechny neudolal. Hlásí se ještě někdo do rozpravy podrobné? Pan poslanec Korbel.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Pane předsedo, já bych ještě jednou podal procedurální návrh, aby za základ projednávání sněmovního tisku 244 bylo vzato usnesení rozpočtového výboru č. 210 ze dne 20. 1. 2000 a aby se o tom hlasovalo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Všechny vás nechám odhlásit. Prosím, přihlašte se a zjistíme, jestli je nás tady dostatečný počet. Nebo mám lehce cinknout na ty, kteří jsou nedaleko? (Děje se.) Zatím je nás tady málo. (Poslanci přicházejí do sálu.) Prosím, abyste se zaregistrovali. Budeme hlasovat o tom, abychom vzali za základ dalšího jednání usnesení rozpočtového výboru. Myslím, že to je nekonfliktní hlasování. Již je zde dostatečný počet poslanců.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 168 z přítomných 123 poslanců 120 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Chcete ještě závěrečná slova? Nechcete. Děkuji. Končím druhé čtení tohoto návrhu a prosím, abychom se vrátili k bodu 24, což je

 

24.
Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 219/ - druhé čtení

 

Prosím paní poslankyni Dundáčkovou o úvodní slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, před poměrně dlouhým časem, konkrétně v květnu loňského roku, byl podán poslanecký návrh novely zákona o konkursu a vyrovnání, kterým jsem se jako předkladatelka snažila reagovat na některé problémy, které se v praxi vyskytují při probíhajících konkursních řízeních. Úmyslem, který měl tento návrh splnit, bylo zavést do našeho konkursního řízení instituty, které umožňují lépe zajistit a zjistit majetek úpadce a zkrátit dobu od podání návrhu do vyhlášení rozvrhu, který je podle tohoto návrhu prováděn formou vyvěšení, a od této doby je možné uspokojovat nároky věřitelů a vyhovět tak zájmu těchto věřitelů, kteří při současných nežádoucích praktikách, které provázejí nejen konkursní řízení, ale vymáhání pohledávek v České republice obecně, se dostávají do velmi nezáviděníhodné situace a oprávněně jsou mnohdy sužováni pocity bezmoci.

Další snahou tohoto návrhu bylo posílit postavení těchto věřitelů a v rámci probíhajícího řízení svázat správce povinností k úzké součinnosti s věřitelským výborem, resp. se schůzí věřitelů tam, kde věřitelský výbor nebyl ustanoven. Věřitelskému výboru se nově svěřuje možnost správce odvolat a zároveň rozhodnout o osobě správce nového. Souhlasu věřitelského výboru je zapotřebí ke všem podstatným krokům správce včetně rozhodování o oprávněných nákladech správcem vyúčtovaných.

Instituty, které jsou nově zaváděny v souvislosti se snahou zajistit a zjistit majetek úpadce, jsou především omezení dispozičního práva úpadce s majetkem v době od podání návrhu na prohlášení konkursu do jeho skutečného prohlášení, do onoho rozhodnutí, zavedení předběžného správce, který by podle mého soudu měl zůstat na úvaze soudu, který zjistí, jaké jsou okolnosti nasvědčující prohlášení konkursu, a sám by měl rozhodnout o tom, zda je zapotřebí předběžného správce ustanovit, či nikoliv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP