(17.20 hodin)

(pokračuje Recman)

Třetí pozměňovací návrh. Doporučuji doplnit bod 56 usnesení rozpočtového výboru, který se týká § 21a). Současný text § 21a) označit "odst. 1" a vložit nový odstavec 2 tohoto znění:

"Odstavec 2. V případě, že prostředky fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad, poskytne potřebné peněžní prostředky do fondu stát formou návratné finanční výpomoci." Konec textu.

To jsou moje pozměňovací návrhy a teď bych chtěl přednést návrh doprovodného usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby

  1. projednala možnosti a přijala opatření k rychlé pomoci spořitelnímu a úvěrnímu družstevnictví s cílem zajistit stabilitu systému a výplatu pojištěných vkladů;
  2. urychlila práce nad novým zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech a předložila ho Poslanecké sněmovně nejpozději do konce roku 2000.

To je celý text doprovodného usnesení a mých pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Nyní pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, dovolte, abych přednesl také pozměňovací návrhy k tisku 244/2, to znamená k bodu, který se týká spořitelních a úvěrových družstev. Ten můj pozměňovací návrh má sice několik řekl bych částí, nebo týká se několika bodů, ale v podstatě směřuje k jedné otázce, a to je otázka toho, pod který úřad státní, nebo dá se říci úřad státu má spadat řízení Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Je to téma, které bylo projednáno také v rozpočtovém výboru jako alternativní. Tam ten výsledek hlasování byl ve prospěch toho, aby tím zodpovědným, tou zodpovědnou institucí byla Česká národní banka. Já bych rád, aby i na plénu bylo znovu možné o těchto dvou alternativách hlasovat.

Dovolte mi na začátku krátké zdůvodnění. Já myslím, že má svou logiku, aby Česká národní banka byla tou institucí, která zodpovídá za dohled nad záložnami - použiji-li tohoto názvu - ve chvíli, kdy je tento sektor nějakým způsobem konsolidován a kdy i celková úprava jeho činnosti a požadavky na něj se více, nebo výrazně více než dnes - a říkám-li dnes, tak myslím i v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu - podobá bankám než v tuto chvíli, má svou logiku, aby tím dohledacím orgánem byla Česká národní banka. Dohledacím a regulačním. Myslím si, že to má smysl ve chvíli, kdy bude přijat celkově její komplexní pozměňovací návrh vůči úvěrovým a spořitelním družstvům, který by jejich činnosti těm bankám více přiblížil, zpřísnil některé nároky a na druhou stranu možná zase na oplátku otevřel některé jiné možnosti, které mají instituce, které jsou přímo bankovní. V této chvíli jde ovšem o situaci poněkud odlišnou. Ten sektor je třeba nějakým způsobem konsolidovat, bude tam docházet k výrazně jiným procesům. Domnívám se proto, že v tuto chvíli nemá přílišnou logiku, aby tím dohledacím orgánem, dozorujícím, byla Česká národní banka.

Dalším důvodem, který hovoří pro to, aby zatím na přechodnou dobu ta kompetence zůstala na Ministerstvu financí, je jistá právní nejasnost, která se otvírá okolo toho přesunu. Jde o to, že vlastně se tady svým způsobem nepřímo mění zákon o České národní bance, aniž bychom tady toto otevřeně konstatovali, protože České národní bance se tady dávají nové kompetence a zodpovědnosti. Zároveň dochází k tomu, že spotřební a úvěrová družstva by se stala jedinou institucí, která je regulována Českou národní bankou, kromě bank samotných, kde je o tom pojednáno jak v zákoně o České národní bance, tak v zákoně o bankách. Další věcí je po mém soudu ne zcela vyjasněné řešení toho, jaké by bylo vlastně postavení České národní banky v tom celkovém správním řízení, pokud jde o udělování jednotlivých rozhodnutí, odvolací místo atd.

Zdá se i, že v případě schválení toho návrhu v podobě, která vychází z rozpočtového výboru, že jsou tam určité nesrovnalosti, které by potom při praktickém využívání vyvolávaly problémy.

Čili shrnu-li to, doporučoval bych, aby se model podřízení tohoto sektoru nebo této části finančního sektoru ČNB provedl až po úplně novém zákonu o úvěrních a spořitelních družstvech, který by více připodobňoval, nebo který by kladl více podobné nároky na tyto instituce, myslím tím, tzv. kampeličky, než je tomu nyní.

Teď mi dovolte, abych ten návrh specifikoval. Znamenalo by to za prvé - budu číst návrhy, které se vztahují k tisku 244/2, tzn. k té verzi, která vzešla z rozpočtového výboru.

Za prvé v bodě 3 odst. 7 by se slova "Česká národní banka" nahradila slovy "Ministerstvo financí". Ke stejnému nahrazení dochází v bodě 39 § 11 odst. 1 - poslední řádek prvního odstavce, čili znovu "Ministerstvo financí" místo "Česká národní banka". V bodě 59 § 24 odst. 1 na posledním řádku místo "guvernér ČNB" "ministr financí". Odst. 2 "po předchozím souhlasu České národní banky" se nahrazuje "po předchozím souhlasu Ministerstva financí". Odst. 3 slova "předkládá České národní bance" slova "předkládá Ministerstvu financí". Odst. 4 "odvolává guvernéra České národní banky" se nahrazuje slovo "guvernér České národní banky" se nahrazují slovy "ministr financí". V bodě 64 § 28 písm. a) poslední řádek: slova "Českou národní bankou podle § 11" se nahrazují slovy "Ministerstvem financí podle § 11". V bodě 66 - jestli se nemýlím - § 28 písm.i) odst. 2: na návrh úřadu vydá místo "Česká národní banka" "Ministerstvo financí". A tím doufám, že jsem tyto změny vyčerpal.

Doporučuji potom, aby se snad s výjimkou posledního bodu, kde mám vůbec pochybnosti, zda je právně možné, aby tam byla Česká národní banka, tak aby se hlasovalo o této změně komplexně, protože pak samozřejmě platí, že buď jedno, nebo druhé, a musí se případná změna promítnout do všech souvisejících paragrafů. Já doufám, že jsem žádný v tom návrhu neopomněl a zpravodaji ho předám dnes večer písemně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Nyní se hlásí pan poslanec Korbel.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedo, dovolte mi ještě předem, než přednesu své pozměňovací návrhy, abych dal procedurální návrh, aby za základ projednávání sněmovního tisku 244 bylo vzato usnesení rozpočtového výboru č. 210 ze dne 20. 1. 2000.

Teď bych se zmínil k těm pozměňovacím návrhům. K bodu 3 - rozšíření § 1 o odstavec 9, který zní: "Bod 9 - Družstevní záložna není oprávněna nabývat přímý nebo nepřímý podíl na základním jmění právnické osoby, stát se členem, společníkem, akcionářem právnické osoby či jiným způsobem nabývat kontrolu v právnické osobě."

V bodě 7 § 2a) odst. 5, druhá věta: vypustit spojku "a". V bodě 7 § 2a) odst. 7 včetně poznámky pod čarou zní:

"(7) Pro účely tohoto zákona se považuje za osobu a) bezúhonnou osoba, která se prokáže výpisem z trestního rejstříku, který není starší 3 měsíců, a která nebyla pravomocně odsouzena pro majetkoprávní trestným čin nebo trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti družstevní záložny, nebo jiný úmyslný trestný čin podle zvláštního zákona 3c); b) odborně způsobilá osoba, která má plnou způsobilost k právním úkolům, má ukončené střední vzdělání a nejméně pět let v peněžnictví, nemá pracovně právní nebo obdobný poměr k podnikatelskému subjektu, který podniká nebo jinak nakládá s cennými papíry uvedenými v § 3 odst. 2 písm. c).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP