(17.10 hodin)

(pokračuje Doktor)

Podle některých zdrojů je totiž více než 20 % aktiv investováno nebo alokováno ve formě pohledávek právě v dceřiných společnostech. Příliš krátká lhůta, necitlivé a příliš tvrdé opatření by mohlo vyvolat efekt nuceného výprodeje a způsobení dalších hospodářských škod. Přiznám se, že jsem příznivcem lhůty 12měsíční, která by v návaznosti na připravovanou novelu, nový návrh zákona, jehož návrhem se vláda zabývá, znamenala, že dnem vstupu v platnost nového zákona by dceřiné společnosti neexistovaly a jejich dosavadní majetek byl vypořádán.

Dovolte, abych úplným závěrem svého vystoupení zmínil několik poznatků na téma družstevních záložen. Vzhledem k současnému stavu a aktuálnímu dění v družstevních záložnách se v družstevních záložnách odstartoval proces přeměny celého sektoru. Je zřejmé, že dojde k zásadním kvalitativním změnám právního prostředí. Vzhledem k tlaku na zefektivnění činnosti a překlenutí krátkodobých ztrát budou velké záložny nuceny k důsledné restrukturalizaci. Zcela jistě dojde k rozmělnění velkých záložen na drobnější subjekty. Paradoxně se tak trh spíše zpřehlední.

Věřím, že při tvorbě nového zákona dokážeme najít funkční model uspořádání jako soustavy provázaných prvků, která bude zvenčí chápána jako celek. To je však jistý exkurs do budoucího možného vývoje. Nyní se prosím vraťme k tisku 244, resp. 244/2. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Zmínil právě sněmovní tisk 244/2, který vznikl v rozpočtovém výboru. Proto prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Ladislava Korbela.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s tiskem 244/2, usnesením rozpočtového výboru číslo 210 ze dne 20. ledna 2000.

Po úvodním slově zástupce předkladatelů Michala Doktora, zpravodajské zprávě poslance Korbela a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby

  1. projednala návrh poslanců Michala Doktora, Svatomíra Recmana, Bohuslava Sobotky a Pavla Šafaříka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a jiných opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk 244, ve znění podle přílohy tohoto usnesení;
  2. s návrhem ve znění usnesení rozpočtového výboru vyslovila souhlas.

  1. Pověřuje zpravodaje, aby v součinnosti s odborem legislativy KPSP zpracoval do schváleného znění legislativně technické připomínky.
  2. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Korbelovi a otevírám obecnou rozpravu. Podotýkám, že tady mám několik přihlášek do podrobné, ale žádnou do obecné. Rozumím tomu, že se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, takže zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Pilip. Nevidím ho tady. Pan poslanec Antonín Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, zákon číslo 87/1995 Sb. byl podrobně projednáván v rozpočtovém výboru a já bych vás dnes jenom chtěl stručně v podrobné rozpravě seznámit s jedním návrhem na drobné doplnění § 2a, odst. 7. Je to v podstatě na doporučení nebo upozornění legislativního odboru Poslanecké sněmovny na určité nejasnosti a nekonkrétnosti.

Takže navrhuji, aby stávající text v § 2a odst. 7 byl doplněn na konci větou: "Česká národní banka stanoví do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona svým nařízením kritéria odborné způsobilosti." Toť celý text. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Další je přihlášen pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, rovněž bych předložil pouze jeden pozměňovací návrh k usnesení, které přijal rozpočtový výbor jako komplexní pozměňující návrh k předloženému sněmovnímu tisku číslo 244. Tento můj návrh se týká lhůty, v rámci níž by družstevní záložny měly ukončit své majetkové účasti v právnických osobách. Navrhuji, aby tato lhůta činila jeden rok od účinnosti návrhu zákona. Pozměňující návrh tedy zní:

V článku IV. Přechodná a závěrečná ustanovení bod číslo 5 nově zní:

"5. Družstevní záložny jsou povinny ukončit své majetkové účasti v právnických osobách do jednoho roku od nabytí tohoto zákona."

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Další je pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážená sněmovno, přednesl bych tři pozměňovací návrhy a předložil i návrh doprovodného usnesení. Mé pozměňovací návrhy jsou k usnesení rozpočtového výboru číslo 210 z 23. schůze rozpočtového výboru ze dne 20. ledna letošního roku, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 244/2. Pozměňovací návrhy se budou týkat části základní jmění a pojištění vkladů.

První pozměňovací návrh se vztahuje k bodu číslo 5 usnesení rozpočtového výboru a k bodu číslo 41 usnesení rozpočtového výboru, které najdete na stranách 4 a 13. Jedná se o částku zapisovaného základního jmění.

Doporučuji takový pozměňovací návrh, aby se v těchto bodech částka 1 milion korun nahradila částkou - varianta jedna -300 tisíc korun, a varianta druhá - 500 tisíc korun. Pro zpravodaje: požadoval bych hlasovat o tom současně, jak bod 5 a 41, protože se jedná o základní jmění a částky musí být v příslušných paragrafech stejné.

Druhý pozměňovací návrh se týká výpočtu náhrad neboli pojištění vkladů. Doporučuji zase do usnesení rozpočtového výboru zařadit za bod 53 nový bod 54 a následně nato všechny body přečíslovat. Bod 54 by byl ve znění:

"54. V § 18 odst. 2 se nahrazují slova "80 %" slovy "90 %" a číslovka 100 000 číslovkou 400 000."

Jinak tento text je doslovným textem původního návrhu zákona, který byl pod bodem 24. Tento text je i na straně 15 usnesení rozpočtového výboru pod bodem 24. Je to přeškrtnuto, čili tento text si můžete ověřit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP