(16.20 hodin)

(pokračuje Miloš Zeman)

Jestli je vám to ještě málo, chtěl bych vás informovat o tom, že poslankyně HZDS paní Bělohorská obvinila vládu premiéra z vlastizrady, slovenskou vládu, nikoliv českou, aby bylo jasno.

A konečně mi na závěr dovolte citovat známého kulturträgra pana Dušana Slobodníka, který zdůraznil, že HZDS zásadně nesouhlasí se skončením jakýchkoli jednání a vyjednávání o definitivním vyrovnání s Českou republikou. Předloženou smlouvou je podle něho Slovensko ožebračováno a vláda - jako by slyšel pana poslance Payna - páchá na národu zradu, ze které se musí odpovídat nejen před dějinami, ale poslanci po jejím schválení i před svými dětmi a vnuky.

Podle Augustina Mariána Húsky je smlouva škodlivá, a slovenská vláda se jí opět sklonila do úlohy poslušného poddaného.

Je samozřejmé, že představitelé vládních stran reagovali jinak. Například Peter Weiss ze SDL toto tvrzení nazval "vyráběním společenského nepřítele".

Dovolte mi už opravdu jen poslední citát, který je svým způsobem milý a který kombinuje nikoli již jen stanoviska poslanců, ale články z intelektuálně vrcholného deníku, který se jmenuje Slovenská republika: "Ve smlouvě se přešlo mlčením dvacet přepravek drahokamů a cenností. Zlatý poklad, na který se v letech 1939-1945 skládali prostí lidé, se nevzpomíná. Kam zašantročili moravčíkovci seznam pozůstalostí po Milanu Rastislavu Štefánikovi, který spočíval v 93 bednách? Kdo bude hledat a vymáhat kulturní památky, mobiliáře a archeologické exponáty staré Moravy? Jaké nepříjemnosti zakládají archivy bývalé StB a další údaje o Slovácích? Odráží předložená smlouva vůli občanů? Určitě ne!"

Přátelé, jsme bohatí. Jsme bohatí, neboť pan poslanec Peter Baco za HZDS se v  rozpravě o této smlouvě domnívá, že Česká republika porušila původní smlouvu o dělení ČSFR, když dodnes používá bývalou společnou vlajku, jejíž hodnotu "odhaduje na 470 miliard slovenských korun". To se v předložené zprávě vůbec neřeší.

Protože jsme dnes dopoledne absolvovali problémy zhruba se 35 miliardami Kč deficitu státního rozpočtu, sděluji vám, že máme vlajku za 470 mld. korun, byť slovenských, abychom měli alespoň nějakou radost ze života.

A konečně, pan poslanec Hofbauer, rovněž z HZDS, charakterizoval tuto smlouvu "jako když cikán v noci prodává ukradeného koně".

Z tohoto hlediska bych rozpravu v našem parlamentu s výjimkou vystoupení pana poslance Payna označil za daleko kultivovanější a chtěl bych za ni poděkovat. Chtěl bych poděkovat kolegům Holáňovi i  Zahradilovi, jejichž výtky a námitky pokládám za naprosto věcné, a rád bych na ně stručně odpověděl. Stejně tak bych chtěl poděkovat poslanci Paynovi, který se tázal na onu pohledávku ve výši 26 mld. Kč.

Kolegové, položme si nejdříve prostou otázku: Kdyby tato pohledávka byla dobytná, proč by se Česká národní banka po celých uplynulých pět let nesnažila tuto pohledávku vydobýt buď právním sporem, nebo tím, že by ji prodala na trhu pohledávek? Právní expertizy - už jsem to říkal ve své odpovědi na ústní interpelaci kolegy Recmana, nemýlím-li se - ukazují, že tato pohledávka je nedobytná, a proto mi dovolte, abych vás informoval, že guvernér České národní banky podepsal dohodu s ministrem financí, kde české vládě byla tato pohledávka prodána za 1 Kč.

Rád bych konstatoval, že pan poslanec Zahradil se mýlí, když se domnívá, že dohoda z Piešťan byla lepší, než je tato dohoda, a argumentoval bych - pokud přestane telefonovat a věnuje mi svoji laskavou pozornost - například právě problematikou dvojího zlata, kde bylo dosaženo kompromisu podle mého názoru rozumného. To druhé zlato totiž mělo být vydáno nikoliv zdarma, ale za účetní cenu, a jak je obecně známo, účetní cena je daleko nižší než současná cena tržní. V tomto případě došlo k dohodě a o tomto druhém zlatu se tedy v této smlouvě nemluví.

Já jsem zde ve svém poměrně obsáhlém projevu neřekl ani slovo o tom, že tuto dohodu pokládám za úspěch vlády, a neřeknu to ani v závěru tohoto projevu. Chtěl bych vám říci, že tuto dohodu pokládám za úspěch České republiky, a jestli si zde chce opět někdo léčit své stranické komplexy, tak já to nejsem, protože já to nepotřebuji. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má s faktickou poznámkou pan poslanec Payne. Jinak upozorňuji, že rozprava je stále otevřena.

 

Poslanec Jiří Payne: Položil jsem dotaz, zda by zástupce vlády nás mohl seznámit s tím, jaké zájmy v této věci vláda sledovala a sleduje. Vychází to z několika škol, z několika teorií zahraniční politiky, které za hlavní prioritu považují právě obhajobu národních zájmů. Nesouvisí to s žádným nacionalismem a je to termín, který pochází z angličtiny, a je to legitimní teorie zahraniční politiky. Požádal jsem vládu, potažmo předsedu vlády, aby na to odpověděl a seznámil nás s tím, v jakém pořadí a podle jakých priorit vláda jednala.

Myslím, že je povinností předsedy vlády, aby byl v kteroukoli denní či noční dobu schopen vyjmenovat, na základě čeho se naše politika v této věci odehrává. Je smutné, že předseda vlády nemá žádnou odpověď na tuto otázku a jedinou jeho odpovědí jsou osobní urážky. Stydím se za takového předsedu vlády.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Zahradil, poté pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. Děkuji také za odpovědi, kterých se mi dostalo na mé otázky. Pokoušel jsem se ještě některé z těch věcí vyjasnit mezi čtyřma očima přímo s panem ministrem Mertlíkem.

Já jsem tady hovořil o oněch dvou zlatech, kdy jedna část, která byla nárokována v rámci dělení bilance bývalé Státní banky československé, bude údajně převedena. Já se v tom případě táži ještě navíc, zda k tomu existuje nějaký smluvní podklad, protože na straně 11 a 12 v bodě 20 tohoto návrhu, kde se hovoří o smluvních dokumentech uzavřených mezi národními bankami, žádný takovýto smluvní dokument nevidím.

Pokud jde o oprávněnost převedení této části slovenského zlata, tak já tady opět musím připomenout, že v roce 1997 jsme zjistili, že skutečně existuje smluvní podklad k převedení tohoto zlata, který byl uzavřen v době, kdy se dělil federální majetek v prvním přiblížení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP