Stenografický zápis 21. schůze, 25. ledna 2000


(Jednání zahájeno ve 14.07 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jiří Patočka


129. Změny ve složení Rady České televize

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Vidím
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 14.24 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.40 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


56. Vládní návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozhlasovém a televizním vysílání /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


129. Změny ve složení Rady České televize

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jan Vidím


56. Vládní návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozhlasovém a televizním vysílání /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Jiří Vlach
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Petr Pleva


58. Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 479/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Zahradil
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Stanislav Fischer


60. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vojtěch Filip


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Zdeněk Švrček


62. Návrh poslanců Vojtěcha Vymětala, Karla Černého a dalších na vydání zákona o změně hranice Brněnského a Jihlavského kraje /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec František Pejřil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Radko Martínek
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miloslav Kučera st.


63. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Pavel Němec
Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání pokračuje v 19.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 19.08 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 19.15 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě /sněmovní tisk 301/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování /sněmovní tisk 302/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Petr Šulák


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic /sněmovní tisk 348/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Jaromír Kohlíček


92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami ze dne 28. června 1978, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999 /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Jaromír Kohlíček


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva o postupu předchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s některými chemickými látkami a přípravky na ochranu rostlin /sněmovní tisk 300/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jaromír Kohlíček


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 /sněmovní tisk 327/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Jan Žižka


82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích, podepsaná ve Varšavě dne 9. března 1998 /sněmovní tisk 308/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám
Poslanec Petr Šulák


83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Litevskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Jaroslav Štrait


91. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská prozatímní dohoda o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Protokol k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Protokol k Evropské prozatímní dohodě o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Nájemník


84. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1999 v Port Louis /sněmovní tisk 279/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Svatomír Recman


85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 12. května 1999 /sněmovní tisk 339/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Svatomír Recman


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Ankaře dne 12. listopadu 1999 /sněmovní tisk 452/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Svatomír Recman


88. Vládní návrh na učinění prohlášení České republiky podle čl. 14 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec František Pejřil


89. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků, přijatá rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 52/164 z 15. prosince 1997 /sněmovní tisk 463/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Vojtěch Filip


90. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení

Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslanec Jan Zahradil


93. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodní soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, sjednaná v Luganu dne 16. září 1988 /sněmovní tisk 489/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Jiří Vlach


94. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o osvojení dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 24. dubna 1967 /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Jiří Karas


95. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o předání žádosti o právní pomoc, sjednaná ve Štrasburku dne 27. ledna 1977 /sněmovní tisk 491/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Konec jednání ve 20.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP