(17.20 hodin)

(pokračuje Císař)

Předpokládalo se dokončení rozestavěných objektů a jejich využití pro jiné podnikatelské aktivity. Z důvodu neuvolnění finančních prostředků nebyly rozestavěné objekty dokončeny.

V současné době představuje celková účetní hodnota komerčně využitelné části lokality včetně staveb, pozemků a nedokončených objektů přibližně 133 milionů Kč. Pozemky lokality jsou ve vlastnictví společnosti Ostravsko-karvinské koksovny, a. s., Ostrava - Přívoz, která je stoprocentní dceřinou společností OKD, a.s., Ostrava. Vlastnictví OKD, a. s., jejíž základní jmění je 24,3 miliardy Kč, je rozděleno mezi společnost Karbon Invest, a. s., a Fond národního majetku v poměru 48,5 % : 45,88 %. Zbývající podíl 5,62 % je rozdělen mezi fyzické osoby, fondy, právnické osoby a obce.

Dosavadní jednání o podnikatelském využití uvedené lokality byla víceméně neúspěšně vedena od roku 1991 s různými firmami až do roku 1994. S ohledem na to, že problematika spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, kontaktoval v roce 1994 současný majitel agenturu CzechInvest, pro kterou byla zpracována nová nabídka pro potenciální investory. Doposud se však vážný zájemce nenašel. Hlavním důvodem, proč nebyl realizován žádný projekt, je především vysoká zůstatková hodnota dokončených i rozestavěných objektů.

S ohledem na neúspěšnost dosavadních jednání se obrátili zástupci OKD, a. s., v prvním čtvrtletí letošního roku na Ministerstvo pro místní rozvoj se žádostí o pomoc při hledání možností uplatnění lokality pro podnikatelské využití. Ze vzájemných jednání vyplynulo, že bude nezbytné, aby OKD, a. s., přistoupila na podmínku značného snížení nabídkové ceny celého areálu s tím, že bude nutné vyřešit majetkové vztahy dané lokality s Fondem národního majetku.

Ministerstvo pro místní rozvoj v květnu 1999 navrhlo několik variant převedení daného majetku do vlastnictví Karbon Investu, který by prostřednictvím vybrané poradenské, případně developerské firmy nalezl vhodného investora. Vzhledem k tomu, že v červnu 1999 předložil ministr průmyslu a obchodu do vlády informaci o restrukturalizaci OKD, byly varianty na převedení majetku opuštěny a bylo dohodnuto, že představenstvo OKD vyhledá zájemce za cenu přijatelnou na základě těchto nových skutečností:

1. V červnu předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na jednání vlády informaci o restrukturalizaci OKD, kde se navrhuje rozdělení společnosti na dvě samostatné akciové společnosti, jednu stoprocentně vlastněnou Karbon Investem a  druhou stoprocentně vlastněnou státem. Tento proces však bude spojen mimo jiné s novým oceněním majetku a bude možné jej realizovat nejdříve od roku 2000. Přitom situace v regionu vyžaduje urychlené řešení zejména v otázkách zaměstnanosti.

2. Je žádoucí zabránit dalšímu chátrání objektů tím, že vhodný investor bude vyhledán co nejrychleji.

Podle nejnovějších informací získaných od místopředsedy představenstva OKD, ředitele pro strategii společnosti Karbon Investu Františka Kračka ze 13. 10. jednají v současné době zástupci OKD se dvěma potenciálními investory. Konečné rozhodnutí bude záviset v prvé řadě na počtu nových pracovních míst, které přinese nový projekt, a dále na finanční nabídce daného investora. Pokud by se nenašel vhodný investor, bude problém podnikatelského využití nové koksovny Stonava, okres Karviná, řešen v rámci celkové revitalizace OKD.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Zeptám se pana poslance, zda položí doplňující otázku. Ano. Upozorňuji na časový limit jedné minuty.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane ministře, děkuji za vaši odpověď. Já jsem se dozvěděl v následujících dnech, když jsem interpelaci připravoval, že opravdu Ministerstvo průmyslu a obchodu je hlavním gestorem, ale myslím si, že to vůbec nebylo na škodu. Každopádně vy jste naznačil, že OKD nyní hledá investory, vyjednává snad se dvěma investory, a já se chci zeptat, jaká bude role státu v této záležitosti. Sám jste řekl, že zůstatková cena je vysoká a pro investory je v tom případě nezajímavá.

Zajímá mě, zda se uvažuje o tom, že stát vstoupí do tohoto jednání, bude moci odkoupit tento majetek a za nějakou sníženou cenu jej prodat případným dvěma zájemcům, protože já jsem přesvědčen o tom, že ODK nemůže jít pod zůstatkovou cenu 140 milionů Kč, a tím pádem zájem investorů zde nebude. Nevím, jestli jste ještě schopen na tuto otázku odpovědět.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Nevím, zda jsem schopen uspokojivě odpovědět, pane poslanče, ale myslím, že to bude záležitost, kterou jsem uvedl na konci, tzn. řešit to v rámci celkové revitalizace OKD a teprve v rámci tohoto procesu může dojít k reálnému ocenění tohoto majetku. Já se domnívám, že stát do toho vstupovat nebude.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Dalším interpelovaným ministrem je ministr zdravotnictví Ivan David. Interpelujícím je poslanec Ladislav Korbel, který měl dostatek času vytušit, že je již na řadě, neboť jsme nikoho nepřeskakovali, takže interpelace pana kolegy Korbela tímto propadá.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Vladimír Mlynář. Interpelovaným ministrem je ministr Pavel Mertlík, a to ve věci činnosti Úřadu pro státní informační systém.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Děkuji, pane předsedající. Pane místopředsedo, chtěl bych se na vás obrátit v jedné věci. V ÚSIS, jak jistě víte, byl obcházen zákon o veřejných zakázkách, neboť zakázky byly rozepisovány na částky těsně pod 100 tis. Kč a zadávány firmám, které jsou personálně propojené s komunikační komisí sociální demokracie. Detaily není možné nyní rozebírat, ale předpokládám, že je znáte. Ředitel úřadu pan Berka to nepopřel, ale odmítl svoji odpovědnost za celou věc s tím, že čeká na výsledky kontroly vašeho ministerstva. Tato kontrola skončila minulý týden a prokázala všechna obvinění, která se objevila. Pan Berka přesto svoji odpovědnost bagatelizuje a tvrdí, že za to není odpovědný.

Bod 2 je možná ještě vážnější, totiž fakt, že 5. ledna 1999 obdržela vláda ČR nabídku Světové banky na finanční grant k řešení problému roku 2000, a to ve výši 600 tis. dolarů. Vláda do konce února na tuto nabídku vůbec nereagovala. Přitom jak dokládají doklady, které mám k dispozici, náš zástupce u Světové banky paní Matesová v této věci únoru několikrát hovořila s předsedou ÚSIS panem Berkou, ale bez výsledku. Český stát díky liknavosti ÚSIS přišel o možnost získat řádově větší sumu, než jakou sám uvolňuje na problém roku 2000.

Ptám se vás proto jako předsedy Rady vlády pro informační technologie a ministra financí, kdo je odpovědný za promeškání tohoto grantu Světové banky, případně kdo bude za tento krok postižen a jaké kroky podniknete k nápravě stavu v ÚSIS, kdo ponese odpovědnost za podvody v hospodaření ÚSIS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Vaše interpelace je velmi zajímavá. Já jsem interpeloval předsedu vlády a ten mě přesvědčoval o tom, jak ÚSIS šetří prostředky na svoji činnost, ale opomněl mě informovat o tom, že tento úřad nevyužil onoho grantu ve výši 600 tisíc dolarů. To jen tak mimochodem. Omlouvám se. V každém případě v tuto chvíli má slovo pan ministr financí Pavel Mertlík.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP