(15.00 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Dovolím si tvrdit opak. Vyzval bych další kolegy, kteří to neslyšeli, ale řekl jsem to přesně na závěr, ale řekl jsem to zcela cíleně a na závěr svého prvního vystoupení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, v obecné rozpravě vystoupil pouze pan kolega Recman. Teď jsem se ho byl ptát a on tento návrh nepodal. Nikdo jiný v obecné rozpravě nevystoupil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já nevím. Podal jsem tento návrh ve své zpravodajské zprávě, což považuji za součást obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To jsme právě u interpretačního problému, u kterého samozřejmě z jiných důvodů, než je ten skutečný, bude část sněmovny tvrdit, že to nelze, zatímco z jiných důvodů druhá část sněmovny bude tvrdit, že to tak lze.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dobře, pane předsedající. Mám pocit, že potom nebyla otevřena ani podrobná rozprava, takže vás poprosím, abyste ji otevřel.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nemohu, nemohu, pane kolego. Jsme v prvním čtení. Nemohu teď udělat nic jiného, než buď vyzvat někoho, aby vznesl procedurální návrh na znovuotevření obecné rozpravy, aby tento návrh mohl zaznít. Pokud tento procedurální návrh zazní, budeme o něm hlasovat, a pak budou rozhodovat skutečně jenom argumenty, zda má mít možnost zpravodaj tento návrh říci, pokud to opomněl, či nikoliv.

Vidím pana kolegu Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, považuji to za ryzí formalismus, nicméně hlasování, ať se budou jmenovat jakkoliv, budou pořád hlasování věcně o tomtéž, to je o tom, zda tento návrh podporujeme, či nepodporujeme. Proto podávám návrh na znovuotevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Přesto bych byl velmi rád, jakkoliv jsem možná naivní, kdyby toto první hlasování bylo o tom, zda zpravodaj bude mít možnost návrh přednést v rozpravě, a teprve druhé hlasování o tomto návrhu bylo skutečně věcným hlasováním o tom, zda má sněmovna návrh zamítnout, nebo nikoliv.

Teď první hlasování na návrh pana poslance Tlustého. Je to procedurální návrh o tom, aby se znovu otevřela obecná rozprava v rámci prvého čtení.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 265. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Ukázalo se, že jsem opravdu naivní. Z přítomných 182 poslanců pro tento návrh se vyslovilo 88, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Na základě tohoto hlasování nyní můžeme rozhodnout pouze o návrhu na přikázání. Myslím, že jsme učinili velmi zajímavý a důležitý precedens do budoucna.

Organizační výbor navrhl předložený návrh přikázat k projednání rozpočtovému výboru. Současně já na základě dopisu předsedy vlády navrhuji zkrátit lhůtu pro jeho projednání ve výborech o 20 dnů, abychom tak vyhověli žádosti předsedy vlády. Má někdo jiný návrh? Žádný jiný návrh nevidím. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání k rozpočtovému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování s pořadovým číslem 266. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh hlasovalo 165, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty.

Kdo souhlasí s tím, aby byla zkrácena lhůta pro projednání tohoto vládního návrhu ve výborech o 20 dnů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh se vyslovilo 103, 62 proti. Návrh byl přijat (v hlasování číslo 267).

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a že lhůta pro jeho projednávání ve výborech byla zkrácena o 20 dnů.

Děkuji zpravodaji, děkuji panu ministrovi financí.

 

Dalším bodem je

 

64.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 367/ - prvé čtení

 

Chci vám oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu o 20 dnů. Z pověření vlády předložený návrh uvede její místopředseda ministr financí pan Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, jsme v analogické situaci jako včera odpoledne, když jsme projednávali technickou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Stejně tak v tomto případě, kdy jde o zákon o spotřebních daních, vláda navrhla určitou technickou novelu kombinovanou se změnami zatřídění a sazeb na jaře tohoto roku, nebyla s tímto návrhem v Poslanecké sněmovně úspěšná, ale protože se domnívá, že kroky technické povahy, které byly v oné zamítnuté novele předloženy, jsou potřebné, předkládá nyní novou samostatnou normu, její návrh, který právě má takovouto technickou povahu a obsahuje tyto kroky. Převážná většina z nich má význam pro harmonizaci naší legislativy v této oblasti s právem Evropské unie.

Dovolte mi nyní, abych vyjmenoval základní obsahové prvky tohoto návrhu.

Za prvé se mění definice malého nezávislého pivovaru a definice předmětu spotřební daně z uhlíkovodíkových paliv tak, aby nové definice byly v souladu s právem Evropské unie. Dále se navrhuje zrušení daňového zvýhodnění tzv. bionafty, které bude kompenzováno přímými dotacemi pro pěstitele řepky. Zrušení daňového zvýhodnění tzv. bionafty by podle výroby r. 1997 znamenalo přínos pro státní rozpočet ve výši 1,6 mld. Kč, na druhou stranu však vláda počítá s dotací pro pěstitele řepky ve výši 1,8 mld. Kč.

Tady bych chtěl upozornit, že tento krok, který tady přednáším, je krok, který je v souladu s názorem ministra zemědělství. Nejde o krok proti zemědělcům, ale jde o krok, který je v zájmu Ministerstva financí právě z hlediska kvality správy této daně. Pro jednotlivé pěstitele by se nemělo v principu nic změnit.

Za druhé se navrhují změny některých ustanovení zákona o lihu, které buď přímo souvisejí s navrženými změnami zákona o spotřebních daních, nebo jsou nezbytné pro zamezení nových forem daňových úniků. Jedná se zejména o zdokonalení dozoru nad výrobou, zušlechťováním a zpracováním nezdaněného lihu a o zavedení úředního měření a denaturace syntetického lihu technického.

Konečně se jedná o úpravy, které řeší technické a administrativní problémy uplatňováním zákona o spotřebních daních, přizpůsobení terminologie zákona o potravinách zákonu o léčivech a meteorologickým předpisům. Tyto úpravy nemají vyčíslitelný dopad na státní rozpočet, nicméně zjednodušují agendu daně jak pro správce, tak pro plátce daně.

Nově vládní návrh na rozdíl od onoho jarního obsahuje zavedení povinného značení konzumního lihu a lihovin. Toto opatření má podstatně omezit daňové úniky spojené s nelegální výrobou lihu a lihovin. Legislativně se jedná o postup obdobný jako při značení cigaret. To se týká jak stanovení povinnosti značení, tak i způsobu značení, kontroly a sankcí.

V souvislosti se značením konzumního lihu a lihovin je třeba také novelizovat kompetenční ustanovení zákonů o územních finančních orgánech, o České zemědělské a potravinářské inspekci a o České obchodní inspekci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP