(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování pořadové číslo 259, které v tuto chvíli považuji za zmatečné. Chci se ještě jednou zeptat a ujasnit si, zda ten návrh je hlasovatelný či není hlasovatelný.

 

Poslanec Radim Chytka: E2 je hlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: E2 je hlasovatelné, takže se omlouvám.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 260 a ptám se: Kdo je pro návrh uvedený pod písmenem E 2? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 14, proti návrhu 138. Nebylo přijato.

 

Poslanec Radim Chytka: Domnívám se, že nyní můžeme hlasovat o zákonu jakožto o celku a poté o doprovodném usnesení, které máme pod písmenem G.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se ptám, jestli je námitka proti závěrečnému hlasování. Není. Budeme hlasovat o návrhu na usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 266, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Prosím stanoviska.

 

Poslanec Radim Chytka: Stanovisko pana ministra je kladné, stanovisko zpravodaje je rovněž kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování a ptám se: Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti předloženému návrhu?

V hlasování pořadové číslo 261 z přítomných 186 pro návrh 184, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A nyní prosím pana zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení.

 

Poslanec Radim Chytka: Ještě nám zbývá pod pozměňujícím návrhem písmeno G návrh doprovodného usnesení pana poslance Pilipa. Stanovisko pana ministra je negativní, stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 262 a ptám se: Kdo je pro předložený návrh doprovodného usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 91, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s tímto tiskem. Děkuji zpravodaji, děkuji i ministru financí. Nyní uděluji slovo s procedurálním návrhem paní kolegyni Petře Buzkové. (Šum v sále.) Já bych byl velmi rád, kdybychom se, kolegyně a kolegové, zdrželi hlasitých projevů, které lze velmi těžko identifikovat, a umožnili paní kolegyni vystoupit, neboť její návrh je velmi konstruktivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, o polední přestávce se sešlo jednání vedení sněmovny a předsedů poslaneckých klubů, ze kterého vzešla určitá dohoda, která se týká dalšího jednání dnešní schůze. Na základě této dohody navrhuji revokaci našeho usnesení, kterým jsme rozhodli, že návrh zákona o veřejných dražbách a návrh zákona o změně zákonů souvisejících s návrhem zákona o veřejných dražbách budou projednány dnes. Dávám tedy návrh na revokaci tohoto usnesení, což znamená, že by neplatilo usnesení, že tyto dva zákony se ve třetím čtení projednají nyní. Pokud schválíme revokaci, tyto zákony se projednají v tom pořadí, jak jsou zařazeny ve schváleném pořadu schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní kolegyni. Znamenalo by to tedy, že další body programu by byly následující: 63 - tj. sněmovní tisk 363, 64 - sněmovní tisk 367, 65 - sněmovní tisk 249 atd. Myslím, že všichni rozuměli, o jakém návrhu budeme rozhodovat v následujícím hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 263 a ptám se: Kdo je pro předložený procedurální návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 263 z přítomných 184 pro návrh 164, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nicméně se dostávám po upozornění ještě k jednomu problému, to zamená, že ve schváleném pořadu schůze po všech pozměňujících procedurálních návrzích zůstává na čtvrtek, tj. dnešní den, ještě bod č. 139, ústavní zákon o referendu, sněmovní tisk 171 pana kolegy Pavla Svobody a dalších. Při jednání politického grémia zazněla informace, že snad by byl zájem o stažení tohoto bodu. Pokud tento návrh nezazní, prvním bodem, který bychom teď měli projednávat, by byl návrh tohoto zákona. Pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud si dobře vzpomínám, tak na grémiu šla řeč o tom, že všechny tři zákony, to znamená dva body, které jsme odhlasovali teď, i referendum, by se vracely zpět do pořadí. Zazněl tam předpoklad, že dnes nebudou předmětem hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se obávám, že byl souhlas u těch předcházejících, nicméně u ústavního zákona ne. V každém případě procedurální návrh v tomto smyslu nezazněl. Prosím.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pokud to mám zopakovat, já tento procedurální návrh vznáším, aby podobná procedura, jako jsme teď odhlasovali u veřejných dražeb a zákonů souvisejících, se týkala i referenda.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to další procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy v nadcházejícím hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 264 a ptám se: Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 150, proti 4, návrh byl přijat.

 

Doufám, že teď již snad nebude pochyb o následujícím programu. Znovu upozorňuji, že jednáme do 16.00 hodin, kdy začíná blok "Ústní interpelace na předsedu vlády a členy vlády". Máme před sebou body: 63, 64, 65, 66, 67 a další.

 

 

Dalším návrhem, o kterém budeme jednat, je bod

 

63.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998
/sněmovní tisk 363/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 363 a stanovisko České národní banky jako tisk 363/1. Chci vám oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu o 20 dnů.

Z pověření vlády předložený návrh uvede její místopředseda a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu závazků z titulu ztráty Konsolidační banky, státního peněžního ústavu, za rok 1998, který se bude projednávat pod číslem sněmovního tisku 363.

V roce 1998 vláda usnesením č. 835 z 9. prosince rozhodla o úhradě ztráty s. p. ú. Konsolidační banky Praha za rok 1997 ve výši 10,4 mld. Kč ze státního rozpočtu a tím se výrazně zhoršilo jeho výsledné saldo na konci roku. Podle zákona o bankách má stát odpovědnost za závazky Konsolidační banky Praha. Krytí ztráty Konsolidační banky Praha, s. p. ú., za rok 1998 nebylo možné řešit v rámci zákona o státním rozpočtu na rok 1999, protože nebyl znám rozsah ztráty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP