(10.20 hodin)

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych se stručně vyjádřit k některým pozměňovacím návrhům výborů. U § 80 odst. 4 poskytování příspěvku obcím se navrhovatel přiklání k variantě navržené panem poslancem Doktorem, k variantě 1b), a doporučuje neakceptovat návrh petičního výboru.

Pokud jde o datum účinnosti vládního návrhu, trváme na původní účinnosti, neakceptujeme 1. duben 2000.

Je zde ještě problém s § 71 odst. 2 návrhu pana poslance Ondruše. Mimo jiné proto jsem vystoupil, abych otevřel rozpravu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, zda eventuálně nechtějí zpravodajové Klas, Sehnalová, Orgoniková vystoupit. Ne. Prosím.

 

Poslanec František Ondruš: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Byl jsem s panem ministrem Baštou domluvený na otevření rozpravy. Jestli to mohu považovat za její otevření? (Ano.)

Chtěl bych uvést jenom legislativně technický návrh do svého návrhu, a sice doplnění některých předpisů k § 71 odst. 2. Upravené znění a doplnění by znělo takto: "Policie a zpravodajské služby České republiky mohou při plnění úkolů podle tohoto zákona" - a doplněno - "a zvláštních právních předpisů - odkaz 12 pod čarou: zákon 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, ve znění zákona 118/1995 Sb., zákon 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 a zákona 67/1992, o VOS, ve znění pozdějších předpisů."

Zbytek textu by byl původní. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, ještě někdo, když už byla otevřena rozprava? Ne.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Jiří Payne: Mám za to, že bychom mohli návrhy probírat v pořadí, v jakém byly podány, s několika výjimkami, protože se čtyři návrhy vztahují k téže věci. To znamená, že v okamžiku, kdy narazíme na první z nich, jímž je návrh C3 petičního výboru, hlasovali bychom na tomto místě postupně o čtyřech návrzích, které se dotýkají téže věci, tj. příspěvek obcím na úhradu zvýšených nákladů infrastruktury. Hlasovali bychom o návrhu C3, F1, G1a) a G1b) a následně bychom se dostali k návrhu C4, který se svým způsobem vylučuje s návrhem F1.

Kdyby byl přijat návrh F1, nemohli bychom už pravděpodobně hlasovat o návrhu C4.

Dále pak návrh C5 a G5 je zcela identický, takže na místě hlasování o návrhu C5 bychom vyřídili také návrh G5.

Myslím, že je to poměrně srozumitelný postup a pro vás nejjednodušší, máte-li před sebou pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Souhlasím s tímto postupem, zdá se racionální. Tím se dostáváme k 195 A.

Přejete si hlasovat individuálně o A1, A2, A3 nebo o A jako celku?

 

Poslanec Jiří Payne: Myslím si, že A1, A2, A3 jsou legislativně technická zpřesnění. Pokud sněmovna nemá námitek, mohli bychom hlasovat v prvním hlasování o všech třech návrzích.

Zpravodaj návrh doporučuje, předkladatel také.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování o tom, co máme označeno jako bod A. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 183 poslanců 180 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Dostáváme se k dalšímu návrhu.

 

Poslanec Jiří Payne: Návrh B1 až B2, je to návrh, který slučuje dvě písmena jinou legislativně technickou úpravou. Nemění se v podstatě smysl zákona, takže v zásadě návrh lze doporučit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr též doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 178 i tento návrh byl přijat. Ze 184 přítomných 180 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti.

 

Nyní se dostáváme k bodu C. Zde již navrhujete hlasovat individuálně?

 

Poslanec Jiří Payne: U bodu C si myslím určitě, že musíme hlasovat individuálně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Nyní bude hlasování o bodu C1. Táži se na stanoviska.

 

Poslanec Jiří Payne: Bod C1 se týká velmi malého počtu případů, a je-li to vůle sněmovny, je možné to přijmout. Moje stanovisko je neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr doporučuje, zpravodaj má stanovisko neutrální.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 179 konstatuji, že ze 184 poslanců přítomných 181 pro, nikdo proti.

 

Nyní bod C2.

 

Poslanec Jiří Payne: V bodě C2 se jedná o legislativně technické zpřesnění zákona. Doporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 180 z přítomných 184 poslanců 180 pro, nikdo proti.

Nyní se dostáváme k bodu C3.

 

Poslanec Jiří Payne: Je to první ze čtyř návrhů, které jsou podány ke stejné věci. Myslím, že by bylo užitečné, abychom stanovisko k nim uvedli souhrnně ke všem, aby si sněmovna udělala obrázek.

Stanovisko k C3 podle zpravodaje je negativní, k F1 také negativní a ke G1 také negativní. Ke čtvrtému hlasování o G1b) je stanovisko zpravodaje kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana ministra. (Panu ministrovi nebylo rozumět.) C3 nedoporučuje, F1 ne, G1a) ne a G1b) ano.

Dávám hlasovat o C3.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 181 bylo 33 pro, 121 proti z přítomných 183. Nebyl přijat.

 

Bod F1. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 182 z přítomných 184 poslanců 28 pro, 146 proti. Návrh nebyl přijat.

 

G1a) Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 183 z přítomných 184 poslanců čtyři pro, 149 proti. Návrh nebyl přijat.

 

To je velmi netypický poměr hlasování ve sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP