(9.50 hodin)

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedo, ctěná sněmovno, vládou České republiky byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen k posouzení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 362/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem předložení návrhu novely zákona č. 92/1996 Sb. v relativně krátké době po jejím přijetí a cílem novely je především řešení interpretačně aplikačních problémů při vlastním provádění tohoto zákona včetně snahy o další přiblížení se podmínkám a standardům legislativy Evropské unie.

I když byl původní zákon zpracován s ohledem na konformitu s předpisy Evropského společenství, dochází při stále se rozšiřujících obchodních kontaktech se zeměmi Evropského společenství k potřebě dále minimalizovat tzv. národní či česká specifika a více se přibližovat evropským podmínkám, a to jak legislativním principům, tak konkrétním kritériím kvality.

Dalším důvodem pro návrh novely stávajícího zákona je skutečnost, že ten dosud nevymezuje ani neukládá povinnost hradit náklady spojené se zkoušením odrůd, osiv a sadby. Předpoklad, že tuto oblast bezplatně pokryje stát formou nepřímé dotace tím, že zajistí veškeré zkušební činnosti zdarma, byl donedávna možný a v podstatě kopíroval situaci z období let, kdy platil již zrušený zákon č. 61/1994 o rozvoji rostlinné výroby.

Nutno konstatovat, že v současné době všechny právní subjekty vykonávající činnost spojenou s tvorbou odrůd a uváděním osiv a sadby do oběhu jsou institucemi soukromými. Tato skutečnost nastoluje nezbytnost stanovit zákonem povinnost úhrady nákladů zkušebních a odborných úkonů potřebných při registračním řízení žadatele o registraci.

Nově navrhovaná právní úprava, projednaná též s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací, pak bude odpovídat současné praxi běžné ve všech zemích ES i praxi České republiky zavedené např. v zákonu č. 147/1996 Sb. a změnám některých zákonů či zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, a to v zákonu o hnojivech.

Finanční politiky státu se dotýká též návrh č. 2 předkládaného zákona, tedy novely zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví nové správní poplatky v souvislosti s již citovaným zákonem o hnojivech.

Předkládaná navrhovaná právní úprava je v souladu s právem zemí ES a akceptuje jejich praxi, rovněž je v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky a neodporuje úmluvám, jimiž je Česká republika vázána. Předložený návrh vychází ze zásad racionalizace rozpočtové sféry, a tudíž nezakládá zvýšené požadavky na státní rozpočet.

Ctěná sněmovno, z výše uvedených důvodů je mnou přijetí tohoto zákona doporučováno. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 192/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, zemědělský výbor se zabýval projednáváním novely zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin. Jedná se o zákon, který byl projednán jak v zemědělském výboru, ale i rovněž v rámci semináře se všemi stranami, jichž se týká, a nebylo shledáno žádných větších konfliktů v tomto zákoně. Zemědělský výbor přesto předkládá tisk, ve kterém doporučuje schválit s přijatými pozměňovacími návrhy, a některé pozměňovací návrhy ještě budou předloženy v podrobné rozpravě, hlavně návrh týkající se § 31, kde se jedná o menší nedostatek, kde v bodě A je řečeno, že osoby, které žádají o registraci, prokážou odbornou způsobilost podle požadavku, které ministerstvo uveřejní ve věstníku. Dojde tam k určitým změnám, jak jsme se dohodli.

Jinak, jak jsem zde řekl, výbor doporučuje schválit tuto novelizaci. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mně písemně nepřihlásil nikdo. Respektuji to. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se písemně také nepřihlásil nikdo, ale pan poslanec Skopal oznamoval, že něco navrhne v podrobné rozpravě. Prosím pana poslance Skopala, pak pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Navrhl bych vzhledem k tomu, že je zde nebezpečí prodlení projednání zákona, protože je v čl. 3 navrženo, že v účinnost vejde tento zákon 1. 1. 2000, proto si dovoluji navrhnout znění pozměňovacího návrhu, čl. 3.

Článek 3: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Jako další návrh v souvislosti s případným přijetím návrhu zemědělského výboru k novele zákona 92/1996 Sb. navrhuji v § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "Při porušení tohoto zákona může být registrace zrušena." Dosavadní odstavec 2 a 3 se označí jako odstavec 3 a 4.

Podmíněný pozměňovací návrh, jen bude-li přijat buď pozměňovací návrh uvedený pod bodem 3, usnesení zemědělského výboru, nebo můj pozměňovací návrh, který jsem uvedl v bodě 1. Podmíněný pozměňovací návrh zní: V § 31 odst. 4 se slova "v odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "v odstavcích 1 a 3." Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Další se hlásí pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, navazuji na to, co zde řekl pan Skopal, a předkládám návrh na úpravu § 31. Změnit znění odst. 1 a doplnit o nové odstavce 2 a 3 a ostatní odstavce přečíslovat takto.

1. Osoba "jednička", která zajišťuje výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu za účelem jeho uvedení do oběhu, musí být pro tento účel registrována u ústavu. Ústav na základě žádosti registruje osobu, která uhradí správní poplatek a prokáže odbornou způsobilost podle následujících kritérií.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP