(9.40 hodin)

(pokračuje Grégr)

Řekl bych projevme tomu malému zbytku lidí, kteří ještě zůstali, příslušnou úctu a ocenění za vše, co pro vznik Československé republiky vykonali. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako další se přihlásil pan ministr Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, chápu myšlenku, kterou tady vyslovil pan poslanec Janeček. Přesto si nemyslím, že by Ministerstvo obrany, jeho úředníci mohli být arbitry v takto vážné situaci. Ti lidé si to odškodnění opravdu zaslouží. Velice často se s nimi setkávám. Myslím, že přijetí tohoto zákona, případně s určitými pozměňovacími návrhy, je jediné možné řešení, které umožní odškodnění těchto lidí a také vyjádření naší úcty a vděku k nim. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako poslední přihlášený je pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, chtěl bych se připojit k závěrečné větě pana ministra Grégra. Projevme úctu a uznání všem, kteří bojovali. Učiňme tak i u např. Jana Švermy, který se ani nedožil voleb v roce 1946, ani února 1948, a přesto v dnešních dnech jeho památka jako bojovníka proti fašismu je znesvěcována. Učiňme tak, ale u všech, kteří - a teď bych chtěl, pane předsedo, vaším prostřednictvím poprosit pana zpravodaje - bojovali za více než za pouhé principy první republiky. Protože pan zpravodaj, a o to jej chci poprosit, aby nezužoval a nerozděloval ve své zpravodajské zprávě a nevytahoval pouze tu skupinu, která si uvědomovala, že bojuje za demokratické principy první republiky.

Chtěl bych to dokumentovat na případu ze své rodiny. Můj děda bojoval ve francouzském hnutí odporu a vůbec ne za demokratické principy první republiky. Můj děda bojoval ve francouzském hnutí odporu za svoji vlast, za svoji rodinu, za přežití svého národa. Ty principy byly vlastně až druhořadé. Je to určitě širší pohled. Já si pana zpravodaje jako člověka velmi vážím, ale v tomto případě bych ho chtěl poprosit opravdu o určitou širší nebo větší objektivitu.

Jinak myslím, že je třeba, abychom dělicí čáry mezi dobrými a lepšími nebo dobrými a horšími opravdu přestali dělat, protože v této chvíli je pravda jedna. V roce 1938 a 1939 se stahovaly smrtelné mraky nad celou Evropou a celým světem. Všichni, kdo se jim postavili na odpor, si zaslouží naše uznání. Pro pořádek uvádím, že nejsem motivován, ani moje rodina, na jakémkoliv výsledku tohoto zákona, protože můj děda zemřel před dvaceti lety a ještě před smrtí byl, pravda symbolicky, ale byl odškodněn francouzskou vládou. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Konstatuji, že se do obecné rozpravy nikdo další nehlásí. Obecnou rozpravu proto končím. Táži se, zda má navrhovatel či zpravodaj zájem o závěrečné slovo. Prosím, pan poslanec Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji. Chtěl bych poděkovat za rozpravu, která zde proběhla. Svědčí to o tom, že je tady široká politická vůle pustit tento zákon. Když jsem ho připravoval, snažil jsem se v co možná největší možné míře odhlédnout od jakýchkoliv ideologických aspektů nahlížení na tento problém. Prostě buď chceme vyjádřit jednou provždy vůli, nebo nechceme.

Na druhé straně také nám to ukazuje to, jak už je to v naší zemi od jisté doby tradiční, že nám tady chybí jasné zhodnocení minulosti, syntéza a analýza všech událostí, které se před padesáti a více lety tady udály, ve vztahu k vojenským dějinám.

Domnívám se, že slova, která tady zazněla o tom, že chceme - jak řekl kolega Martínek - konečně posuzovat podle činů a ne podle ideologie, jsou to správná slova. Děkuji a žádám vás o propuštění do druhého čtení. Zároveň bych chtěl požádat o zkrácení projednávání ve výborech o 20 dní. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, v diskusi obecné rozpravy vystoupilo 10 poslanců. Byl podán jen jediný návrh, a to návrh na zkrácení lhůty k projednání o 20 dní. Než o tom dám hlasovat, jen bych rád upozornil pana kolegu Kováčika, že totiž o tom zúžení na demokratické principy první republiky mluví důvodová zpráva předkladatelů. Já se držím důvodové zprávy předkladatelů a neříkal jsem vlastní soud. Takže to není moje zúžení, to je zúžení předkladatelů.

Proto myslím, pane předsedo, že bychom mohli dát hlasovat za prvé o návrhu organizačního výboru, který navrhuje, aby tento bod projednal petiční výbor, a potom o zkrácení lhůty o 20 dní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já o tom, pane poslanče, rád dám hlasovat. Jen mě zaujala vaše formulace, vy jste řekl "než dám o tom hlasovat". To mě zaujalo, možná, že měníte jednací řád. Možná by mě to při vašich ambicích tolik nepřekvapovalo. (Pobavení v sále.)

Rozumím, že se budeme nyní zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl předložený návrh přikázat k projednání petičnímu výboru. Má ještě někdo jiný návrh? Ne-li přistoupíme k hlasování. Bude to první hlasování dnešního dne.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, abychom tento návrh přikázali petičnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 182 poslanců 157 hlasovalo pro, 2 byli proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o zkrácení lhůty k projednání o 20 dní.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 183 poslanců 152 hlasovalo pro návrh, 2 byli proti. I tento návrh byl přijat.

 

Přikázali jsme návrh k projednání petičnímu výboru a zkrátili jsme lhůtu k projednání o 20 dní. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji.

 

Přecházíme k dalšímu bodu, kterým je podle schváleného programu bod č. 19 původního programu.

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb.,
o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 192/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP