(Pokračování schůze v 18.18 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, čas pro přestávku, kterou si vyžádal na poradu klubu poslanecký klub ČSSD, uplynul.

Upozorňuji, že stále ještě je otevřena obecná rozprava k tomuto bodu. Povinnost mi velí zeptat se, zda ještě někdo z přítomných má v úmyslu se přihlásit do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku v tuto chvíli nevidím a obecnou rozpravu tedy končím.

Poprosím paní zpravodajku, aby nám shrnula průběh obecné rozpravy, neboť se domnívám, že v ní zazněly návrhy, o kterých bychom měli rozhodnout v hlasování. Prosím členy vlády, prosím poslance, kteří nejsou na svých místech, aby svá místa zaujali a aby vyslechli návrhy, o kterých rozhodneme za krátkou chvíli hlasováním.

Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, mám-li shrnout obecnou rozpravu, tak v obecné rozpravě vystoupil pouze jeden poslanec, pan poslanec Křeček. Padl zde návrh na zamítnutí zákona. Stanovisko zpravodaje je zamítavé k tomuto návrhu, stanovisko předkladatele také.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Slyšeli jsme stanoviska.

 

V tuto chvíli zahajuji tedy hlasování s pořadovým číslem 34. Kdo je pro návrh na usnesení, kterým Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh zákona? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 74, proti 86, návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli otevírám podrobnou rozpravu, do které se přihlásila paní kolegyně Vlčková. Uděluji jí slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, předložená novela vypouští ze zákona č. 116/1990 ustanovení, které umožňuje obecnímu úřadu vyjádřit se k vhodnosti umístění obchodu nebo provozovny služeb v dané lokalitě. Z mého pohledu současný stav považuji za dobrý, protože prakticky nijak neomezuje podnikatele a živnostníky, protože v případě, že obecní úřad do 15 dnů neodpoví na žádost, má se za to, že s umístěním provozovny v dané lokalitě souhlasí. Naopak dílčí úpravou by obce ztratily již tak mizivý přehled o oborech podnikání. Přijetím zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - živnostenský zákon - došlo v této oblasti podnikání k zásadnímu přesunu působnosti na živnostenské úřady.

Nemohu však souhlasit s tvrzením - viz důvodová zpráva - že obce mají přehled o podnikatelích a provozovnách na území obce prostřednictvím svého živnostenského úřadu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, paní poslankyně, že vás přerušuji, nicméně chtěl bych upozornit na to, že probíhá podrobná rozprava, tudíž v podrobné rozpravě, do které jste byla přihlášena, byste měla předkládat návrhy, o kterých bychom posléze rozhodovali po skončení podrobné rozpravy hlasováním, nebo poté až ve třetím čtení.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Chtěla bych tedy říci, že znovu souhlasím s předloženým návrhem pana Křečka a já také navrhuji zamítnout dílčí úpravu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Toto je v pořádku. Děkuji za pochopení důvodů, pro které jsem vás přerušil. V podrobné rozpravě tedy padl návrh paní kolegyně Vlčkové na zamítnutí.

Nyní se hlásí předkladatel pan kolega Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, možná, že je zvláštní také, že také podám dva pozměňovací návrhy, dostal jsem je od sněmovní legislativy, rád bych je přečetl tak, jak jsem je dostal.

Za čl. I se vkládá nový článek II, který včetně nadpisu zní takto:

"Článek II - Přechodné ustanovení. Řízení o udělení souhlasu podle § 3 odst. 2 zákona 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahájená před nabytím účinnosti tohoto zákona, se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují."

Dosavadní článek II se označuje jako odst. III.

Odůvodnění: Při odstranění úpravy udělování souhlasu s nájmem je třeba případně vyřešit otázku těch řízení, která již byla zahájena před účinností novely a která probíhají, a to tak, že se navrhuje tato řízení ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zastavit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP