(13.00 hodin)

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále bychom měli hlasovat pozměňovací návrh A18.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr doporučuje, zpravodaje také.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 353 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 353 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 155 a 22 bylo proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A19.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr doporučuje, zpravodaj také doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 354 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 354 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 152 a 23 bylo proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále pozměňovací návrh A20.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr doporučuje, zpravodaj má neutrální stanovisko.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 355 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 355 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 126 a 24 bylo proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále bod A21.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 356 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 356 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 153 a 24 bylo proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Pozměňovací návrh A22.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 357 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 357 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 179 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále bychom měli hlasovat pozměňovací návrh A23, kterým se stanoví účinnost zákona. Je třeba říci, že k tomuto pozměňovacímu návrhu byly vzneseny dvě legislativně technické připomínky ve třetím čtení, které ale podle mého názoru mají smysl pouze při přijetí pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat. Proto doporučuji, abychom o těchto legislativně technických připomínkách případně rozhodli až poté, co případně budou schváleny pozměňovací návrhy, kterých se týkají. Proto navrhuji hlasovat s vědomím tohoto o bodu A23.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Dámy a pánové, podle mého výkladu to znamená, že o bodu 23 budeme hlasovat opakovaně, to znamená, že legislativně technické připomínky budeme akceptovat, až když se bude hlasovat o onom bodu oddílu III. Jestli je tento postup přípustný, pak ano, jinak by to nedávalo smysl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Škromach s procedurální připomínkou.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já se domnívám, že takto nemůžeme postupovat. Nyní musíme hlasovat nejdříve o bodu C, rozhodnout o bodu C, a potom rozhodovat o A23.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Jestli mohu vyjádřit svůj názor. Domnívám se, že je možné, abychom hlasování o bodu A23 odložili až po hlasování o bodech C a J, tedy jako o posledním pozměňovacím návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Myslím, že to je nejčistší způsob.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: V tom případě budeme pokračovat v hlasování. Pozměňovací návrh B1 již byl hlasován, tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 358 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 358 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 184 vyslovilo 92, 86 bylo proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dále podle odsouhlaseného způsobu hlasování budeme hlasovat společně o pozměňovacích návrzích B3, B4.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr doporučuje, pan zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 359 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 359 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 96 a 84 bylo proti.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Podle tisku 110/2 následuje pozměňovací návrh B5, který podle mého názoru je nehlasovatelný z důvodu přijetí pozměňovacího návrhu B1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní navrhovatelka s tím souhlasí, takže zjevně není sporu.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Dále budeme hlasováním rozhodovat o přijetí pozměňovacího návrhu pod písm. C.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr doporučuje, zpravodaj zásadně nesouhlasí.

S procedurální připomínkou se hlásí pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Chci upozornit na to, že pod písm. J, což je můj pozměňovací návrh, je alternativa k části, která se týká stanovení data, čili je nutné rozhodnout nejdříve o tomto, a pak je možné hlasovat o celém návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Upozorňuji, že tyto procedurální připomínky měly padnout, když jsme schvalovali proceduru, ale v případě, že pan zpravodaj nic nenamítá, je bezesporu správné takto postupovat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Zpravodaj se domnívá, že by o tomto způsobu měla rozhodnout sněmovna hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. To je samozřejmě také možné. Chápu procedurální připomínku pana poslance Škromacha jako procedurální návrh o způsobu, jak budeme teď hlasovat. Pan poslanec navrhoval, aby se bod J předřadil bodu C. Je to tak, pane poslanče?

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Ano. Poslanec Škromach navrhl, aby se předřadil bod J bodu C. Nyní slyším z lavice pana poslance Škromacha, že navrhuje další alternativu, a možná podle mého názoru nejsprávnější, a tedy orientační hlasování mezi návrhy J a C.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pouze upozorňuji, že jednací řád stanoví velice striktně, ve kterých případech je možné orientační hlasování uplatnit.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Domnívám se, že je to naprosto v souladu s jednacím řádem, protože se to týká data. V mém návrhu je 31. prosince 1999.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče, jedná se o odlišnost pouze v datu, o nic jiného. Ano. Potom je to samozřejmě možné.

Budeme tedy v tuto chvíli hlasovat orientačně a já prosím pana zpravodaje, aby uvedl návrhy, o kterých budeme orientačně hlasovat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Orientačním hlasováním rozhodneme o pořadí hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. J a pod písm. C.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, prosila bych přesněji specifikovat pouze ta data, pouze ta mohou být předmětem orientačního hlasování.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Máme dva pozměňovací návrhy, které se týkají stejné věci, a to prodloužení účinnosti zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, a to podle návrhu poslance Janečka písm. C do 30. 6. 2000 a podle návrhu poslance Škromacha pod písm. J do konce roku, tedy do 31. 12. 2000. Budeme tedy rozhodovat mezi datem polovina a konec roku 2000.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP