(14.30 hodin)

(pokračuje P. Němec)

To znamená, že v podstatě matriční činnost, ač je navrhovaná ve zcela novém zákoně, nejde o novelu, je to zcela nový zákon, tak počítá se správními obvody matričních úřadů, s jakýmisi pověřenými obcemi a rovněž tak s činností okresních úřadů. Jsem přesvědčen, že pokud projednáváme novou právní normu, tak není dobré dávat další kompetence novým zákonem na okresní úřady.

Vzhledem k tomu, že jsme v době nedávné diskutovali velmi obsáhle o reformě veřejné správy, myslím si, že je třeba, abychom dali možnost vládě sladit tento zákon s většinovým názorem politické reprezentace na reformu veřejné správy. Tudíž mi nezbývá než doporučit, abychom zákon vrátili vládě k přepracování právě z toho důvodu, že kompetence, se kterými zákon počítá, nejsou v duchu reformy veřejné správy, tak jak má většinovou podporu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Němcovi. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Miroslav Beneš, připraví se pan poslanec Milan Zuna.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, vážení tři ministři vlády, kolegyně a kolegové, ve svém úvodním slovu pan ministr Bašta hovořil o tom, že stávající návrh nahrazuje císařský patent z minulého století.

Ve svém úvodním slově pan zpravodaj hovořil o tom, že některé aspekty navrhovaného zákona plně nekopírují sněmovnou schválený pokyn vádě ve věci reformy veřejné správy.

V čem si myslím já, že se poněkud liší možná představy sněmovny od předkládaného návrhu. Ono to ani tak není ve vlastním textu zákona, jako především v příloze, která samozřejmě je vyhláškou Ministerstva vnitra. Podle § 88 navrhovaného zákona ministerstvo vydá právní předpis, v němž upraví postup při zřízení a zrušení matričního úřadu a změně jeho správního obvodu.

Jaká je, dámy a pánové, situace dnes? V minulém roce začalo docházet ke snižování počtu matričních úřadů. Možná si řeknete, že je to věc logická, ale možná, když se podíváte do obcí, tak dospějete k závěru, že by to šlo dělat i jinak než direktivně. Vezmu si příklady ze života. Vezmu si okres Strakonice. V Bavorově, ve Lnářích, v Sedlici, tedy v obcích, které nejsou tak malé, byly zrušeny matriční úřady. Došlo k určitým jednáním a např. v Sedlici bylo rozhodnuto o tom, že matriční úřad bude sídlit v Radomyšli. Ti z vás, kteří jste někdy v těch obcích byli, mi potvrdíte, že obce Loun a Škvořetice, které spadaly pod matriční úřad Sedlice, tak jejich občané se vlastně do Radomyšle vůbec nedostanou. Čili bylo to klasicky úřednicky, direktivně, bez zásadní konzultace s úředníky.

Uvedl bych příklad další obce, obce Besednice z českokrumlovského okresu, což je obec, která velmi intenzivně bojuje o svou identitu, své matriční knihy má z minulého století, a nyní je má předat Kaplici. Zní to hezky. Odůvodnění bylo - víte jaké? Že v minulém roce bylo v obci Besednice pouze několik úmrtí a že proto není důvod, aby tam matriční úřad byl. Doufám, že to neznamená, že lidé v Besednici mají více umírat.

Pak si vezmu obec poslední, obec, která o svou identitu bojovala před dvěma lety, svůj souboj s přírodou vyhrála, zvítězila, je to obec Troubky. Nevyhrála svůj souboj s úředníkem, neboť matriční úřad v obci Troubky bude zrušen.

Dámy a pánové, přimlouvám se, abychom tento návrh zákona řešili v rámci onoho balíku reformy veřejné správy. Nechci navrhovat přímo vrácení k přepracování, chci alespoň navrhnout odročení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, odročení dokdy?

 

Poslanec Miroslav Beneš: Do projednávání reformy veřejné správy ve sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Milanu Zunovi.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, předložený vládní návrh má celou řadu nedostatků. Dle mého názoru je předložen v této chvíli čistě z legislativní rozvernosti. Podle mého názoru nemá smysl se s tímto předloženým návrhem zabývat, dokud nebude ujasněna reforma veřejné správy. Proto navrhuji vrátit zákon k přepracování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Současně si ještě v rámci rozpravy dovoluji upozornit všechny poslance, kteří navrhovali procedurální návrh, že návrh vrátit návrh zákona k přepracování jednací řád nezná, takže prosím, páni kolegové, k dopracování.

Jsou ještě nějaké přihlášky do obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a ptám se navrhovatele a zpravodaje, zda si přejí přednést závěrečná slova. Pan ministr má slovo.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Paní předsedající, děkuji za udělení slova. Já bych všechny vystupující kolegy, včetně zpravodaje, rád upozornil na důvodovou zprávu na straně 40 a ocitoval bych z odůvodnění:

"V této souvislosti je třeba upozornit na velkou roztříštěnost úřadů vyřizujících na místní úrovni záležitosti občanů. Např. občané jedné obce mohou mít v různých obcích matriční úřad, stavební úřad, pověřený obecní úřad, finanční úřad apod. Nová filozofie by měla směřovat k tomu, aby byl výhledově pro každého občana jeden úřad, kde by došlo k vyřízení jeho podání buď v působnosti uvedeného úřadu, nebo by u uvedeného úřadu podal žádost a tento úřad by zabezpečoval její vyřízení a toto vyřízení by podateli předal. Tato filozofie pak vede k tomu, že by mělo dojít ke snížení počtu matričních úřadů tak, aby jejich počet byl srovnatelný se stavebními úřady. Kromě toho by matriční úřady nadále vykonávaly činnost, kterou dosud zabezpečuje policie, to je, byly by kontaktním místem pro vyřizování záležitostí týkajících se občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a pro obce patřící do správního obvodu matričního úřadu by vedly i evidenci obyvatel."

Já bych k tomu snad jen dodal, že Česká republika v rámci střední Evropy mj. také vyniká neuvěřitelně vysokým počtem obcí. Máme, pokud vím, téměř 7 000 obcí, zatímco sousední Bavorsko má 2 000. V roce 1970 jich také mělo kolem 7 000. Mezitím proběhla reforma, která byla dobrovolná, nikoli direktivní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Baštovi, prosím pana zpravodaje Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Dámy a pánové, k předloženému návrhu zákona v rozpravě v prvním čtení vystoupili mimo předkladatele a zpravodaje dva poslanci, přičemž zazněly dva návrhy. Jeden návrh na vrácení k dopracování, jeden návrh na odročení do projednávání reformy veřejné správy.

Domnívám se, že podle jednacího řádu bychom nejprve měli hlasovat o návrhu odročovacím, teprve potom o dalších návrzích, tedy v tomto případě o návrhu na vrácení k dopracování. Domnívám se tedy, že nic nebrání tomu, abychom o těchto dvou návrzích hlasovali postupně, přičemž poprvé o návrhu na odročení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Budeme nejprve hlasovat o návrhu na odročení. Nyní prosím pana poslance Beneše, aby mě sledoval. Je to návrh na odročení do té doby, než budou v Poslanecké sněmovně projednávány návrhy zákonů týkající se koncepce veřejné správy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP