(10.44 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vše již bylo vyjasněno, prosím abyste zaujali své pozice, za malou chvíli bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Prosím o zklidnění atmosféry v sále. Žádám všechny, aby obsadili místa v sále, která jim přísluší, a nenutili mě, abych jednotlivé poslance volal k zodpovědnosti podle jmen.

Paní zpravodajko, zkuste říci, zda jste dospěli k závěru, který je důležitý z hlediska dalšího rozhodování.

Ještě ale požádám o snížení hluku v sále, protože v této atmosféře se skutečně jednat nedá. Tentokrát to myslím dosti důrazně. Požádal bych kolegu Gregu, vidím, že jen stojí a nemluví, kolegu Karase. Děkuji. Omlouvám se těm, které jsem jmenoval, nemám to ve zvyku.

Prosím, paní zpravodajko, ujměte se slova.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že několikaminutová konzultace na to, zda byly všechny body hlasovány, byla užitečná, protože jsme po konzultaci s legislativním odborem a s navrhovatelem panem poslancem Doležalem dospěli k závěru, že jestliže jsme se usnesli, že bod C5 je nehlasovatelný pro nadbytečnost, že je totožný s bodem C4, zjistili jsme, že první bod C4 se vztahuje k platnému zákonu, protože tam byla legislativně technická změna s tím, že v § 23 odst. 1, a my jsme to měnili na odstavec 3, pak se zdálo, že je totožný s bodem P5. Ten se vztahuje k platnému zákonu a bod C5 se vztahuje k bodu 25 novely. Není nadbytečný a prosím o tomto bodu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Konstatuji, že jsme se na tom neusnesli, kdybychom se usnesli, museli bychom to revokovat, pouze jsme konstatovali, že je nehlasovatelný.

Nyní budeme hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu pod písmenem C5. Stanovisko pana ministra je kladné, zpravodajky také kladné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 530 a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro hlasovalo 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Paní zpravodajko, v tuto chvíli lze konstatovat, že není žádný pozměňovací návrh k hlasování. Sněmovna s tímto výkladem souhlasí, resp. nikdo neprotestuje. Proto přednesu návrh celkového usnesení.

Vidím ještě zvednutou ruku předsedy poslaneckého klubu US pana předsedy Kühnla. Prosím, pane předsedo, máte prostor.

 

Poslanec Karel Kühnl: Pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, chtěl bych říci několik slov před závěrečným hlasováním. Jsem velice potěšen dosavadním průběhem hlasování o pozměňovacích návrzích, které ukazují, že konsensus v tom, jaké změny mají nastat v systému našeho penzijního pojištění jako celku, je v této sněmovně velice široký. Jsem tomu rád proto, že si uvědomuji, že celková reforma penzijního zabezpečení bude vyžadovat takový konsensus i do budoucna.

Chtěl bych zdůraznit, že velice vítáme, že celý systém penzijního připojištění - raději bych ho nazval penzijní pojištění - přechází díky navržené novele a navrženým a schváleným pozměňovacím návrhům k systému motivace celoživotního kapitálového spoření na stáří. Považuji to za mimořádně důležité, protože změny přinášejí změnu ze státem podporovaného krátkodobého spoření, které dosud nepřinášelo ani národnímu hospodářství žádné úspory navíc, lidé pouze přesunovali to, co by jinak spořili v jiných formách do této formy kvůli státnímu příspěvku.

Důležité je také, že navrhovanými změnami dochází ke stabilizaci tohoto pilíře důchodového zabezpečení ve formě penzijního pojištění, protože stáří a důchod patří k předvídatelným událostem v životě člověka a je správné, že vytváříme motivaci k tomu, aby si občané na stáří a na důchod sami kapitálově spořili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP