(9.50 hodin)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Žádné další přihlášky do obecné rozpravy nemám, proto ji končím. Eventuální závěrečná slova navrhovatele?

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusil bych se komentovat připomínky, které tady zazněly. Řekl bych, že úhelným kamenem odporu proti této novele je, že se tvrdí, že veřejně prospěšná stavba, nebo prohlášení veřejně prospěšné stavby a veřejný zájem jsou dvě různé věci. Musím říci, že to příliš nechápu. Přece není možné, aby někdo po dvou-, tří-, čtyřletém procesu vyjmenoval veřejně prospěšnou stavbu, kdyby neměla veřejný zájem. To ztrácí jakoukoliv logiku a je to úplným nesmyslem.

Co se týká návrhu, že není v souladu s legislativou EU, nejsem právník, ale odcituji vyjádření Parlamentního institutu: "Novela se týká dílčí otázky v oblasti ochrany životního prostředí, kterou právo Evropského společenství neupravuje." To znamená, že je naprosto v souladu. Také bych si nemohl takřka dovolit to tady přednést, kdyby nebyla v souladu s Evropskou unií.

Co se týká námitky, že o osudu chráněných území pak bude rozhodovat úředník Ministerstva pro místní rozvoj bez účasti veřejnosti, myslím, že je to snad vědomá nepravda. Za prvé ano, rozhoduje Ministerstvo pro místní rozvoj v územním plánování, právě tak jako u zákona č. 114 rozhoduje Ministerstvo pro životní prostředí, ale když si bude vláda přát, aby si vymínila schvalovací proces vyššího územního celku, tak o tom rozhodne vláda. V minulosti o tom rozhodovala vláda. Vůbec nechápu, proč by jeden resortní ministr, který se účastní celého procesu a má právo v diskusi obhájit svůj názor, pro rozhodnutí té vlády mohl do toho zase vstoupit a všechno změnit. To prostě nemá žádnou logiku.

Že se říká, že až snad po schválení územního celku může Ministerstvo životního prostředí teprve zvažovat veřejný zájem, myslím, že na to má dost času. Říkám, že schvalovací proces probíhá dva až čtyři roky, možná déle, ale kratší dobu než dva roky asi ne. Myslím, že má dostatek prostředků, aby si prosadil. Přece to není o tom, že bych nechtěl, aby ochránci životního prostředí měli možnost vstoupit do rozhodovacího procesu. I při územním plánování se přece nedbá jen na státní správu, obce a tak dále, ale dbá se také na ekologické iniciativy i na stanoviska všech, kteří se cítí dotčeni v tomto území.

Mám pocit, že jsem se pokusil vysvětlit vše, tak jak cítím. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Chce ještě zpravodaj slovo?

 

Poslanec Jiří Drda: Pane předsedo, v diskusi zaznělo pět příspěvků, z toho třikrát byl návrh na zamítnutí, jednou podmíněný návrh na vrácení k dopracování - i když nevím, co by se tady mělo dopracovávat, ale návrh zazněl - a můj návrh na propuštění do druhého čtení. Můžeme podle mého názoru zahájit hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Vážení kolegové, dovolte abych zahájil hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh zamítnout tuto předlohu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 269 z přítomných 177 se pro vyslovilo 103 poslanců, proti 68. Návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji a panu navrhovateli. Dostáváme se k bodu

 

43.
Návrh poslanců Karla Sehoře, Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 147/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády je č. 147/1. Vidím tady technickou poznámku paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pouze pro stenozáznam. Vím, že to neovlivní hlasování, ale omylem jsem hlasovala proti zamítnutí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím, aby se nyní ujal slova zástupce navrhovatelů poslanec Karel Sehoř. (Hluk v sále.) Prosím, aby byl ve sněmovně větší klid, než je teď.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, předkládám sněmovně velmi jednoduchou novelu zákona č. 116/1990 Sb., která má odstranit jeden z reliktů minulosti, který nyní již není potřebný, ale který svou existencí přináší problémy v drobném podnikání.

Jde o to, že dnes platí povinnost majitele nebytového prostoru, aby při jeho pronájmu si vyžádal povolení příslušné obce. Považuji toto ustanovení zákona za naprosto zbytečné, protože obec má možnost získat potřebné informace o podnikatelích na svém území prostřednictvím živnostenského úřadu. Předpokládám, že si obec nemyslí, že by mohla vstupovat do řízení obchodních aktivit. Ostatně, jak by obec řešila takovou situaci, kdy by podnikal ve svém nebytovém prostoru sám majitel?

Jedním z důsledků tohoto málo známého ustanovení je skutečnost, že u mnoha smluv povolení obcí chybí a při vymáhání neplacených nájmů majitelé nebytových prostor prohrávají soudní spory, protože smlouvy jsou bez povolení obce neplatné. Nedomohou se tak svých za normálních okolností evidentně spravedlivých požadavků.

Ve svém vyjádření vláda neprotestuje ani tak proti popsané myšlence, jen říká, že v budoucnu zákon č. 116/1990 Sb. zruší celý, samozřejmě s přenesením některých ustanovení do jiných norem. Já proti tomu nikterak neprotestuji. Řešili jsme problém od okamžiku, kdy jsme se o něm dověděli. Pokud novela bude pomáhat majitelům nebytových prostor dříve, než vláda přikročí k hlubší revizi, bude to aspoň pro některé z nich stát za to. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu navrhovateli. Velmi bych prosil zejména pány poslance zde na pravé straně sněmovny, jestli by mohli jít diskutovat mimo. Jako zpravodajka pro prvé čtení byla určena poslankyně Zdeňka Horníková. Prosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, novelu zákona 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 147. Návrh novely zákona je v souladu s ústavním pořádkem ČR. Jak přednesl předkladatel, jedná se o malou novelu zákona týkající se platnosti nájemních smluv u nebytových prostor užívaných pro provozování obchodu a služeb.

Předložená novela je zcela jednoznačně z věcného hlediska správná a ustanovení v zákoně 116/1990 Sb. v § 3 jsou dnes naprosto nadbytečná a přežitá, neboť danou problematiku řeší, jak správně uvedl předkladatel, živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP