(15.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jaroslava Palase, kterého však v tuto chvíli ve sněmovně nevidím. Prosím jeho kolegy z poslaneckého klubu, zda by byli schopni pana poslance Palase přivolat, jak rychle to jen bude možné. Do doby jeho příchodu do jednacího sálu přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. (Jednání přerušeno na 30 vteřin.)

Pan zpravodaj Palas je již přítomen. Pane poslanče, uděluji vám slovo coby zpravodaji, kterého určil organizační výbor.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předně mi dovolte se omluvit za krátké zdržení.

V rámci mé zpravodajské zprávy mi dovolte říci, že vládní návrh zákona není identický s návrhem, který před několika okamžiky Poslanecká sněmovna schválila. Vládní návrh hodlá řešit tuto problematiku naprosto precizně. Podstatu zákona zde přednesl za předkladatele ministr zemědělství pan Jan Fencl.

Doporučuji sněmovně navržený vládní návrh zákona propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Jaroslav Pešán a pan poslanec Jan Grůza. Prosím pana poslance Pešána, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, nechci zdržovat, nicméně ještě nedozněly v této Poslanecké sněmovně kritické hlasy, které zde zazněly před chvíli na adresu novely podávané poslancem Palasem a dalšími, a máme zde novelu vládního návrhu zákona, která se týká té samé problematiky.

Myslím si, že je ztrátou času znovu zde opakovat všechny kritické připomínky, které zazněly v této sněmovně při projednávání poslanecké novely, čili jenom stručně.

Tento návrh ve sněmovním tisku č. 187 se až na nepodstatné formulační rozdíly shoduje s předešlým zamítnutým návrhem pana kolegy Palase a dalších, sněmovní tisk č. 62, a proto podle mého názoru pro něj platí všechny výhrady vznesené v diskusi k tomuto předloženému návrhu.

Za zmínku stojí posun v chápání povinné osoby, která je v novele zaměňována za družstvo. To znamená, že jiná, přetransformovaná právnická osoba, která v předešlém období nevyrovnala své závazky, není zde už vůbec zmiňována a řešení pohledávek takovým osobám zde není zmíněno.

Dále stojí za pozornost skutečnost, že oprávněná osoba nemůže prakticky dle tohoto návrhu odmítnout přijetí nevyrovnané pohledávky v podobě majetkového listu, nemůže se přímo obrátit na soud, ale musí vyčkat, zda družstvo svou roční nečinností dá najevo, že nechce pohledávky oprávněných osob řešit ani vydáním majetkových listů. Vláda opět tím vkládá do rukou správců cizího majetku, tedy vedení zemědělských podniků, nástroje, kterými se legalizuje ponechání zemědělského majetku tam, kde současně leží.

Chtěl bych říci, že poslanci, kteří zamítli minulý návrh transformačního zákona, sněmovní tisk č. 62, zde nemají jediný důvod ke změně svého postoje, a dávám proto za sebe a za poslanecký klub ODS návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má poslanec kolega Jan Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi nerad bych zde opakoval celou anabázi, která provázela přijetí zákona, který předložil kolega Palas, téhož zákona, který dnes předkládá vláda. Domnívám se, že čas v této sněmovně je příliš vzácný, než abychom se stejnou novelou zabývali znovu v celé její šíři. A proto podporuji návrh na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další má v úmyslu vystoupit v rámci rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Dávám možnost zástupci navrhovatele i zpravodaji k vystoupením. Nehodlají vystoupit.

Hned jak se ustálí počet přítomných v sále, nechám hlasovat o návrhu usnesení, který zazněl v rozpravě z úst poslance kolegy Jaroslava Pešána, ke kterému se připojil poslanec kolega Jan Grůza, tj. že Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh.

Na žádost některých z vás jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se zaregistrovali svými magnetickými kartami.

 

Opakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, který předložili pan poslanec Pešán a pan poslanec Grůza.

V tuto chvíli jsem zahájil hlasování s pořadovým číslem 110. Ptám se, kdo je pro návrh zamítnout předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 190 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 96, proti 94. Návrh na zamítnutí byl přijat. (Potlesk.)

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb.,
o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 192/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím pana ministra, aby se ujal slova, hned jak se situace ve sněmovně opětovně zklidní, tak aby bylo jeho slovům rozumět.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, ctěná sněmovno. Předkládám vám k posouzení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Poprosil bych nyní vaše stranické kolegy, kteří stojí a vášnivě diskutují, pana poslance Palase a paní poslankyni Štěpovou, jestli by mohli opustit jednací sál a umožnit tak ministru zemědělství dokončit jeho vystoupení.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Důvodem předložení návrhu novely zákona č. 92/1996 Sb. v relativně krátké době po jeho přijetí a cílem novely je především řešení interpretačně aplikačních problémů při vlastním provádění tohoto zákona, včetně snahy o další přiblížení se podmínkám a standardům legislativy Evropského společenství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP