(17.50 hodin)

(pokračuje Grüner)

V mém pozměňovacím návrhu se umožňuje přemisťovat hospodářská zvířata nejen v okrese, ale i mimo okres na základě zdravotního potvrzení, které vydává soukromý veterinární lékař, který v konkrétním chovu vykonává veterinárně preventivní, diagnostickou a léčebnou činnost, chov dokonale zná a po stránce veterinární za něj také zodpovídá, a to jak chovateli, tak státu, a to při dnešní stabilizované nákazové situaci v republice. Chovatel má povinnost do 24 hodin před přesunem zvířat okresní veterinární správě nahlásit tento přesun, aby měla čas v případě jakékoli pochybnosti přesun prověřit. Tímto způsobem lze řešit v chovatelské praxi bez zbytečných časových ztrát a nákladů přirozeně a normálně jak přesun zvířat, tak i zdravotní kontrolu a udržet odpovídající nákazovou situaci.

Jsem si vědom, že ve většině vám moje vystoupení nic neříká nebo vám říká jen velmi málo, ale přesto vás prosím o podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu při hlasování. Děkuji za pozornost. Návrh pozměňovacího návrhu předám zpravodaji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já se omlouvám, že zatížím chvíli vaši pozornost několika málo pozměňovacími návrhy, které buď přišly v době, kdy již zákon byl v zemědělském výboru projednán, některé z nich mi připadají smysluplné, proto si dovolím vám je předložit a zdůvodnit, nebo došlo v zemědělském výboru k jejich nepřijetí, nepochopení a v tom případě využívám práva předložit pozměňovací návrhy zde ve druhém čtení.

První z návrhů se týká § 5 odst. 2 veterinárního zákona. Jde o evidenci léčiv, zaznamenávání jejich podávání a podávání doplňkových látek zvířatům a ochranné očkování. Domníváme se, že to, co bylo přijato jako pozměňovací návrh, a to, co je v tisku 88/1, je rozporné, neboť dle uspořádání a smyslu této věty je povinnost podnikajících chovatelů hospodářských zvířat vést písemné záznamy omezena pouze na léčiva, jejichž působením mohou být nepříznivě ovlivněny živočišné produkty, což chápu a beru, ale přitom se do těchto záznamů musí zaznamenat i podávání jakýchkoli doplňkových látek zvířatům bez omezení, tedy i těch, které nespadají do léčiv nepříznivě ovlivňujících živočišné produkty.

Dále podle našeho názoru zákon nedefinuje pojem očkování. Za očkování zvířat lze považovat podávání imunobiologických přípravků zvířatům za účelem ochrany před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení jejich výskytu prostřednictvím ovlivnění imunitního systému. Dle § 2 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, patří imunobiologické přípravky mezi léčivé přípravky, a tedy dle vymezení tohoto odstavce 1 mezi léčiva. Z toho lze dovodit, že očkování je vlastně podáváním léčiv a v návrhu je tedy zahrnuto duplicitně, ale tato skutečnost není tak moc překážkou smyslu znění.

Dále osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti dle vymezení v § 59 jsou kromě veterinárních lékařů rovněž veterinární technici a jiné osoby. I veterinární technici jsou oprávněni vykonávat některé odborné veterinární úkony, mezi které nepochybně patří i ochranné očkování zdravých zvířat. Ve znění pozměňovacího návrhu č. 24 by pak chovatel neměl povinnost předkládat písemné záznamy k zaznamenání očkování zvířat nikomu jinému než právě a jen veterinárnímu lékaři a domníváme se, že by pak mohlo docházet k tomu, že povinné záznamy budou neúplné, neboť nebudou zaznamenány údaje např. o očkování provedeném veterinárním technikem, protože chovatel nebude mít povinnost záznamy k zaznamenávání očkování veterinárnímu technikovi vůbec předložit. Proto navrhujeme následující znění § 5 odst. 2 b), který zní:

b) U léčiv a doplňkových látek, jejichž působením mohou být nepříznivě ovlivněny živočišné produkty, vést písemné záznamy, zaznamenávat v nich podávání těchto doplňkových látek a v případě podání léčiv zvířatům (a očkování zvířat) je předkládat tomu, kdo taková léčiva zvířatům podal (a očkování provedl) k zaznamenání jejich podání (a očkování) a dodržovat ochranné lhůty.

Druhý návrh je návrh k § 64 odst. 3. Návrh ve znění tisku 88/1, který máme k dispozici, či ve znění zemědělského výboru zní:

3. Jinak platí pro práva a povinnosti soukromých veterinárních techniků přiměřeně § 61, 62 odst. 1 a 2 tohoto zákona.

Myslíme si, že ve vymezenosti přiměřených práv a povinností soukromých veterinárních techniků chybí uvedení § 63, a to zejména odstavce týkajícího se oprávnění vést pro svou potřebu pohotovostní zásobu léčiv. Jedná se zejména o veterinární léčivé přípravky ve smyslu zákona o léčivech, které veterinární technici nezbytně potřebují pro vykonávání některých odborných veterinárních úkonů. Dle zákona o léčivech nejsou veterinární technici vyloučeni z okruhu osob oprávněných používat léčivé přípravky při poskytování veterinární péče a dle navrhovaného znění předkladatele by soukromí veterinární technici neměli možnost vést pro svou potřebu pohotovostní zásobu léčiv a tímto omezením by byli značně při výkonu své práce znevýhodněni. Např. řadě z vás určitě je znám postup provádění ochranného očkování králíků proti moru a myxomatóze veterinárními techniky a tam by bez možnosti mít k dispozici pohotovostní zásobu potřebných imunobiologických přípravků tato práce byla v praxi nerealizovatelná.

Navrhujeme proto k dalšímu projednávání doplnění tohoto odstavce o text "a § 63". Konečné znění § 64 odst. 3 pak bude znít:

3. Jinak platí pro práva a povinnosti soukromých veterinárních techniků přiměřeně § 61, 62 odst. 1 a 2 a § 63 tohoto zákona.

Třetí můj pozměňovací návrh je bez bližšího odůvodnění, podáváme jej znovu, je to k § 67 odst. 1 b) a c). Ve slovech § 10 odst. 1 a) vypustit a) a v § 67 odst. 2 a) ve slovech § 10 odst. 1 a) vypustit a). To jsou všechny mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost a prosím o jejich podporu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Třetím poslancem přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jaroslav Pešán, kterému uděluji slovo.

Prosím všechny kolegy, kteří nemají v úmyslu sledovat podrobnou rozpravu, zda by se mohli přesunout do foyeru.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě než začnu, chtěl bych upozornit pana poslance Grünera, že své pozměňovací návrhy nepřečetl na mikrofon, tak ho chci požádat, aby tak učinil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP