Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. března v 9.02 hodin

Přítomno: 184 poslanců

 

(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji čtvrtý jednací den 10. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady srdečně vítám.

Včera jsme ukončili obecnou rozpravu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, sněmovní tisk 80 - druhé čtení.

Ještě předtím, než zahájím podrobnou rozpravu, konstatuji, že z dnešního jednání jsou z důvodu nemoci omluveni poslanci Jiří Patočka, Eva Dundáčková, Petr Matějů a Ivan Langer, z vlády z důvodu hospitalizace pan poslanec Václav Grulich a pan poslanec Miroslav Grégr z důvodu zahraniční služební cesty.

V tuto chvíli vás prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, příp. mně oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Jak již jsem řekla, obecnou rozpravu jsme ukončili. Ještě předtím, než zahájím rozpravu podrobnou, vidím zde procedurální přihlášku pana poslance Jana Zahradila.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych využil svého práva podle § 60 jednacího řádu a přihlásil se k faktické poznámce, resp. k procedurálnímu návrhu, kterým zareaguji na průběh rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, musím vás upozornit, že faktickou poznámku lze udělit pouze v průběhu rozpravy, právě proto, že se v ní reaguje na průběh rozpravy. Znamená to, že mimo rozpravu vzhledem k tomu, že rozprava ještě nebyla zahájena, vám mohu udělit slovo pouze k procedurálnímu návrhu.

 

Poslanec Jan Zahradil: Můj procedurální návrh zní tak, aby bod 15 schváleného pořadu jednání, tj. poslanecký návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů, sněmovní tisk 124, prvé čtení, byl zařazen na pevné místo našeho jednání na středu 31. 3. příští týden jako první bod po polední přestávce.

Důvodem je to, že dosavadní průběh jednání dává navrhovatelům téměř jistotu, že tento bod by podle schváleného pořadu přišel na řadu v úterý odpoledne, kdy dva z navrhovatelů z objektivních důvodů - to zdůrazňuji - nebudou přítomni. A vzhledem k tomu, jak známo, podpora nebo nepodpora tohoto zákona jde napříč politickými stranami, nelze použít klasickou metodu párování neboli zdvojené nepřítomnosti poslanců z různých politických stran.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Zaregistrovala jsem váš procedurální návrh, který zrekapituluji. Jedná se o to, aby bod 15 schváleného pořadu schůze byl zařazen na jednání příští středu jako první bod odpoledního pořadu schůze.

 

O tomto návrhu v tuto chvíli rozhodneme hlasováním, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh pana poslance Zahradila. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 151 pro vyslovilo 125 a 8 bylo proti.

 

V tuto chvíli otevírám podrobnou rozpravu k bodu

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
/sněmovní tisk 80/ - druhé čtení

 

Do podrobné rozpravy jsou přihlášeni paní poslankyně Zdeňka Horníková, pan poslanec Radim Kytka, pan poslanec Bohuslav Sobotka, pan poslanec Miroslav Kalousek, pan poslanec Oldřich Vojíř, pan poslanec Pavel Kováčik, pan poslanec Tomáš Teplík, pan poslanec Jaroslav Gongol, pan poslanec Jaromír Schling a pan poslanec Václav Krása.

Udílím nyní slovo paní poslankyni Zdeňce Horníkové, připraví se pan poslanec Radim Kytka.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, mohla byste upozornit pány kolem mne, mám nerada někoho za zády.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, já se o to pokusím a poprosím všechny kolegy v jednacím sále, zda by umožnili paní poslankyni přednést její návrh.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji vám. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesla drobnou novelu zákona č. 588/1992 Sb., je to novela týkající se § 20 odst. 2. Cílem této novely je posílení příjmů pro financování veřejně prospěšné činnosti mimo státní a veřejné rozpočty, a to při uplatňování přímé a nepřetržité kontroly státem.

Za současné legislativy se stát podílí na výtěžku loterií i jiných podobných her nejen výběrem správních poplatků, ale také nepřímým zdaněním výtěžku loterií. Ačkoli je deklarováno, že výtěžek ze sázkových činností je osvobozen od daně - viz osvobození od daně z příjmu - nemůže provozovatel loterií požadovat vrácení odpočtu daně z přidané hodnoty, kterou při nákupu materiálu a služeb zaplatil. Výtěžek je tedy o zaplacenou daň z přidané hodnoty krácen, a tím je i kráceno financování veřejně prospěšné činnosti.

Zaplacená daň z přidané hodnoty se sice stane příjmem státního rozpočtu, ale není jí zaručeno, že bude použita pro podporu veřejně prospěšných činností.

Smyslem mého předloženého návrhu je tedy umožnit provozovatelům loterií i jiných podobných her odpočet zaplacené daně z přidané hodnoty, a tím i navýšení výtěžku určeného pro veřejně prospěšnou činnost, a to v řádech několika desítek milionů korun.

A nyní mi dovolte, abych přednesla návrh znění § 20 odst. 2, tak jak jej navrhuji:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP