(pokračuje Kováčik)

Další reálně existující ohrožení. Zdali se dáme cestou - místo té cesty stále patrnější nutnosti revitalizačních kroků pro naše zemědělství - dalšího potápění. Ne, není to o jakési vnitrooborové nebo vnitroresortní konkurenci mezi jednotlivými formami hospodaření, podnikání, vlastnění, nakládání s majetkem atd. Dovolím si malý příměr.

Ona loď našeho zemědělství je - byť notně děravá - pouze jedna a teče nám do ní čím dál tím více. Mimo jiné i proto, že její posádka se začasté zaměstnává malichernými spory o to, kdo má více pravdy, kdo je tím pravějším námořníkem. Někteří lodní důstojníci, místo aby veleli k pumpám, tyto třenice ještě podporují.

Úprava transformačního zákona, byť je vnímána značně rozporně a značně různě, je významným krokem k oněm tzv. pumpám. Já chci v tomto okamžiku jenom poprosit, abychom ten krok všichni, komu skutečně záleží na našem zemědělství a venkovu, tentokrát bez tak častých a silných předpojatostí spolu učinili. Věřte, že je to lepší než neudělat vůbec nic.

Kolegyně a kolegové, chci se přihlásit ke znění usnesení zemědělského výboru, k pozměňovacímu návrhu, který tam vznikl na principu konsenzu a jako takový je v tomto znění obsažen. Současně chci říci, že se ale nebráním ničemu, co pomůže podmínky, které přijetím této novely vzniknou, srovnat s nastavením podmínek některých ostatních subjektů, třeba těch, kteří hospodaří na majetku bývalých státních statků a tento majetek mají na dvacetileté splátky bez úročení. Naopak, nechci se při projednávání tohoto zákona účastnit zbytečných politizujících šarvátek. Je to proto, že situace oné naší zemědělské lodi se stává zoufalou. Záleží na nás, potopí-li se. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Slovo má pan poslanec Pešek. Připraví se pan poslanec Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Pavel Pešek: Paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové. V zájmu toho, kolik je přihlášených, maximálně zkrátím svůj diskusní příspěvek, protože mnoho z toho, co jsem chtěl říci, už řekl kolega Zuna, kterému za to děkuji. Ušetřil mi tím spoustu slov.

To, že nesouhlasím s touto novelou, asi nemusím příliš zdůrazňovat. Opravdu nesouhlasím. Podle mě v debatách o této novele se argumentuje poněkud z jiné strany a zapomíná se na to, kdo je tady dlužník a kdo je tady věřitel. Mám pocit, že celá debata, tak jak je vedena, je vedena ve prospěch dlužníka, a to je podle mne naprosto nesmyslné.

Pokud se oprávněná osoba, tedy s uznaným majetkovým podílem, odmítla stát účastníkem právnické osoby podle transformačního projektu ani jinak nepodnikat, byla potrestána tím, že její majetkový podíl byl na sedm let zablokován. To ale nic nemění na tom, že je to docela obyčejný dluh, který má právě pouze na těch sedm let odloženou splatnost. Už to podle mne byl velmi špatný a velký zásah do vlastnických práv. Mimochodem si myslím, že celý problém je ve špatném zákonu 42/92, že to je jádro problému. Tato novela ho nemůže vyřešit.

Ale to, že se dnes navrhuje převést tato majetková práva do polohy v mnoha případech - tady se odvoláván na vystoupení kolegy Zuny - bezcenných papírů, je podle mne otázka na hranici vyvlastnění.

Co je ale stejně absurdní, je to, že tato novela potrestá všechny korektní předsedy zemědělských družstev, a není jich málo, kteří se nespolehli na ono socialistické "on to stát nějak udělá" a tyto dluhy postupně oněch sedm let spláceli. Tím, že respektovali zákon, si způsobili to, že dnes na tom jejich podniky zcela evidentně prodělají. A to by zákonodárci nikdy neměli připustit.

To, že podle pozměňujících návrhů, které zazněly v zemědělském výboru a v zemědělském výboru byly schváleny, část těchto dluhů družstev vůči majitelům přebere stát, je potvrzením této myšlenky "nic nedělej, dluž, stát to nakonec zaplatí". A to už vůbec nemluvím o tom, že odhadovaných 3,5 miliardy, které zaplatí Pozemkový fond, velmi silně zatřese touto institucí. Pozemkový fond bude mít velké množství problémů s tím, jak tyto 3,5 miliardy sehnat a poté vyplatit.

Je ovšem pravda, že podle pozměňujících návrhů mnoha lidem zajistí alespoň těch symbolických 10 tisíc Kč. Podle mne je to náhrada mizerná, ale alespoň nějaká.

Na závěr bych si vypůjčil a parafrázoval včerejší výrok pana ministra Fencla. Dopustím se parafráze: Jsem z přístupu sociální demokracie ke zneužívání práva lidsky smutný. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Peškovi. Slovo má pan poslanec Jaroslav Pešán. Připraví se pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si vezmu příklad z kolegy Peška. Měl jsem rovněž připraven delší příspěvek. Nicméně omezím se jenom na několik bodů.

Již v prvním čtení při projednávání této novely jsem vyjádřil svůj zásadní nesouhlas s návrhem této novely a uvedl jsem několik důvodů. Dovolte mi, abych se k některým vrátil, některé rozvedl. Začal bych tím, že majetkem oprávněných osob z transformačního zákona jsou majetkové podíly podle § 17. Tedy jejich majetek zemědělským družstvem užívaný a dosud nevydaný. Jednou z podob tohoto majetku může být také pohledávka. Tudíž každý nabyvatel pohledávky má postavení oprávněné osoby a to mimo jiné znamená, že má nárok na vypořádání ve výši a termínech podle zákona. Termíny, jak již zde bylo řečeno, se řídí datem konání transformačních schůzí, které se v největší míře konaly od září 1992 do června 1993, takže vypořádání nároků přichází do splatnosti nejčastěji od září 1999 do června 2000.

Zákon stanoví způsob jejich plnění, např. dohodou, a pokud nelze dosáhnout dohody, tak pomocí dražby majetku družstva podle § 33 písm. c) transformačního zákona.

Novela transformačního zákona nemůže upravovat nakládání s majetkovými podíly podle § 13 odst. 2, protože tento mechanismus už běží sedm let a jeho pravidla nelze měnit v neprospěch nevyřízených případů. Obecně vzato bych si dokázal představit, že se novela může soustředit jen na řešení dosud nevydaných majetkových podílů podle § 13 odst. 3. Zavedení navrhovaného nového typu cenného papíru, protože majetkový list není myslím žádný z dosud existujících cenných papírů podle zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, nepřichází v úvahu proto, protože nesplňuje základní podmínku, totiž projev vůle skutečně vypořádat svůj dluh a tím je samozřejmě v rozporu s dobrými mravy podle požadavku občanského zákoníku.

Za další: Protože navrhovaný majetkový list by svým charakterem musel patřit k typu podílnických cenných papírů, je zřejmé, že je absolutně nevhodným nástrojem pro ty, kteří se nestanou účastníky právnické osoby podle § 13 odst. 3, ale jen pro ty, kteří těmito účastníky již jsou, tedy členy družstev.

Mohu říci, že s tímto postupem pro vypořádání majetkových podílů členů družstev mohu souhlasit. Neřeší to však situaci oprávněných osob. Zákon určil povinnou osobu k vypořádání majetkových podílů. Pokud taková osoba ještě má prostředky k vypořádání, a to je dle mého názoru ještě stále naprostá většina případů, musí je vypořádat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP