(pokračuje Zuna)

Jako bonbonek na dortu tento návrh zákona těm družstvům, která se chovala nemorálně a která nějakým způsobem prohospodařila nebo vytunelovala majetek věřitelů, tak těm ještě navrhuje dvouleté daňové prázdniny.

Tento návrh zákona považuji za naprosté pošlapání práva, a proto ho navrhuji zamítnout. Děkuji za pozornost. (Potlesk klubu poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková:Děkuji panu poslanci Zunovi. Slovo má pan poslanec Miloslav Kučera mladší, připraví se pan poslanec Hort.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.:Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ve svém příspěvku bych se chtěl vrátit k návrhu organizačního výboru.

Novela zákona č. 42/1992 Sb., tedy tisk č. 62, byla předložena Poslanecké sněmovně k projednání, aniž by splňovala zákonem stanovené náležitosti, a byly rovněž porušeny zákonem stanovené lhůty pro její podání. Novela byla projednána v prvním čtení a postoupena k projednání do čtení druhého. Došlo k několikerému pochybení.

Na program jednání sněmovny byla předkladateli ČSSD zařazena novela, která nesplňovala podmínky stanovené zákonem. O tom, že novela neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, byl informován zpravodaj sněmovny poslanec Grůza, ale při prvním čtení sněmovnu o těchto rozporech s jednacím řádem neinformoval. Na porušení zákona bylo upozorněno až při jeho projednávání v zemědělském výboru.

Ze stanovisek legislativního odboru ze dne 3. března a 23. března t. r. vyplývá, že zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny neobsahuje žádná sankční ustanovení ani postup pro podobné případy, a proto - cituji - "porušení zákonem stanovených náležitostí není důvodem pro odmítnutí návrhu předsedou Poslanecké sněmovny, nebo jeho neprojednání v organizačním výboru, nebo nedoporučení jeho zařazení na jednání schůze Poslanecké

sněmovny nebo jeho neprojednání ve výboru apod. O osudu každého návrhu může s konečnou platností rozhodnout pouze sněmovna jako celek." Konec citátu.

Z toho vyplývá, že největší chybou, kvůli které se sněmovna do této situace dostala, není špatná práce předkladatelů, ale špatná práce zpravodaje, který obvyklým způsobem neinformoval sněmovnu o tom, že novela je podána v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, přestože s tím byl obeznámen legislativním odborem. Sněmovna tak v dobré víře, že je vše v pořádku, novelu v prvním čtení projednala a přikázala do další procedury.

Nyní stojí sněmovna před svým vážným, precedentním rozhodnutím, kterým dá najevo, jestli při podání návrhů zákonů a novel, které nesplňují podmínky stanovené zákonem, bude tyto předlohy dopracovávat, doplňovat a pracovat na nich, nebo jestli přijme za obvyklý postup takový princip, že při podání návrhů, které nebudou splňovat podmínky stanovené zákonem, sněmovna je zamítne.

Věřím, že zvítězí logika věci a právní čistota před účelovým hlasováním a precedentem, který by v budoucnu mohl značně zkomplikovat naši další práci. Z těchto důvodů se připojuji k návrhu na zamítnutí novely transformačního zákona, předložené v tisku č. 62. Děkuji za pozornost. (Potlesk klubu poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková:Děkuji panu poslanci Kučerovi. Slovo má pan poslanec Petr Hort, připraví se pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Petr Hort:Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, majetkové podíly v družstvech byly všem osobám vypočítány shodným způsobem. Snahou pravicových poslanců vždy bylo vytvořit podmínky pro to, aby všechny oprávněné osoby měly následně i stejné možnosti přístupu k majetku. Považuji za spravedlivé, jsou-li všechny oprávněné osoby postaveny na stejnou úroveň. Levicově smýšlející poslanci se neustále snaží vytvořit podmínky pro omezení přístupu některých oprávněných osob k majetku. Vlivem levicových poslanců byly vytvořeny podmínky pro nejrůznější obstrukce při vydávání majetku a některým oprávněným osobám byla možnost ujmout se vlastnických práv k majetku na sedm let vůbec znemožněna.

Navrhovaná novela ještě zhoršuje postavení některých oprávněných osob, a proto s ní nesouhlasím a připojuji se k návrhu na zamítnutí.

Komunisté, když v minulosti chtěli někoho připravit o majetek, vymysleli na to zákon. Tak se stalo, že se v naší republice už více než 50 let nekrade, vždycky je to nějak v souladu se zákonem. Sebrat někomu majetek a nekrást při tom se stalo v naší zemi tak populární, že tento extrémně levicový způsob myšlení přetrvává v naší společnosti, a tím i v tomto parlamentu až do dnešních dnů. ODS s těmito praktikami nesouhlasila a nesouhlasí. Důkazem toho je, že do poslední chvíle bojujeme proti přijetí navrhované novely transformačního zákona. Děkuji za pozornost. (Potlesk klubu poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková:Děkuji panu poslanci Hortovi, slovo má pan poslanec Pavel Kováčik, připraví se pan poslanec Pavel Pešek.

 

Poslanec Pavel Kováčik:Děkuji, paní předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, jsem přesvědčen, že tato sněmovna je svéprávný, svrchovaný orgán, který zpravidla sám rozhoduje o tom, co bude a co nebude projednávat, čím se bude a čím se nebude zabývat. Ostatně porušení zákona - když jsme před několika lety přišli do této sněmovny a v období, které následovalo - bylo zde, když bylo potřeba, a musím reagovat na určité schematické zjednodušení, kterého se, věřím že ne ze zlé vůle, dopustil můj předřečník, tak že to byla převážně zase ta pravicová část sněmovny, která si leckdy vysvětlovala jednací řád, tedy zákon o jednacím řádu, jak se zrovna momentálně účelově hodilo. Ale nebojte se, nechci v tomto okamžiku vyvolávat tyto boje, protože si myslím, že jsou nedůstojné.

Přes školení, kterých se nám v uplynulých minutách dostalo, považuji schválení té předložené novely zákona č. 42/1992 Sb. - možná se někteří budete divit, ale já si to skutečně myslím - za nesmírně důležitou podmínku a možno říci jednu z mála možností zvyšování konkurenceschopnosti našeho zemědělství právě v procesu přibližování se Evropské unii. Jde - zdůrazňuji že mimo jiné - o určité odnětí značné části zátěže vzniklé transformací, vzniklé - myslím si - i docela nespravedlivě transformací rozhodující - a opět se mi možná někteří budete smát anebo se mi divit, ale já si to opravdu myslím - perspektivní části spektra prvovýrobců, jde o určité vyrovnání podmínek, jde o podporu ekonomiky, ale také o podporu určité míry podnikatelské jistoty v podnicích, kterých se tento zákon týká.

Dnes rozhodujeme o tom, zdali k těžkostem, které všechny zemědělce stahují ke dnu, se přidruží, nebo nepřidruží ještě další.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP