(pokračuje Pešán)

Cílem zákonodárce by dnes mělo být důsledné dodržování zákonného postupu.

Z těchto důvodů se rovněž připojuji k návrhu organizačního výboru na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pešánovi. Slovo má pan poslanec Karel Kühnl, připraví se pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Chtěl bych se na samém začátku svého vystoupení trošičku vrátit k procedurálním otázkám. Chtěl bych jenom jaksi deponovat svoji nespokojenost s tím, jak tady dlouhodobě zacházíme s naším vlastním jednacím řádem. Nebudu znovu připomínat případy zneužívání přestávek na poradu klubů uprostřed technického opakování hlasování nebo snad i takové případy, které jsme nějak přešli, kdy jeden poslanec hlasuje za druhého. Chystáme se tady pravděpodobně přejít i případ, kdy zpravodaj - ač byl informován - nesdělil sněmovně, že návrh zákona, který jsme projednávali, vlastně nebyl žádným návrhem zákona, protože návrhem zákona se stává tehdy, když má všechny náležitosti, tedy i důvodovou zprávu. Myslím, že to můžeme vyřešit opravdu jen hlasováním o návrhu na zamítnutí.

Nyní k návrhu samotnému. Chtěl bych konstatovat, že vláda vyslovila s předloženým návrhem souhlas. Dokonce ve svém souhlasném stanovisku sděluje, že připravuje sama širší novelu tzv. transformačního zákona, a původně v souhlasném stanovisku doporučila, aby se oba návrhy projednávaly najednou. Vláda ovšem dosud technicky nepředložila do sněmovny svůj širší návrh, takže můžeme vycházet z předpokladu, že je pro tuto chvíli beze zbytku spokojena s nabídkou pana poslance Palase a dalších. Je pro mne velmi smutné, že musím konstatovat, že tou nabídkou, kterou si vláda takto osvojila, je zákon o definitivním okradení vlastníků.

Na základě zákona č. 42/1992 Sb. dostaly před sedmi lety povinné subjekty, tedy družstva, možnost užívat majetku oprávněných osob a výnosů z tohoto majetku po dobu dalších sedmi let. Některá vedení některých družstev vzala tento zákon vážně a nakládala se svěřeným majetkem ekonomicky i právně poctivě. Tato družstva také byla nebo jsou dnes schopna splnit svoji zákonnou povinnost, totiž vydat majetkový podíl oprávněným osobám po uplynutí sedmileté doby, jakéhosi prodlouženého vyvlastnění. Tato družstva si byla vědoma toho, že majetek je jim pouze svěřen do správy, že jim nepatří a že jeho nevrácení by bylo protiprávním činem.

Byla ovšem, vážené kolegyně a vážení kolegové, také vedení jiných družstev, a bohužel jich byla většina, která si s právy oprávněných osob vůbec nedělala těžkou hlavu. Tyto managementy o svěřený majetek nepečovaly jako kvalitní a poctiví správci. Naopak ho buď prohospodařily, a to je ten lepší případ, nebo se spíše staraly o to, kam "vzdálit aktiva z tohoto majetku", aby na plnění věřitelům, tedy oprávněným osobám, prostě nebylo, a ony samy se octly - jak se říká lidově - za vodou.

Pokud by byl přijat vládou osvojený návrh pana poslance Palase, došlo by k následné legalizaci takového postupu. Došlo by k jakési retroaktivní legalizaci bezpráví, došlo by k legalizaci na úkor vlastníků, legalizaci ve prospěch špatných hospodářů, možná dokonce tunelářů, legalizaci ve prospěch těch, kteří věřili a nakonec i dokázali, že právo nakonec stejně nebude právem. Musím ale připomenout, že tato vláda zahájila svou kariéru poukazováním na potřebu nápravy právního řádu. V jejím programovém prohlášení není ani zmínka o vyvlastňování bez náhrady a rovněž Zpráva vlády o stavu české společnosti, kterou budeme na této schůzi projednávat, staví jednoznačně na nutnosti nápravy právního řádu. Staví na tom, že je nutno zahájit nápravu věcí vezdejších právě nápravou v právní oblasti. Kdyby ovšem sněmovna schválila tento předložený návrh, potvrdila by tím, že se v naší zemí v rozporu s deklarovanými zájmy nebo záměry vlády - a věřím, že i v rozporu s velkou většinou této sněmovny - nepoctivost i nadále vyplácí. Potvrdila by tím, že lobbistické zájmy vzdalovatelů aktiv platí i nadále více než ústavou zaručená vlastnická práva a že se změnou vlády se tyto poměry bohužel jenom zhoršily.

Když si čtu v dodatečně přidané důvodové zprávě k navrhovanému zákonu, místy málem nevěřím svým očím. Čtu slova o údajné nespravedlnosti tzv. transformačního zákona vůči zemědělským družstvům, skryté prý ve větším rozsahu majetkových nároků oprávněných osob vůči družstvům, než byly nároky klasických restituentů vůči povinným subjektům. Tento rozdíl, ostatně daný tím, že se nejedná o klasické restituce, ale navrácení spravovaného majetku nebo samozřejmě jeho peněžního ekvivalentu, se ovšem jeví zcela jinak, když si uvědomíme, že družstva za to dostala právo pokračovat v užívání cizího majetku a výnosů z něho po dobu dalších sedmi let.

Samo tvrzení důvodové zprávy, ať už pravdivé, nebo jen účelové, že tržní cena majetku, který má být vydán, dosahuje pouze zlomku jeho ceny účetní, určitě nemůže být důvodem k předložení zákona o definitivním vyvlastnění bez náhrady. Možná že dnes je hodnota majetku, o který se jedná, skutečně na dně. Ale byla tam také před sedmi či osmi lety? A co udělali uživatelé tohoto majetku, aby hodnotu udrželi, či dokonce zmnožili? Co udělala vedení řady družstev pro to, aby dnes družstva mohla dostát svým zákonným závazkům vůči vlastníkům tohoto majetku? V řadě případů udělali šéfové družstev jen to, že majetek prohospodařili a jsou opravdu na dně. V jiných případech naopak zřejmě hospodařili až moc dobře, ale jen ve svůj vlastní prospěch a na cizí účet.

Vzpomínám si ještě velmi dobře na výrok předsedy vlády, tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny, a budu ho pouze velmi umírněné formě parafrázovat, že ten, kdo podporuje nepravost, je sám nepravým. Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečnost, že tato vláda tuto nepravost podporuje, ještě není důvodem, abychom se k ní všichni připojili. Kdo ctí právo, kdo ctí přijatá pravidla, kdo ctí ústavou zaručenou nedotknutelnost vlastnictví, ten se prostě připojit nemůže.

Navrhuji proto, aby sněmovna předložený návrh zamítla. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní udílím slovo přednostně přihlášenému předsedovi klubu KSČM panu poslanci Filipovi, poté je přihlášen pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, opravdu bych jen velmi krátce reagoval na pana kolegu Kühnla. Myslím si, že pan kolega Kühnl trošičku mate pojmy. Prohlásil, že jde o pokračování vyvlastnění. Podotýkám, že transformační podíl není majetkový podíl, který by se skládal pouze z vloženého majetku do družstva.

Pokud chtěl mluvit o nápravě právního řádu, žádal bych ho velmi důrazně, aby ta slova velmi vážil, protože tak tomu prostě není.

Pokud jde o nepoctivost, musel bych se ho zeptat jako bývalého ministra české vlády, co udělal s těmi nepoctivci, na které jsme museli přispět, když jsme sanovali řadu bank, a jakým způsobem se podílel na odhalování nepoctivosti na svém místě jako ministr vlády, abychom nemuseli na to vynaložit ze společných prostředků, tedy i z mých, z jeho, z našich prostředků více než 160 miliard korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP