(pokračuje Matulka)

Já jenom stručně připomenu, že jsou to námitky zdánlivě možná pro někoho malicherné, jsou to námitky terminologického charakteru, ale v dané souvislosti bych řekl svůj osobní názor, že pokud se bavíme o oblasti trestního práva, a to konkrétně práva hmotného, tak námitky terminologického charakteru nemůžeme považovat za pouhý právní purismus, ale za zcela logický požadavek z hlediska požadavků právní jistoty, protože i případní pachatelé různých trestních činů musí mít jasno o tom, které trestné činy případně páchají nebo nepáchají.

A stejně jako vláda, tak i legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny a posléze i ústavně právní výbor dospěly k závěru, že k tomu, aby mohl být návrh obsažen v tisku 24, případně i ve vládním návrhu podle sněmovního tisku 53 přijat, je zapotřebí nejprve přistoupit ke změně dalších jiných právních předpisů z oblasti zdravotnictví - to znamená k novele zákona o péči o zdraví lidu, případně dalších zákonů, případně, že je zapotřebí vypracovat návrh samostatného tzv. transplantačního zákona.

Proto tedy se ústavně právní výbor usnesl na tom, že doporučí Poslanecké sněmovně, aby své jednání o sněmovním tisku 24 odročila, a to do té doby, než vláda příslušnou doprovodnou legislativu do sněmovny předloží. Předpoklad je takový, že by doprovodná legislativa měla být souběžně účinná s tímto předloženým návrhem zákona. Potíž je pouze v otázce procedurální - abychom se nedostali do stejné procesní pasti, jako tomu bylo při předcházejícím bodu schůze sněmovny. Jsme ve druhém čtení. Po obecné rozpravě ve druhém čtení nelze návrh na odročení předložit, proto jsem sice avizoval usnesení ústavně právního výboru, tak jak k němu výbor dospěl, ale zřejmě bude zapotřebí, abych ho zopakoval v podrobné rozpravě, protože teprve v rámci podrobné rozpravy k tomuto sněmovnímu tisku lze podat návrh na odročení tak, jak ústavně právní výbor doporučuje.

Navrhuji tedy, abychom zahájili obecnou rozpravu, přikročili k podrobné rozpravě a já potom jako zpravodaj ústavně právního výboru ten návrh, ke kterému ústavně právní výbor dospěl, předložím zcela regulérně jako návrh na odročení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji Matulkovi. Já s vámi, pane zpravodaji, souhlasím, souhlasím s procedurou, kterou navrhujete. Nicméně, ještě před otevřením obecné rozpravy musím dát slovo zpravodaji výboru pro sociální politiku a zdravotnictví panu Miroslavu Ouzkému. Jeho prosím, aby se v tuto chvíli ujal slova. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, já bych se v návaznosti na to, co zde řekl zpravodaj legislativního odboru, omezil pouze na přednesení usnesení č. 37/99, které vám bylo rozdáno.

Toto usnesení z formálního hlediska zřejmě obsahuje stejné momenty, které navrhl ústavně právní výbor. Přesto mi dovolte, abych ho zde přednesl:

"Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přerušuje projednávání návrhů poslanců Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a doporučuje Poslanecké sněmovně odročit jeho projednávání do doby předložení návrhu novely zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, případně do předložení samostatného návrhu transplantačního zákona.

Doporučuje Poslanecké sněmovně požádat vládu, aby souběžně s návrhem zákona o zdravotní péči předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o darování, odběru a transplantacích tkání a orgánů.

Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, s těmito úpravami: vypustit z čl. 1 bod č. 5, vypustit čl. II, v čl. III slova ´1. květen 1999´ nahradit slovem ´vyhlášením´ a vypustit z názvu zákona slova ´a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů´ a čl. III označit jako článek II.

Dále pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání těchto návrhů zákonů ze schůzí výboru pro sociální politiku a zdravotnictví."

Dovolte mi ve stručnosti doplnit několik vět k tomuto usnesení na vysvětlení. Jak zde řekl pan poslanec Matulka, vládní návrh... pardon, my jsme u návrhu pana poslance Janečka. Ano, oba dva tyto návrhy byly v našem výboru projednávány současně. My jsme se i dohadovali s kolegou, že zde zazní návrh na současné projednávání, nebo alespoň na společnou rozpravu. Jelikož tento návrh nezazněl a já jsem si svévolně přešel k vládnímu návrhu zákona, tímto se vám omlouvám.

Dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh na spojení obecné rozpravy k těmto dvěma předlohám. Je to tak možné?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je. Zvládneme to. Skončil jste řeč, pane zpravodaji?

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Já tímto skončím řeč. Jen chci říci, že ostatní bych přednesl v obecné, případně podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Ještě vidím faktickou přihlášku pana druhého zpravodaje, nicméně musím říci, že nebyla otevřena rozprava. Já bych spíše plédoval pro to, abych mohl otevřít podrobnou rozpravu, respektive obecnou rozpravu, aby v ní jste mohl vystoupit.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Je to k proceduře. My jsme se skutečně jako dva zpravodajové shodli na něčem, co jsem zapomněl učinit. Učinil tak tedy můj kolega. Já bych to rád upřesnil. Bude potřeba hlasovat o sloučení rozpravy. Jestli pan kolega bude souhlasit, uvedu, že jsme se dohodli, že navrhneme tu záležitost, abychom sloučili rozpravu k sněmovnímu tisku č. 24 a k části sněmovního tisku č. 53, která se týká téže věci, abychom tady nerozebírali tu záležitost tisku 53, tzn. úplatky a uplácení. Jestli kolega souhlasí, toto bych rád upřesnil pro hlasování - sloučení rozpravy, jakých věcí se má sloučená rozprava týkat - jedné věcné věci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, já to možná vidím ještě trochu složitěji. Žádám, aby mě znalci procedury sledovali. Podle § 94 se můžeme usnést na tom, že určitou část návrhu zákona projednáme odděleně. Podle mého názoru k tomuto oddělenému projednání lze vést společnou rozpravu, jinak ten návrh můžeme považovat pouze za návrh na spojení rozpravy k oběma bodům a to znamená, že ve spojené rozpravě budeme diskutovat společně jen k určité části toho druhého zákona. To je potom asi přirozenou záležitostí. Jinak nevidím cestu, jak se s tímto vypořádat. Podle mě nelze vést spojenou rozpravu k jednomu zákona jako celku a ke druhému zákona jen k určité části. Lze pouze vést spojenou rozpravu k oběma bodům, podle mého názoru. Zákon o jednacím řádu zná dvě možnosti: buďto odděleně projednávat dvě části návrhu nebo určitou část návrhu zákona, nebo vést spojenou rozpravu k návrhům jako takovým. Já jinou variantu v tuto chvíli neznám. Prosím tedy pana zpravodaje Ouzkého.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Jelikož nezvládám dobře proceduru a cítím stejný problém, který jste přednesl vy, pane předsedající, dovolil bych si stáhnout svůj návrh. Myslím si, že jednodušší bude projednávat i obecnou rozpravu k oběma tiskům odděleně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Problém je vyřešen. Nikdo nenavrhl v tuto chvíli spojení rozpravy, respektive návrh byl stažen. Můžeme dále projednávat sněmovní tisk 24. V tuto chvíli tedy otevírám obecnou rozpravu.

Jako první se do obecné rozpravy přihlásila písemně paní poslankyně Eva Fischerová, jako druhý pan poslanec Payne. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám. V tuto chvíli žádám paní poslankyni Fischerovou, aby přistoupila k řečništi. Paní poslankyně Fischerová bude hovořit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP