Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je tu návrh na vypuštění jednoho pozměňovacího návrhu. Zpravodaj to zaregistroval.

V tuto chvíli je do rozpravy přihlášen kolega Sobotka, pan poslanec Sobotka se ujme slova - prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych v souladu s jednacím řádem navrhnout vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, návrh zazněl. V tuto chvíli je přihlášen pan poslanec Vojíř do rozpravy - omlouvám se, nejprve to byl pan kolega Šafařík, dávám mu slovo.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedající dovolil bych si upřesnit ve svém návrhu několik věcí, které jsou spíše legislativního charakteru.

V bodu tři jde o změnu částky tak, aby částka 32 040 byla nahrazena částkou 34 920, částka 19 880 by měla být 19 884. Prosím, abyste při hlasování brali tuto změnu v úvahu.

V bodu 7 by ta částka 10 460 měla být 10 464.

V bodu 8 by měla být vypuštěna poznámka 9a, a to na základě doporučení legislativního odboru, což je legislativně lepší situace.

Tolik moje poznámky pro hlasování o mých pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

Jelikož probíhá upřesňování návrhů, chtěl bych požádat především pana zpravodaje, aby tyto návrhy sledoval, popřípadě aby navrhovatelé těchto legislativně technických připomínek ještě panu zpravodaji je přesně sdělili. Já se potom zeptám, zda sněmovna bude souhlasit s tím, že je budeme interpretovat jako legislativně technické připomínky, a půjde-li to tak, pak o nich budeme hlasovat při jednotlivých návrzích již v tom znění, které je upřesnilo. Bude-li někdo odporovat tomu, že jde o legislativně technické připomínky, budeme muset rozhodnout hlasováním.

V tuto chvíli udílím slovo panu poslanci Vojířovi.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedající, rovněž vystupuji s legislativně technickou úpravou, a to k tisku 36/3, u pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem N, bod 3., kde v závorce je napsáno: "V případě přijetí tohoto bodu bude do článku 2. zařazeno ustanovení, že tento bod se prvně použije pro nehmotný majetek, pořízený po prvním lednu 1999." Legislativa doporučuje - byť je to věcně stejné, ale lepší - znění. Dovolil bych si ho přečíst. Je uvedeno v tomto tisku tučně vytištěné v uvozovkách. Zní: "Zvýšení vstupní ceny nehmotného majetku na částku převyšující 60 000,- Kč se vztahuje pouze na nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka počínaje prvním lednem 1999."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vojířovi. V tuto chvíli je přihlášen pan poslanec Kocourek, poté pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, já zde mám dva technicko-legislativní návrhy úprav.

První se týká návrhu rozpočtového výboru, pana poslance Václavka, kde byl určitý rozpor mezi stenozáznamem a jeho písemným návrhem. Proto bych rád teď tento návrh přečetl kompletně, abychom potom o něm mohli hlasovat v kompletním znění. Takže tento text zní:

§ 4 odst. 1 písm. w (včetně poznámky pod čarou číslo 34 c) zní:

"w) příjmy z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kuponové privatizace, příjmy z prodeje ostatních cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu šesti měsíců, a dále příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení 34c) podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu šesti měsíců. Doba šesti měsíců mezi nabytím a prodejem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond, při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond, při změně obhospodařovatele podílového fondu, při sloučení a splynutí podílových fondů a při sloučení, splynutí a rozdělení investičního fondu. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do šesti měsíců od ukončení podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), a na příjmy z kapitálového majetku (§ 8). Osvobození se dále nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které nabyl společník společnosti s ručením omezeným, komanditista komanditní společnosti nebo člen družstva při přeměně obchodní společnosti nebo družstva na akciovou společnost podle zvláštního zákona, 13a), a to do pěti let od nabytí těchto cenných papírů. Osvobození se nevztahuje na příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení 34c) podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do šesti měsíců od ukončení podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)."

Takže toto byl upřesňující návrh k pozměňovacímu návrhu pana poslance Václavka, který bych potom zohlednil při projednávání tisku 36.

Dále zde mám další legislativně technický návrh, který by se týkal článku 2, kde navrhuji doplnit nové body, které znějí:

" 1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 1998 platí dosavadní předpisy a ustanovení tohoto zákona se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 1999, nestanoví-li tento zákon jinak.".

" 2. V čl. I body A1, A2, A3, A4, A8 a A9 tisku 36/3 se použijí dnem vyhlášení zákona."

Za nově navržený Čl. III (novela zákona č. 593/1992 Sb.) navrhuji doplnit nový čl. IV, který zní: "Čl. IV Přechodné ustanovení. Pro maximální dobu tvorby rezervy na opravy hmotného majetku, která byla zahájena před 1. lednem 1999 a je v ní pokračováno po nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., ve znění platném ke dni, který předchází dni vyhlášení tohoto zákona."

Ostatní články se přečíslují.

3. Dosavadní čl. III (Účinnost zákona) bude po přečíslování znít takto: "Čl. I Účinnost. Tento zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Toto legislativně technické zpřesnění je z toho důvodu, že je možné, že tento zákona nabude účinnosti a platnosti až po 1. lednu 1999, a v tom případě by vznikaly určité nejasnosti ohledně některých ustanoveních schváleného zákona, nebo schválené novely zákona.

To je vše.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále do rozpravy ve třetím čtení je přihlášen kolega Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dámy a pánové, chtěl bych nejprve požádat o stažení svého návrhu, který je v tisku uveden pod písmenem M. Tento návrhu stahuji po dohodě s předkladatelem.

V tuto chvíli bych velice rád po vystoupení pana poslance Kocourka vzhledem k rozsahu jeho připomínek a pozměňovacích návrhů podal v rámci třetího čtení požadavek, aby schůze byla přerušena do doby, než tyto úpravy obdržíme v písemném znění. Domnívám se, že se jedná o poměrně rozsáhlejší úpravu, a v tuto chvíli bych nerad, abychom se dostali do podobné situace jako při hlasování o novele zákona o spotřební dani. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP