(pokračuje K. Vymětal)

Dámy a pánové, nesouhlasíme s rozhodnutím organizačního výboru, a proto navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna, které je organizační výbor odpovědný ze své činnosti, tuto situaci projednala a přijala k ní odpovídající potřebné závěry. Doufáme, že získáme vaši podporu pro zařazení tohoto nového bodu programu, ve kterém přednese předseda hospodářského výboru poslanec Brožík naše návrhy. Dovolte mi tedy ještě jednou zopakovat název nového bodu programu a dám ho také paní předsedající.

Bod by zněl: "Usnesení Poslanecké sněmovny k usnesení organizačního výboru č. 52, bod 5, ze dne 19. 11. 1998. Navrhuji zařadit tento bod za bod 33.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Nyní udílím slovo - pánové, pardon, teď se musíme dohodnout. Přihlásil se přednostně předseda klubu ODS, nicméně řádnou přihlášku má předseda klubu KSČM. Takže pan předseda Filip zřejmě využije své přednostní možnosti, pan předseda Tlustý bude hovořit po něm.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já budu poměrně stručný, děkuji, paní předsedající. Pane předsedo vlády, vážená vládo, paní a pánové, já navrhuji, aby jako bod 2. současného schváleného pořadu schůze byl zařazen bod "Změna v orgánech sněmovny". Klub KSČM chce změnit dvě obsazení ve výborech, jednoho svého člena v jednom výboru za jiného v druhém výboru. Já věřím, že podpoříte tuto moji snahu, a zařadili bychom to hned na začátek, aby případné návrhy na vyhlášení lhůt mohly být zajištěny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má předseda Tlustý. Připraví se pan poslanec Pavel Šafařík.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést dva návrhy k pořadu schůze a jeden návrh avizovat.

Za prvé navrhuji, aby současný bod programu č. 4 - "Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1999, sněmovní tisk 40/3, opakované prvé čtení" - byl zařazen na zítřek, tj. na středu na 13.15 hodin, a to proto, že rozpočtový výbor k tomuto tisku přijal usnesení dnes ráno. Toto usnesení bylo rozdáno na lavice přibližně kolem poledne dnešního dne a lhůta, 24hodinová lhůta, uplyne zítra ve 13.15 hodin.

Druhý návrh, který souvisí s tímto prvním návrhem, je, aby byl bod 1, což je současného programu "Návrh způsobu projednání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu", zařazen až za bod "Projednání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu", a to proto, že harmonogram dalšího jednání sněmovny o státním rozpočtu je přesně vázán na datum, ve kterém případně projde návrh zákona rozpočtu prvním čtením, a do ukončení projednání státního rozpočtu by toto datum bylo pouze hypotetické. Navíc k tomu, aby mohl být tento bod projednán, je nezbytné usnesení organizačního výboru, to znamená pořadí by mělo být: projednání zákona o státním rozpočtu, poté by následovalo projednání harmonogramu v organizačním výboru, a teprve poté může být projednán návrh způsobu projednání vládního návrhu zákona tady na plénu. To znamená, opakuji, aby tento bod byl zařazen až za projednání návrhu zákona o státním rozpočtu.

Za třetí bych si dovolil oznámit, že ve čtvrtek ráno navrhnu sněmovně změnu programu a zařazení na program druhého a třetího čtení návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, tisk 30, a to proto, že ve čtvrtek ráno uplyne 40denní zákonná lhůta pro zahájení druhého a třetího čtení. A dnes to avizuji proto, aby všechny poslankyně a poslanci o tomto návrhu věděli a věděli, že to nebude nic jiného než standardní postup směřující k urychlenému projednání tohoto tisku, k čemuž je dle mého názoru v tuto chvíli všeobecná politická vůle.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému a ráda bych se zeptala, zda návrh, který měl pod číslem 3, mám chápat jako návrh, o kterém se bude hlasovat dnes. Takže až ve čtvrtek ráno. Děkuji.

Slovo má paní poslankyně Taťána Jirousová, připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Dámy a pánové, vážená paní předsedající, navrhuji zařadit nový bod programu na 7. schůzi Poslanecké sněmovny ve znění - "Kontrola usnesení č. 113 schváleného na 5. schůzi Poslanecké sněmovny konané dne 11. 9. 1996". Zařazení tohoto bodu zdůvodňuji tím, že deset bodů tohoto usnesení navržených naší stranou nebylo dosud splněno. Vzhledem k původním naléhavostem, které stále trvají, a v některých bodech dokonce jejich důležitost stoupá, je naprosto nezbytné, aby tento bod byl řádně splněn časově i věcně. Doporučuji ho zařadit za bod č. 30.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Zdeněk Jičínský, připraví se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Paní předsedající, vážené shromáždění, navrhuji vypustit z pořadu této schůze bod 14 - Zákon o referendu s tím, že by byl zařazen na pořad jednání té schůze, která bude projednávat ve druhém čtení návrh ústavního zákona o referendu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Gongol, zatím poslední přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, předkládám návrh vyřazení bodu z dnešního 7. zasedání Poslanecké sněmovny, a to bodu č. 18, který zní: "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 54, prvé čtení".

A když jsem již zde, tak doporučuji druhou změnu, a sice společnou rozpravu k bodům 30 a 31, které zní: bod 30 - "Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až červen 1998, sněmovní tisk 57" a bod 31 - "Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí roku 1998, sněmovní tisk 58". Jsou to problematiky, které jsou úzce spojené, a proto doporučuji společnou rozpravu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo s pozměňovacím či doplňovacím návrhem? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích pořadí, v jakém byly podány.

První návrhy přednesl předseda Poslanecké sněmovny. Navrhl rozšířit pořad schůze o další body, a to tak, že budou zařazeny za bod č. 26 a mohou být projednávány nejdříve v úterý 1. prosince. Jde za prvé o bod "Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu ČR", za druhé "Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku ČR".

 

Rozhodneme tedy v hlasování pořadové číslo 2 nejprve o bodu "Změny ve složení Prezidia Pozemkového fondu ČR".

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 se z přítomných 179 pro vyslovilo 173, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 3 rozhodneme o zařazení nového bodu s názvem "Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku ČR".

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 175 pro, nikdo nebyl proti, tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP