(Schůze opět zahájena v 10.18 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Prosím pány poslance a paní poslankyně, aby se posadili, abychom se mohli věnovat přerušenému bodu 43. Nevím, jestli si všichni pamatují, kde skončila rozprava. Rozprava se nekonala a měli jsme se ujmout hlasování. Prosím ještě jednou pana poslance Papeže, aby oznámil sněmovně, o čem se bude hlasovat.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud bych měl shrnout rozpravu, která byla velice stručná, tak v rozpravě vystoupil pouze jeden poslanec, nezazněly žádné další návrhy kromě návrhu, který je součástí usnesení zemědělského výboru. Navrhuji vám tedy, abychom hlasovali nejdříve o pozměňovacím návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 46/1, usnesení zemědělského výboru a po tomto hlasování můžeme hlasovat o rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1998 jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Nejprve vás odhlašuji, protože se pozměnila naše struktura. Prosím, přihlašte se. První hlasování bude o návrhu zemědělského výboru. Víme všichni, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení zemědělského výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 182 ze 172 přítomných bylo pro 172. To je velmi unikátní výsledek. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Prosím, abychom dali hlasovat o návrhu usnesení jako celku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 183 z přítomných 172 poslanců 171 bylo pro, nikdo nebyl proti. Usnesení bylo přijato.

 

Děkuji panu ministrovi i panu poslanci Papežovi.

 

Přecházíme k bodu č. 44, což je

 

44.
Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva
v Rudolfově, okres České Budějovice

 

Obdrželi jsme k tomu usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 15. Úvodní slovo přednese zpravodaj výboru poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, máte před sebou několik tisků po sobě, které se týkají rušení usnesení jednotlivých zastupitelstev. Nejdříve než začnu doporučovat první záležitost, tak bych se chtěl stručně zmínit, o co se jedná. V tomto případě se jedná v podstatě o unikátní záležitost, kdy tvůrce zákona Poslanecká sněmovna je zároveň orgánem, který zákon vykládá. Z tohoto důvodu si myslím, že je třeba k takovýmto záležitostem přistoupit s největší zodpovědností, protože se zároveň vytváří určitý precedens, podle kterého je možno tyto záležitosti dále posuzovat.

Využil bych této příležitosti a doporučil bych organizačnímu výboru, aby příště, až budou projednávány tyto záležitosti, přikázal takovéto věci, to znamená rušení nebo pozastavení výkonu usnesení jednotlivých zastupitelstev, nejen našemu výboru, ale také výboru ústavněprávnímu, protože je to záležitost navýsost důležitá, zejména právně důležitá.

Nyní k předloženému tisku. V předloženém tisku máte návrh na pozastavení výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Rudolfově v Českých Budějovicích. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal tuto záležitost, prozkoumal předloženou dokumentaci a po prostudování stanoviska legislativního odboru se rozhodl na základě zákona o obcích, § 36 A odst. 4 takto. Dovolil bych si citovat. Záměr obce převést nemovitý majetek a pronajmout nemovitý majetek s výjimkou pronájmu bytů musí být v obci vhodným způsobem zveřejněn nejméně na dobu 30 dnů před projednáváním v orgánech obce, aby se k němu občané mohli vyjádřit a předložit své nabídky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP