Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám k projednání výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1997, roční účetní závěrku Pozemkového fondu za rok 1997 v souladu se zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu.

Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu ČR za r. 1997 a jeho roční závěrku, sněmovní tisk č. 6, projednal zemědělský výbor sněmovny na své 3. schůzi dne 23. září 1998 a doporučuje Parlamentu ČR, aby tyto materiály schválil.

Z předloženého materiálu vyplývá, že výnosy Pozemkového fondu byly překročeny o 278 mil. Kč, z toho výnosy z privatizace byly překročeny o 199 mil. Kč, výnosy z pronájmu o 52 mil. Kč.

Dále bylo dosaženo vyšších výnosů z vkladů u bankovních ústavů.

Výdaje byly nedočerpány ve výši 1,668 mil. Kč z důvodu nerealizovaného nákupu resp. nerealizovaného plánovaného nákupu cenných papírů na finanční náhrady dle ' 18 zákona č. 229/1991 Sb.

Celková finanční bilance Pozemkového fondu ČR za rok 1997 je aktivní v celkové výši 2,668 mil. Kč. Roční účetní závěrka byla na základě provedeného auditu ohodnocena výrokem auditora "bez výhrad". Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Na návrh organizačního výboru předložený tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 6/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor se zabýval předloženým sněmovním tiskem č. 6 na své schůzi 23. září a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu ČR za r. 1997 a roční účetní závěrku Pozemkového fondu ČR za r. 1997 schválila ve znění předloženého sněmovního tisku č. 6. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Papežovi.

Zahajuji všeobecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám - jestli budeme takhle pokračovat, tak to zasedání organizačního výboru bude velmi brzy. Čili všeobecnou rozpravu končím. Nedovedu si představit velký rozdíl mezi všeobecnou a podrobnou rozpravou k takovémuto bodu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? (Nikdo se nehlásil.)

Rozpravu končím. Nepředpokládám, že navrhovatel a zpravodaj chtějí něco komentovat. Pane zpravodaji, mohl byste nám ještě jednou přednést návrh na usnesení?

 

Poslanec Jiří Papež: Dovoluji si přednést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1997 a roční účetní závěrku Pozemkového fondu ČR za rok 1997."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji.

Nezlobte se, ale mám pocit, že pohyb poslanců je tak velký, že doporučuji zase se odhlásit, aby se náhodou nestalo, že bude větší počet proti, než jsme kdokoli zamýšleli.

Odhlásil jsem vás tedy a dávám hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Jiří Papež.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh tohoto usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu usnesení?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 149 poslanců bylo pro 145, 2 byli proti. Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

 

Přecházíme k bodu

 

43.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1998
/sněmovní tisk 46/

 

Považuji tento návrh za velmi paradoxní, že se o rozpočtu na rok 1998, nikoli 1999, hlasuje 21. října roku 1998, tedy po téměř deseti měsících fungování Pozemkového fondu. Byl bych velmi rád, kdyby se něco takového v budoucnu neopakovalo.

Návrh rozpočtu máte jako sněmovní tisk 46, stejně tak i usnesení vlády a její stanovisko.

Prosím opět pana ministra Fencla, aby uvedl předložený návrh.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám v souladu se zákonem 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, k projednání návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na r. 1998.

Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 958,5 mil. Kč, které s předpokládanou finanční hotovostí 2 200 mil. Kč k 1. 1. 1998 vytváří položku ve výši 3 158,5 mil. Kč.

Výdaje rozpočet předpokládá ve výši 1 778,6 mil. Kč, tzn., že celková finanční bilance Pozemkového fondu ČR na r. 1998 je aktivní ve výši +1 379,9 mil. Kč.

K 31. 12. 1997 bylo dosaženo skutečné finanční hotovosti ve výši 2 668,1 mil. Kč, což znamená, že finanční bilance Pozemkového fondu na r. 1998 se předpokládá ve výši 1 848 mil. Kč.

Závěrem mi dovolte, abych uvedl stručný přehled o průběhu předchozího schvalování návrhu rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1998:

18. února 1998 byl projednán na schůzi vlády ČR - viz usnesení vlády ČR č. 4/1998.

22. dubna 1998 byl projednán na 26. schůzi zemědělského výboru Parlamentu, viz usnesení č. 81.

31. srpna 1998 prezidium Pozemkového fondu ČR schválilo čerpání rozpočtu ve výši 1/12 měsíčně v rámci předloženého návrhu rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1998.

23. září 1998 byl projednán na schůzi vlády ČR - viz usnesení vlády ČR č. 29/1998.

7. října 1998 byl projednán na 4. schůzi zemědělského výboru Parlamentu ČR - viz usnesení č. 19.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi.

Na návrh organizačního výboru projednal předložený návrh zemědělský výbor. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru. Usnesení výboru máte jako sněmovní tisk č. 46/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor se zabýval sněmovním tiskem č. 46 na své 4. schůzi dne 7. října a prodiskutoval přitom také stanovisko vlády, které je obsaženo v jeho usnesení. Toto stanovisko se rozhodl zemědělský výbor neakceptovat a po rozpravě doporučuje návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na r. 1998 schválit podle návrhu prezidia Pozemkového fondu ČR s pozměňovacím návrhem, který je uveden ve sněmovním tisku č. 46/1 v usnesení zemědělského výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci a prosím, abychom se věnovali všeobecné rozpravě, do které se jako první přihlásil pan poslanec Tomáš Kvapil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP