(pokračuje Langer)

Zástupci poslaneckých klubů, se kterými jsem jednal, mi bylo avizováno, že nemají v úmyslu podávat žádné pozměňovací návrhy, a tudíž že by mohlo projít druhé, resp. třetí čtení v týž den, na který byla schůze svolána, tj. 29. 10.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec chce předběhnout předsedu svého klubu? Ano, prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych upozornit předsedu sněmovny, že zde byl kolegou Kasalem předložen procedurální návrh, o kterém podle jednacího řádu se hlasuje bez rozpravy, což jste, pane předsedo, neučinil. Prosím, abyste dodržoval jednací řád.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, myslím, že místopředseda Poslanecké sněmovny, v daném případě místopředseda Langer, může vystoupit kdykoli, a proto mohl vystoupit. Jestli chce ještě vystoupit pan předseda poslaneckého klubu, prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, paní a pánové, dovolte mi, abych avizoval, že klub KSČM setrval na svém stanovisku řečeném v prvním čtení zákona o platech ústavních činitelů a že podmiňuje svůj souhlas s tímto zákonem přijetím svých pozměňovacích návrhů, které mění konstrukci platů. Čili nemohu garantovat, že by na schůzi byla taková situace, že by žádný pozměňovací návrh nepadl. Já jsem na to ale reálně upozornil již na schůzce předsedů klubů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: My jsme dostali poněkud jinou informaci z vašeho klubu. Ještě pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Vážený pane předsedo, vaším prostřednictvím bych učinil dotaz na místopředsedu Langra, s kým z klubu KDU-ČSL o té věci jednal.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane místopředsedo, byl jste mým prostřednictvím dotázán, s kým z klubu KDU-ČSL jste o této věci jednal. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S nikým z klubu KDU-ČSL jsem nejednal.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče Kasale, mým prostřednictvím vám sděluji, že pan místopředseda Langer s nikým z klubu KDU-ČSL nejednal. (Smích.)

Byl zde podán panem poslancem Kasalem procedurální návrh na stažení tohoto bodu z programu.

 

Dávám o tomto návrhu hlasovat, zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 179 se pro vyslovilo 124, proti hlasovalo 5. Návrh byl přijat.

 

Přecházíme k bodu

 

41.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 1998 do 30. 6. 1998
/sněmovní tisk 38/

 

(Hluk v sále.) Prosím o klid. Nebude-li klid, nedopustím projednávání dalšího bodu. Myslím, že na to mám právo.

Zprávu, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 38, uvede a návrh usnesení Poslanecké sněmovny přednese zpravodajka petičního výboru poslankyně Hana Orgoníková. Prosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, petiční výbor na své 2. schůzi dne 17. září 1998 projednal zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. ledna 1998 do 30. června 1998. Nyní tuto zprávu Poslanecké sněmovně předkládá pro informaci podle zákona 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle § 113 odst. 4.

Zpráva byla všem poslancům rozdána na lavice při zahájení této schůze Poslanecké sněmovny. Ve zprávě je přehledně uvedeno, čeho se petice týkaly, kolik občanů petice podepsalo a jak byly petice vyřízeny. Za sledované období Poslanecká sněmovna obdržela celkem 272 petic. Největší počet, 143, se týkal požadavku na zrušení zákona č. 66/86 Sb., o umělém přerušení těhotenství, který podpořilo svými podpisy přes 20 000 občanů. Největší počet občanů, konkrétně 83 243, vyjádřilo formou petice svůj nesouhlas s rušením počtu lůžek nebo jednotlivých nemocnic.

Ráda bych využila této příležitosti a informovala vážené poslankyně a poslance, že i nadále jsou všechny petice vždy k nahlédnutí v petičním výboru, kromě toho ty nejzávažnější petice budeme dávat na vědomí všem poslaneckým klubům. Myslím, že by bylo dobré, kdyby poslanci věnovali více pozornosti návrhům a stížnostem občanů a zajímali se zvláště o ty petice, které přišly z jejich kraje.

Závěrem navrhuji, aby sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. ledna 1998 do 30. června 1998."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které se písemně nikdo nepřihlásil. Hlásí se někdo? Jestli ne, končím všeobecnou rozpravu a otevírám podrobnou rozpravu. Ani zde nemám žádnou přihlášku, proto končím podrobnou rozpravu. Závěrečné slovo zpravodajky není nutné. Dám proto hlasovat o návrhu usnesení, které přednesla, jako o celku. Mám pocit, že vás hodně odešlo, proto vás raději odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Dávám hlasovat o návrhu paní poslankyně Orgoníkové.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 135 se pro vyslovilo 129, 3 byli proti. Usnesení bylo přijato, děkuji.

 

Přecházíme k bodu

 

42.
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1997
a roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1997
/sněmovní tisk 6/

 

Tyto dokumenty jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 6 a usnesení vlády a její stanovisko je součástí předloženého sněmovního tisku. Předložený tisk i stanovisko vlády odůvodní ministr zemědělství pan Jan Fencl. Prosím ho, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP