Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, Ústava České republiky stanoví, že za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem. A dodává k tomu ústava:"pokud zákon nestanoví jinak". Žádný zákon zatím jinak nestanovil, a proto platí, že za přestupky podléhají poslanci a senátoři jen disciplinární pravomoci příslušné komory.

Ten zákon, který spolu s ostatními navrhovali předkládáme do diskuse - a obávám se, že jejím výsledkem bude vrácení k dopracování jako v minulém případě - ten zákon předpokládá, že přijmeme právní úpravu, která postaví poslance i senátory v otázkách přestupků na roveň ostatním, takže jejich přestupky budou projednávat ty orgány, které jsou k tomu jinak obecně povolány. To považuji za velmi radikální řešení. Podotýkám samozřejmě, že ústava připouští jiná možná řešení, ale skupina navrhovatelů má zato, že věc je třeba řešit takto.

Pokud bude rozprava navazovat na rozpravu předchozí, domnívám se, že by mohla být skoro stručnější.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji zástupci navrhovatele a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Milan Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako zpravodaj tisku 21 jsem prostudoval předložený návrh spolu se stanoviskem vlády č. 21/1 ze dne 3. 9. 1998 a dospěl jsem k následujícímu stanovisku:

Předložený návrh neřeší komplexně režim projednávání přestupků, kterých se dopustí poslanci a senátoři, a je v přímém rozporu s § 9 zákona o přestupcích, neboť poslanci a senátoři budou i po přijetí navržené novely osobami požívajícími imunity podle zákona. Bylo by nutné předložit novelu zákona o přestupcích a celou problematiku řešit komplexně i u ostatních kategorií, na které se vztahuje zákonná exempce, např. soudci.

Vzhledem k předchozí diskusi, vzhledem k tomu, že předsedové klubů se domluvili na zřízení podvýboru, s ohledem na předchozí průběh hlasování jako zpravodaj navrhuji, aby sněmovna po projednání návrhu poslance Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk číslo 21, se usnesla, že návrh zákona vrací navrhovatelům k dopracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji zpravodaji za jeho stanovisko.

Otvírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu písemnou přihlášku od pana poslance Dalibora Matulky, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, samozřejmě bych mohl replikovat závěrečné vystoupení pana kolegy Výborného v rámci minulého bodu a některé věci upřesnit, ale protože jsme v jiném bodu, tak to dělat nebudu a dovolím si jen podotknutí, že si myslím, že i tento projednávaný bod je velice mediálně přitažlivý - samozřejmě jen pro určitou část médií, protože ta vyspělejší část médií ví, stejně jako parlament ví, že poslanci sice podle současné právní úpravy nejsou chráněni proti odpovědnosti za přestupky, ale jsou chráněni před výkonnou mocí tím, že rozhodování je svěřeno orgánům sněmovny, a nikoliv výkonné moci. Přiznávám, že vím o tom, že přístup pana doktora Výborného je konzistentní, ale to nemění nic na věci, že je to trvale mediálně zajímavé téma, a tudíž se trvale k tomuto názoru hlásit nepochybně popularitu zvyšuje. Stejně jako je nepopulární mediálně zastávat opačný názor, což je můj případ.

Podle mého názoru tak, jak je dnešní úprava v jednacím řádu, je to zhruba v pořádku. Má-li totiž imunita chránit zákonodárnou moc před mocí výkonnou, a to jsem přesvědčen, že je mimo jiné úkolem imunity, vztahuje se to na řízení o přestupcích především. Řízení o přestupcích je totiž přesně tou oblastí, kde by se mohla výkonná moc, pokud by si tak usmyslela, vyřádit a vyléčit si tak své komplexy na členech zákonodárné moci úplně nejlépe a nejsnadněji.

Nynější zákonnou úpravou je takové možnosti zabráněno. Smyslem návrhu poslance Výborného a dalších není vlastně nic jiného než obranu proti případné svévoli výkonné moci zrušit. I navrhovatelé totiž samozřejmě vědí, že neruší žádnou přestupkovou imunitu, protože žádná neexistuje. Podle mého názoru, a nejenom mého, by tzv. přestupková imunita poslanců mohla vypadat například tak, že poslanec by tak jako doposud byl odpovědný za své přestupky, ale nebylo by paušálně svěřeno rozhodování ani mandátovému výboru, ani výkonné moci. Každý paušál je totiž špatný a nevystihuje tu ochranu, která je potřebná.

Podle mého názoru by správné bylo, aby řízení o přestupcích vedly běžné přestupkové orgány, což zřejmě pan navrhovatel zcela v pořádku zamýšlí, ale v případě, že by poslanec o to sám požádal, řízení by provedl nebo dokončil mandátový výbor. Bylo by tedy na poslanci samotném, zda usoudí, že výkonná moc se po něm veze, a v takovém případě, aby tedy měl možnost se obrátit na komoru, které je členem. Podle poslance Výborného by takovou možnost neměl podle předloženého návrhu. Komora by takového poslance samozřejmě odpovědnosti nezprostila, ale prostě by jen sama provedla tak jako doposud příslušné řízení a rozhodla místo výkonné moci.

V minulých diskusích o tzv. přestupkové imunitě byla i tato možnost zvažována jako jedna z variant. Hovořili jsme o ní v ústavně právním výboru a v mandátovém výboru, nicméně nynější navrhovatelé se pro ni nerozhodli, vybrali si model jiný, mediálně - jak už jsem řekl - daleko přitažlivější. Nelze proto předpokládat, že by byli ochotni přistoupit na případný pozměňovací návrh v tomto smyslu v rámci druhého a třetího čtení. Z toho důvodu považuji za zbytečné se touto předlohou v současné podobě zabývat, a proto navrhuji jménem svým i jménem našeho poslaneckého klubu, aby sněmovna rozhodla o vrácení návrhu k přepracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dívám se po sněmovně, zda neuvidím nějakou slovní přihlášku do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu v tomto okamžiku končím.

Prosím zástupce navrhovatele, aby projevil svůj zájem případně vystoupit. Projevil - máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Neprojevím se nijak, protože se obávám, že budu dobrým prognostikem, že vím, jak to dopadne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Nyní má slovo zpravodaj k závěrečnému slovu a k případnému návrhu na hlasování.

 

Poslanec Milan Zuna: Vzhledem k tomu, že zde nepadl jiný návrh, než který jsem navrhoval jako zpravodaj, ještě jednou si ho dovolím zopakovat. Navrhuji toto usnesení:

"Sněmovna po projednání návrhu poslance Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk č. 21, se usnesla, že předložený návrh zákona vrací navrhovateli k dopracování."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Protože vidím některé z kolegů ještě přicházet, nechci je nutit ke zběsilému úprku a nechám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej předložil pan zpravodaj, v průběhu několika málo desítek vteřin. Viděl jsem návrh některých z vás na odhlášení. Tímto vás tedy odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali svými kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP