(pokračuje M. Zeman)

To znamená, že za posledních 8 let naší rádoby úspěšné transformace se nám podařilo zacouvat o minus 2 %.

Pokud bychom si v této situaci, kdy bohužel nedochází k významnému růstu produktivity práce mj. i díky ekonomickému nesmyslu zvanému kuponová privatizace, který zde nevytvořil reálné soukromé vlastníky, chtěli dovolit snížení produktivity práce tím, že zkrátíme pracovní dobu, pak podle mého názoru by to bylo opatření, které by nás odsoudilo k dlouhodobé zaostalosti. Přitom jsem si zcela vědom toho, že dříve nebo později bude v duchu Forrestierových Čtyřiceti tisíc hodin - a pan poslanec jistě tuto knihu zná, byla to ve své době velmi slavná kniha - nutné k tomuto opatření přistoupit. Ale z důvodů, které jsem právě uvedl, zavedení tohoto opatření již nyní bych považoval za ekonomickou sebevraždu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a nyní dávám slovo paní poslankyni Květoslavě Čelišové, která byla vylosována jako třetí, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády. Připraví se pan poslanec Václav Exner.

 

Poslankyně Květoslava Čelišová: Vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás s prosbou o pomoc městu Terezínu, které bylo poškozeno již tím, že zde byla zrušena posádka. Vojenská správa byla největším zaměstnavatelem občanů a jejich odchodem z města ztratila většina z nich zaměstnání. To ovšem není ten nejdůležitější problém.

Problém, který dnes město tíží, je dosud nepřevedený vojenský majetek do správy města. Na rozdíl od jiných měst město Terezín má zájem o převod většiny vojenských objektů, mám na mysli především vojenskou nemocnici a další. Již minulá vláda, která slibovala městu Terezín, že Magistrát města Prahy, který měl celou problematiku k řešení, odmítá vojenskou nemocnici Terezín vydat, že se o všechno postará prostřednictvím právě Ministerstva obrany. Dodnes situace není řešena a dopisy, kterými se starostka města obrací na Ministerstvo obrany, situaci neřeší, naopak vzniká spousta záhad, neboť v době, kdy náměstek ministra obrany ing. Tomáš odpovídá, že nelze majetek prodat, že je potřeba určitý čas a prostor k delimitaci majetku, tak v té době se starostka dostává k jiné informaci, která předcházela tuto, a sice, že o převod uvedených částí vojenské nemocnice požádala příspěvková organizace Správa vojenského bytového fondu ve svůj prospěch. Majetek v Terezíně chátrá. Myslím, že to není dobře, protože spoustu objektů by bylo možné využít ve prospěch třeba bytového fondu nebo penzionu pro seniory, který na Litoměřicku chybí. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím předsedu vlády o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní poslankyně, pevně doufám, že vás v závěru své odpovědi potěším, nicméně na začátku této odpovědi mi dovolte konstatovat, že město Terezín připomíná váhavého střelce, neboť toto město svého času odstoupilo od požadavku převodu vojenské nemocnice do svého vlastnictví. Náhradní řešení pak bylo hledáno v převodu do vlastnictví Ústavu sociální péče Magistrátu hl.m. Prahy, a toto náhradní řešení se rovněž, a to ze stejných důvodů, neuskutečnilo vzhledem k odstoupení žadatele. Teprve v roce 1997 naše město Terezín předložilo novou žádost o převod, čili kdyby neodstoupilo předtím, už to dávno, paní poslankyně, mohlo mít.

Chtěl bych konstatovat, že podle zprávy, kterou jsem dostal - jak říká Jiří Suchý, má hlava je včelín a já jsem do své hlavy nyní vsunul otázku města Terezín - tedy podle zprávy, kterou jsem dostal od Ministerstva obrany, tento převod je možno realizovat. Pro jeho přípravu je zpracován geometrický plán, je proveden zápis staveb do katastru nemovitostí, smlouva o převodu je připravena, byla předložena Okresnímu úřadu Litoměřice - odboru kultury k vyjádření, protože se jedná o kulturní památku, odbor kultury vydal kladné stanovisko. Takže to je závěr, paní poslankyně, který vás potěší.

Ale vaším prostřednictvím bych rád adresoval městu Terezín jeden prostý dotaz. Když se teď o tento objekt uchází, proč předtím ustoupilo od tohoto záměru a tím samo způsobilo zbytečné prodloužení této záležitosti?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se paní poslankyně, zda si přeje položit doplňující otázku. Je tomu tak, dávám jí slovo.

 

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane předsedo, hrozně ráda bych s vámi souhlasila, ale myslím, že i dva roky jsou dost dlouhá doba. Mám na mysli od roku 1997 do současné doby, kdy město požádalo. Navíc bych chtěla i zpochybnit to potvrzení současné delimitace vojenských objektů, protože tam se jedná o projekt, který je v zájmu Ministerstva obrany, a ne projekt města, který předložilo město. Myslím, že by bylo dobré využít projektů města, které řeší problematiku města na rozdíl od projektů dalších. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Udílím slovo předsedovi vlády k odpovědi.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Děkuji. Vidím zachmuřenou tvář ministra obrany, nicméně v rámci fair play a dobrých vztahů s paní poslankyní Čelišovou odpovím i na tuto dodatečnou otázku.

Jsem si vědom toho, že je zde příspěvková organizace, která se jmenuje Správa vojenského bytového fondu. Jsem si vědom toho, že tato organizace 28. května t.r. žádala určitá delimitační opatření. Jsem si také vědom toho, že 13. srpna téhož roku městské zastupitelstvo v Terezíně k tomuto požadavku vydalo záporné stanovisko. Chtěl bych konstatovat, že podle podkladů, které mám k dispozici od Ministerstva obrany - opět vás potěším, paní poslankyně - je rozumný důvod předpokládat, že požadavek Správy vojenského bytového fondu bude zamítnut a schválený bezúplatný převod Vojenské nemocnice Terezín do vlastnictví města Terezín bude realizován.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní dávám slovo panu poslanci Václavu Exnerovi, který byl vylosován na čtvrtém místě, aby přednesl interpelaci, připraví se poslanec František Ondrouš.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, asi jsme oba spolu s mnoha a mnoha dalšími lidmi rádi, že k bombardování v Kosovu zatím nedošlo, a doufejme, že ani nedojde. Na tiskové konferenci v pátek 9. října jste uvedl, že vláda má právo, aniž by se dotázala parlamentu, povolit přelety vzdušných sil NATO nad českým územím. Dále cituji podle tisku: "Bude-li o to požádána, lze si tuto žádost vysvětlit tím, že piloti bojových letadel si přejí při své cestě do oblasti Kosova prohlédnout českou kotlinu a spojit tak příjemné s užitečným."

Chtěl bych říci, že zřejmě nevíte, o čem mluvíte, anebo šlo momentálně o určitou sníženou příčetnost. Plně vyzbrojená letadla nad českou kotlinou, která předseda vlády naší země zve k tomu, aby si ji prohlížela, by v každém případě potenciálně znamenala obrovské nebezpečí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP