(pokračuje Klaus)

Druhým hlasováním v této věci je návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Já v tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro to, vrátit tento návrh k dopracování, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat, stejným poměrem jako předchozí, 95 pro, 96 proti. Návrh nebyl přijat (v hlasování číslo 51).

 

Máme zde třetí návrh - pana poslance Holáně, což je návrh prodloužit lhůtu projednání ve výborech o... Prosím, myslím, že se hlásí paní poslankyně Dundáčková. (Jmenovaná hovoří z místa.) Musíte do mikrofonu.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já jsem hlasovala pro návrh, nevyskočilo mi znaménko ani ano, ani ne, nerozsvítilo se. Proto prosím, aby to bylo prohlášeno za zmatečné hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: O kterém hlasování mluvíte?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: O posledním hlasování o vrácení návrhu k přepracování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Můžete si prosím zkontrolovat stenozáznam? Prosím sněmovnu o strpení. Prosím, aby se všichni v klidu posadili. Paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: I podle stenozáznamu tu mám, jako bych nehlasovala. Hlasovala jsem pro, ve stenozáznamu je křížek, že nebylo hlasováno. Proto prosím, aby bylo hlasováno znovu. (Jmenovaná upozorněna stenografkou, že nemá v ruce stenozáznam, ale výsledek hlasování.) Promiňte, není to ve stenozáznamu, ale v záznamu o hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já bych dal nejdříve hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí s tím, aby z důvodu námitky paní poslankyně Dundáčkové bylo poslední hlasování opakováno.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro opakování tohoto hlasování, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v tomto hlasování ze 192 přítomných 150 hlasovalo pro, 14 bylo proti, protinávrh byl přijat (v hlasování číslo 52).

 

Proto dám znovu hlasovat o předchozím návrhu, který zněl: návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Doufám, že všichni rozumíme, o čem hlasujeme.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro vrácení, nechť zdvihne ruku, stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Myslím, že hlasování (číslo 53) potvrdilo, že 1 hlas přibyl, 96 pro, 96 proti, což je nedostatečný počet, kvorum bylo 97.

 

Třetí návrh zněl: prodloužit lhůtu projednávání ve výborech o 20 dnů. Prosím, aby se všichni soustředili.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 54 ze 192 přítomných 161 hlasovalo pro, 11 proti, protinávrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhl jsem přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím jiný návrh, proto přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 55 ze 192 přítomných 160 hlasovalo pro, pouze 2 byli proti. Děkuji.

 

Konstatuji, že tímto jsme tento bod ukončili. Pan poslanec Kučera chtěl opravit stenozáznam.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Děkuji, pane předsedo. Já nechci opravit stenozáznam, ale chci opravit sjetinu hlasování č. 47, kde je pod mým jménem Kučera Miloslav st. uvedeno, že jsem hlasoval ano, ale já jsem hlasoval ne. Děkuji vám. Výsledek samozřejmě nezpochybňuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, já bych v tuto chvíli navrhl, abychom se vrátili do již projednaného bodu č. 10, to je do mého návrhu ústavního zákona nebo novely ústavy, abychom také prodloužili lhůtu k projednání. Nebylo by korektní, aby jedna norma měla jinou lhůtu k jednání než druhá. Takže dávám tento návrh, ale musí se formálně ten bod otevřít.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já nemám námitky, jestli někdo neprotestuje, tak mi dovolte, abych dal hlasovat o tomto návrhu, který by dělal symetrii obou těchto předchozích bodů.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Filipa na prodloužení lhůty o 20 dní. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 56 ze 192 poslanců 174 poslanci hlasovali pro, 3 proti. Tento návrh byl schválen.

 

A nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, což je bod číslo

 

12.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 2/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 2 a stanovisko vlády k němu jako 2/1. Prosím, aby za navrhovatele uvedla návrh poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedo, pane předsedo a členové vlády, dámy a pánové, návrh, který vám společně s dalšími kolegy předkládám, je návrh na malou novelu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., tedy zákon o všeobecném zdravotním pojištění.

V nedávné době jsme byli svědky medializovaných případů, kdy se náš současný systém zdravotního pojištění nebyl schopen účinně vypořádat se situací, ve které bylo potřeba poskytnout malému dítěti finančně náročnou operaci v zahraničí. Celá věc naštěstí našla řešení ve formě veřejných sbírek. Taková řešení ad hoc však nemohou mít vždy požadovaný efekt, nehledě na to, že je povinností státu zajistit v souladu s mezinárodní právní Úmluvou o právech dítěte - která garantuje právo na dosažení nejvyšší dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání léčebných a rehabilitačních zařízení - komplexní bezplatnou zdravotní péči.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP