(pokračuje Tlustý)

Pan poslanec Pilip předložil doplňující návrhy k usnesení rozpočtového výboru, ale forma návrhu tomu zcela neodpovídá, a tak se táži pana poslance Pilipa, zda souhlasí s tím, aby jeho návrh na doporučení vládě měl dvě části. Je to citát z jeho textu bez uvozující věty a první část je tvořena slovy "na příjmové i výdajové straně vycházet z platné legislativy". Druhá část je tvořena slovy "zaměřit návrh na nezvyšování zadlužení soustavy veřejných rozpočtů". Pan kolega Pilip souhlasí s tímto zpřesněním. Doufám, že pro protokol jsou tímto oba návrhy zpřesněny, a se zbytkem bych vás seznámil ve své zpravodajské závěrečné zprávě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nejsou námitky vůči tomu, že se to bere jako zpřesnění? Námitky nevidím. Také si myslím, že to za zpřesnění můžeme považovat.

Nyní se v rámci rozpravy přihlásil ministr financí. Pane ministře, omlouvám se, ještě předtím bych dal přednost faktické poznámce, se kterou se hlásí pan poslanec Michal Kraus. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji. Vzhledem k tomu, že doporučujících usnesení je celá řada, doporučoval bych, aby po skončení rozpravy byla učiněna přestávka, tak abychom před hlasováním mohli mít všechny návrhy písemně na lavicích.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Předpokládám, že tuto žádost vnímá Kancelář PSP a pokusí se to zařídit. Mezitím bych dokončil rozpravu a po rozpravě rozhodneme, zda bude, či nebude přestávka. V tuto chvíli je do rozpravy přihlášen ministr financí Ivo Svoboda. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Jménem vlády podávám návrh na schválení návrhu zákona o státním rozpočtu v prvním čtení, čímž se ztotožňuji s návrhem podle oponentní zprávy rozpočtového výboru, přednesené v rozpravě panem poslancem Václavkem a obsažené v bodě I. jeho návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane ministře. Návrh byl zaregistrován. Dále je do rozpravy přihlášen - pane poslanče, omlouvám se, s přednostním právem se hlásí předseda klubu pan poslanec Filip. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, pane premiére, paní a pánové, dovolte mi, abych k návrhu usnesení, který předložil kolega Václavek, podal doplňující návrh, který by byl očíslován jako bod V. a který by zněl: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do 31. 3. 1999 předložila

1. program prorůstových ekonomických opatření vlády včetně rozvojových programů pro zemědělství,

2. program snížení nadměrného zadlužení a postupného oddlužování měst a obcí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane předsedo. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Ivan Pilip. Další přihlášky nemám. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, my jsme se ocitli ve zvláštní situaci, kdy máme schvalovat návrh státního rozpočtu jako klíčový zákon upravující nejen hospodaření vlády, ale i celkově hospodářskou politiku na příští rok, a přitom jsme v situaci, kdy jeden z klíčových předpokladů, na kterém vládní návrh zákona byl postaven, nebyl schválen. Já se proto domnívám, že jsme tady v zásadě na pomezí procedurální otázky, zda vůbec je tento návrh vládního zákona o státním rozpočtu hlasovatelný, protože samozřejmě vládní návrh a jakýkoliv návrh rozpočtu vychází z určitých předpokladů, odhadů, ale na druhé straně jednotlivé položky, kde jde o odhady, tzn. zejména na příjmové stránce, kolísají v nějakých intervalech v řádu stovek milionů, maximálně jednotek miliard korun. Tady jde o propad, který je vyšší než 10 mld. Kč, a zároveň o propad na příjmové stránce, tzn. na stránce, kterou vláda bez schválení jiných zákonů nemůže žádným způsobem řešit na rozdíl od stránky výdajové.

V mnohých věcech vnímám, že vláda předložila návrh, který vychází z jejího pohledu na současný stav ekonomiky, z jejích priorit. Jakkoliv s ní věcně nesouhlasím, tak plně respektuji, že má právo to navrhnout. Přesto však se v tuto chvíli domnívám, že jde o konstrukci, která je po předchozím hlasování na hliněných nohou, a myslím, že stojí za zvážení, nechceme-li otevírat procedurální diskusi, zda by vláda nezvážila stažení svého návrhu rozpočtu a předložení nového, adekvátního rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane poslanče. Dále se do rozpravy přihlásil předseda vlády pan Miloš Zeman. Další přihlášky do rozpravy nemám. Máte slovo, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych pouze reagovat na předchozí vystoupení exministra Pilipa, který - pokud vím - ve dvou předchozích vládách vystupoval jako ministr financí. Jsem přesvědčen, že stejně jako této sněmovně i jemu je známo, že při prvním čtení státního rozpočtu není schvalována příjmová struktura, ale pouze agregát příjmů, dále agregát výdajů, saldo mezi nimi, dotace místním rozpočtům a zmocnění vlády. Z toho tedy vyplývá, že pokud je vláda přesvědčena, že i v případě neschválení jednoho zákona dokáže jinými prostředky zajistit příjmovou strukturu - a ministr financí zde před chvílí v tomto smyslu vystoupil - je tento návrh procedurálně zcela hlasovatelný.

Prosím, můžeme mít různé názory na tento rozpočet, ale nesnažme se zneužívat ještě podle mého názoru neobratně formulovaných záminek, abychom tento rozpočet učinili nehlasovatelným. Nechť každý v této sněmovně svobodně hlasováním vyjádří svůj názor.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády. Nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy, tudíž rozpravu uzavírám. V tuto chvíli bychom měli přistoupit k závěrečným vystoupením ministra financí jakožto zástupce navrhovatele a poté zpravodaje. Požádal bych v tuto chvíli ministra financí, aby se připravil na závěrečné slovo, chce-li vystoupit. Vidím, že svého závěrečného slova využije. Pane ministře, prosím, abyste přistoupil k řečnickému pultu. Máte slovo, pane ministře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP